Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Atrasto kursu skaits - 69
Kursa kods: Antr6003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem ievadu Āfrikas un tās valstu etnogrāfijā. Lai arī kurss fokusējas uz mūsdienu situācijas izpēti, tas ļauj saprast arī Āfrikas vēstures transformācijas un ar koloniālismu, verdzību vēstures atmiņu veidošanu. Kurss veidots aplūkojot tādus sabiedriskus jautājumus, kuri ietekmē ekonomisko un sociālo attīstību Āfrikā. Kurss nedaudz aplūkos arī Āfrikai raksturīgas garīgās prakses un to, kā tas saistās ar mūsdienu sociālajām praksēm.
Kursa kods: Antr2003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69964650144
Kursa anotācija:
Kurss praktiski nostiprina studenta lauka darba iemaņas. Kursu kūrē programmas docētāji, studentiem izvēloties lauka darba tēmu no programmas B daļas moduļiem. Studenti izstrādā lauka darba plānu, konsultējoties ar lauka darba vadītāju un grupā, veic 2 nedēļu pilna lauka darbu izvēlētajā pētījuma vietā, sadarbībā ar kursa vadītāju apkopo un sistematizē datus un sagatavo lauka darba ziņojumu.
Kursa kods: Antr5007
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664204496
Kursa anotācija:
Kurss praktiski nostiprina studenta lauka darba iemaņas. Kursu kūrē programmas docētāji, studentiem izvēloties lauka darba tēmu no programmas B daļas studiju virzienu moduļiem. Studenti izstrādā lauka darba plānu, konsultējoties ar lauka darba vadītāju un grupā, veic 1 nedēļas pilna lauka darbu izvēlētajā pētījuma vietā, sadarbībā ar vadītāju apkopo un sistematizē datus un sagatavo lauka darba ziņojumu.
Kursa kods: Antr5003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar galvenajām antropoloģiskas pētniecības metodēm, kā arī ar jautājumiem un problēmām, kas saistās ar antropoloģisko pētījumu ētiku. Studenti gan apgūs zinātnisko literatūru par antropoloģijas pētniecības metodēm, gan arī mēģinās tās pielietot praktiskos vingrinājumos. Tāpat studenti izsekos debatēm, kas raisījušās antropologu starpā par ētiski pieņemamu un nepieņemamu rīcību un tam, kā viedokļi mainījušies laika gaitā. Studenti izvērtēs arī dažus antropologu asociāciju ētikas kodeksus un pievērsīsies praktiskiem ētisku lēmumu pieņemšanas aspektiem.
Kursa kods: Antr5000
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss veidots, lai atbalstītu studentus padziļinātā antropoloģijas pētniecības metožu apguvē. Studenti, klausoties šo kursu būs guvuši pamatiemaņas pētniecībā ar pirmo patstāvīga lauka pētījuma organizēšanu un datu apstrādi. Kurss studentiem ļaus noslīpēt iegūtās iemaņas, strādājot ar lauka darbā izmantotajiem interviju un novērošanas protokoliem, lauka darbu datu transkriptiem. Kurss sniegs pamatiemaņas datu kodēšanā un tās izmantošanā datu analīzē ar Atlas.ti.
Kursa kods: Antr1033
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar tēmu un pētījumu kopumu antropoloģijā caur ēdiena un ēšanas prizmu. Tā kā ēdiens ir vienlaikus ikdienišķs un globālu procesu veidojošs elements, kursa laikā tiks skaidrota ēdiena loma identitātes, kultūras, ģimenes, patēriņa, ekonomisko transakciju un politizācijas konstruēšanas procesos.
Kursa kods: Antr5018
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar varas jēdziena attīstību antropoloģijā. Vara skatīta arī kā kolektīvs resurss, izdalot spējināšanas un piespiešanas mehānismu, leģitīmu un neleģitīmu varu. Izceltas varas un valodas saiknes, tai skaitā jēdziena lietojums Latvijas kultūrā. Īpaša vērība pievērsta biovaras jēdzienam un tā lietderīgai etnogrāfiskā analīzē. Varas un zināšanas attiecības analizētas dzimtes kontekstā, apskatot varas režīmu darbību.
Kursa kods: Antr1008
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Tradicionālajā izpratnē attīstība ietver labklājības un dzīves līmeņa uzlabošanu; kā arī tādus vēsturiskus procesus kā industrializāciju, modernizāciju, demokratizāciju un globalizāciju. Bet attīstība tiek arī interpretēta kā varas un interešu diskurss, kuru izplata birokrāti, politiķi un palīdzības izplatītāji 'jaunattīstības' valstīm, pastāvīgi iesprostojot nabadzīgākos pasivitātes un posta lokā. “Attīstītāju” un “attīstāmo” attiecības bieži tiek balstītas uz attīstītāju izpratni, kategorijām un neizpaustām interesēm, kas ne vienmēr atbilst pašu attīstāmo valstu vai reģionu vajadzībām. Kursa mērķis ir paplašināt studentu zināšanas par reģionālo attīstību antropoloģiskā skatījumā, sniegt ieskatu attīstības diskursa vēsturē; attīstīt studentos kritisku analītisku pieeju attīstības jautājumiem. Kursa gaitā attīstība tiks aplūkota, citu starpā balstoties uz Modernizācijas un Atkarības teorijām. Strādājot ar empīriskiem piemēriem no jaunattīstības un postsociālisma valstīm (tai skaitā Latvijas) studentiem tiks sniegts ieskats gan attīstības diskursa interpretācijās, gan veiksmīgās un neveiksmīgās attīstības stratēģijās, kā arī attīstības pētniecībā izmantotajās antropoloģiskajās pieejās
Kursa kods: Antr1024
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina studentus ar Āzijas reģiona etnogrāfiju. Kursa pirmajā daļā studenti apgūst interpretatīvās antropoloģijas teorētisko, konceptuālo pamatu un metodoloģisko pieeju. Ar mītu un rituālu starpniecību studenti apgūs Āzijas reģionu simbolu pasauli, kas veido pamatu sabiedrības sociālās dzīves organizācijai.Studenti gūst izpratni par Āzijas reģiona vidi, cilvēku praksēm un tradicionālajiem tekstiem.
Kursa kods: Antr2023
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Ar mītu un rituālu starpniecību studenti apgūs Āzijas reģionu simbolu pasauli, kas veido pamatu sabiedrības sociālās dzīves organizācijai.Studenti gūst izpratni par Āzijas reģiona vidi, cilvēku praksēm un tradicionālajiem tekstiem. Kurss veltīts Tuvajiem Austrumiem, Ziemeļāfrikai, Dienvidāzijai, Dienvidaustrumāzijai un Ķīnai.
1
2
3
4
5
6
7
Rezultātu skaits lapā