Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Zinātnes nozare
Demogrāfija

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Atrasto kursu skaits - 8
Kursa kods: Demo7001
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664402496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis: apgūt demogrāfisko notikumu un procesu analīzes metodes un paņēmienus. Kursa uzdevumi: 1) apgūt iedzīvotāju skaita un sastāva dinamikas analīzes metodes: 2) apgūt iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes; 3) apgūt demogrāfisko aprēķinu izpildes paņēmienus un prasmi novērtēt kļūdas datu avotos, kā arī analizēt demogrāfisko situāciju populācijās. Kursā tiek aplūkotas svarīgākās iedzīvotāju atražošanas izpētes metodes, paņēmieni un to izmantošanas iespējas, analizējot iedzīvotāju sastāvu, izvietojumu un kustību.
Kursa kods: Demo1007
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664461896
Kursa anotācija:
Kursa mērķis: Dot studentiem zināšanas par demogrāfisko notikumu un procesu analīzes un demogrāfiskajām likumsakarībām. Kursa uzdevumi: 1) apgūt ziņu avotus par iedzīvotājiem; 2) apgūt iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes; 3)iegūt zināšanas par demogrāfisko situāciju Latvijā, ES un pasaulē. Kurss sniedz pamatzināšanas par iedzīvotājiem, to vietu sabiedrības attīstībā, akcentējot iedzīvotāju atražošanās aspektus. Iepazīstina ar tautas skaitīšanas, iedzīvotāju sistemātiskās uzskaites, reģistru u.c. ziņu avotiem, svarīgākajām iedzīvotāju izpētes metodēm. Kursā tiek aplūkoti iedzīvotāju izvietojuma, sastāva raksturojumi, kā arī visu demogrāfisko procesu (laulību noslēgšanas, šķiršanas, dzimstības, mirstības un migrācijas) izpētes metodes un rādītāji, šo procesu dinamika un diferenciācija Latvijā un vispārējos vilcienos arī pasaulē kopumā. Īpaša vērība veltīta demogrāfiskās situācijas, demogrāfiskās politikas, sociālās demogrāfijas, kā arī prognozēšanas jautājumu apguvei.
Kursa kods: Demo2001
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis: Dot studentiem zināšanas par demogrāfisko notikumu un procesu analīzes un demogrāfiskajām likumsakarībām. Kursa uzdevumi: 1) apgūt ziņu avotus par iedzīvotājiem; 2) apgūt iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes; 3) iegūt zināšanas par demogrāfisko situāciju Latvijā un pasaulē. Kurss sniedz pamatzināšanas par iedzīvotājiem, to vietu sabiedrības attīstībā, akcentējot iedzīvotāju atražošanās aspektus. Iepazīstina ar tautas skaitīšanas, iedzīvotāju sistemātiskās uzskaites, reģistru u.c. ziņu avotiem, svarīgākajām iedzīvotāju izpētes metodēm. Kursā tiek aplūkoti iedzīvotāju izvietojuma, sastāva raksturojumi, kā arī visu demogrāfisko procesu (laulību noslēgšanas, šķiršanas, dzimstības, mirstības un migrācijas) izpētes metodes un rādītāji, šo procesu dinamika un diferenciācija Latvijā un arī pasaulē kopumā. Īpaša vērība veltīta demogrāfiskās situācijas, demogrāfiskās politikas, sociāli ekonomiskās demogrāfijas, kā arī prognozēšanas jautājumu apguvei.
Kursa kods: Demo5000
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa centrā ir apdzīvotības, demogrāfiskās un sabiedrības attīstības problēmas un izaicinājumi globālās un reģionālās sociāli demogrāfiskās attīstības kontekstā. Kursā tiek integrēti apskatīti demogrāfiskās teorijas un metodoloģijas jautājumi saistībā ar diskusijām semināros par salīdzinošu analīzi starp ES valstīm (ieskaitot Baltijas jūras reģiona valstis) un specializācijas virzieniem sadarbībai ar Krievijas Federāciju un Austrumu partnerības valstīm, Latīņameriku un Ziemeļameriku, Āfriku un Āziju. Kurss ietver demogrāfisko teoriju un sistēmu attīstības vēsturi, kopdzīves formu transformāciju, dzimstības izmaiņas, iedzīvotāju mirstību un tautas veselību, demogrāfiskās novecošanās procesu, migrāciju un urbanizāciju, izglītības pieaugošo lomu, iedzīvotāju etnisko sastāvu, tautas attīstības un sociālās atstumtības jautājumus, demogrāfiskās attīstības un politikas mijiedarbību, iedzīvotāju skaita un sastāva prognozes. Studiju kursa mērķis ir iegūt kompetenci par sociāli demogrāfiskās attīstības tendencēm un diferenciāciju, attīstīt prezentāciju un analītisku ziņojumu sagatavošanas un diskutēšanas iemaņas, attīstīt sadarbības un sarunu risināšanas prasmes ar partneriem no citiem reģioniem, valstīm un kultūrām. Studiju kursa galvenie uzdevumi ir: 1) Apgūt sociāli demogrāfiskās attīstības un politikas galvenās teorētiskās nostādnes un jēdzienus; 2) Apzināt galvenos zinātniskās literatūras, periodikas un statistisko datu avotus; 3) Nostiprināt prasmi lietot sociālo pētījumu metodes problēmu un attīstības scenāriju risināšanā.
Kursa kods: Demo5004
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis- iepazīstināt studentus ar iedzīvotāju un tautas attīstību noteicošiem faktoriem un attīstības prognozēm, izvērtējot starptautiskās un lokālās darbības programmas iedzīvotāju un attīstības problēmu risināšanā. Analizēt dažādu valstu līdzšinējo pieredzi šajā jomā : sasniegumi un problēmas. Kursa uzdevumi: 1) iepazīstināt studentus ar iedzīvotāju un valstu attīstību reglamentējošām starptautiskām deklarācijām un darbības programmām pasaulē, ES un Latvijā, 2) iegūt zināšanas un nostiprināt analītiskās prasmes iedzīvotāju un attīstības likumsakarību novērtēšanā pasaulē un Latvijā.
Kursa kods: Demo4001
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis - iepazīstināt studentus ar iedzīvotāju un tautas attīstību jēdzieniem un noteicošiem faktoriem, analizējot valstu līdzšinējo pieredzi, izvērtējot darbības programmas iedzīvotāju un attīstības problēmu risināšanā, iezīmējot nākotnes perspektīvas. Kursa uzdevumi: 1) Iepazīties ar iedzīvotāju un attīstību raksturojošiem galvenajiem dokumentiem un programmām ES valstīs un pasaulē. 2) Apgūt zināšanas par iedzīvotājiem un ilgtspējīgu attīstību raksrurojošiem rādītājiem ES valstīs un pasaulē. 3) Veidot individuālās un grupu darba praktiskās iemaņas iedzīvotāju un ilgtspējīgas attīstības galveno likumsakarību izpētē.
Kursa kods: Demo5003
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa centrā ir Baltijas jūras reģiona un citu Eiropas valstu apdzīvotības, demogrāfiskās un sabiedrības attīstības problēmas globālās sociāli demogrāfiskās attīstības kontekstā. Kursā tiek apskatīta demogrāfisko teoriju un sistēmu attīstības vēsture, ģimenes un kopdzīves formu transformācija, dzimstības izmaiņas, iedzīvotāju mirstība un tautas veselība, demogrāfiskās novecošanās process, migrācija un urbanizācija, izglītības pieaugošā loma, etniskās atšķirības, tautas attīstības jautājumi, sociālās iekļaušanas loma nabadzības un sociālās atstumtības samazināšanā, demogrāfiskās attīstības un politikas mijiedarbība, iedzīvotāju skaita un sastāva prognozes. Studiju kursa mērķis ir iegūt kompetenci par sociāli demogrāfiskās attīstības tendencēm un diferenciāciju, attīstīt prezentāciju un analītisku ziņojumu sagatavošanas prasmes un diskutēšanas iemaņas. Studiju kursa galvenie uzdevumi ir: 1) Apgūt sociāli demogrāfiskās attīstības un politikas galvenās teorētiskās nostādnes un jēdzienus; 2) Apzināt galvenos zinātniskās literatūras un statistisko datu avotus; 3) Nostiprināt prasmi lietot sociālo pētījumu metodes problēmu un attīstības scenāriju risināšanā.
Kursa kods: Demo7002
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69961680144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis: apgūt demogrāfisko notikumu un procesu analīzes mūsdienu metodes un paņēmienus, novērtēt demogrāfisko situāciju un iespējas regulēt demogrāfisko attīstību. Kursa uzdevumi: 1) apgūt iedzīvotāju skaita, sastāva, dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes; 2) apgūt iemaņas izpildīt demogrāfiskos aprēķinus un novērtēt iespējamās kļūdas; 3) apgūt prasmi novērtēt demogrāfisko situāciju, tās iespējamo attīstību perspektīvē. Kursā tiek aplūkotas svarīgākās iedzīvotāju atražošanas analīzes metodes un paņēmieni un to izmantošanas iespējas, nosakot demogrāfiskās attīstības raksturu Latvijā, ES un pasaules reģionos.