Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Studiju līmenis
Doktorantūra

Filtrēt pēc:

Programmas veids
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 428
Kursa kods: Psih7035
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
812422316
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt doktoranta akadēmiskās kompetences un prasmes docēt kursus psiholoģijā augstskolas programmā.
Kursa kods: Psih7054
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
461688144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt doktoranta akadēmiskās kompetences un prasmes izstrādāt un docēt kursus psiholoģijā augstskolu programmā. Kurss satur divas pamataktivitātes - psiholoģijas kursa lekciju/semināra satura un prezentācijas materiālu izstrāde (3 kredītpunkti) un kursa docēšana vismaz 16 stundu apjomā (1 kr.p.).
Kursa kods: Peda7108
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664105496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt doktorantu pedagoģisko kompetenci, attīstīt izpratni par apzinātu un mērķtiecīgu mūsdienīgu mācību metožu un e-vides izmantošanu augstkolu studiju procesā un to pielietošanu pedagoģiskajā praksē augstkolā. Studenti apgūs kritiskās domāšanas un kooperatīvās mācīšanās principus, stratēģiju, metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas pedagoģiskajā praksē augstskolā. Apgūstot kritiskās domāšanas un kooperatīvās mācīšanās metožu būtību un izmantošanas potenciālu, tiks attīstas prasmes izvērtēt augtskolas docētāja profesionālo darbību, tās rezultativitāti un pilnveides iespējas.
Kursa kods: Peda7092
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233282448
Kursa anotācija:
Doktorantu spēja identificēt un teorētiski pamatot aktuālas metodoloģijas problēmas pedagoģijas nozares pētniecībā un izvēlētajā apakšnozarē, sagatavoties promocijas eksāmeniem vispārīgajā pedagoģijā, izvēlētajā apakšnozarē un svešvalodā. Doktorantiem tiek piedāvāta iespēja apzināt pedagoģiskā pētījumu būtību un aktualitātes metodoloģijā un vispārējās pedagoģijas teorijās Latvijas pedagoģijā un pasaulē, kā arī to specifiku izvēlētajā apakšnozarē. Kursa uzdevumi: Palīdzēt doktorantiem identificēt aktuālas izpētes problēmas teorijā un praksē, salīdzināt metodoloģiskās sistēmas un pieredzi; rosināt doktorantus kritiski analizēt atšķirīgas pētnieciskās pieejas un pamatot tās; palīdzēt doktorantiem izvēlēties un modificēt pētījuma veidus, to struktūras izpētes metodes un noformēt pētījumu, ievērojot izvēlētās pedagoģijas pētījumu specifiku; palīdzēt doktorantiem izvēlēties kvalitatīvo un kvantitatīvo datu ieguves, apstrādes, analīzes un interpretācijas instrumentus.
Kursa kods: DatZ7036
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar algoritmiskām metodēm, kas tiek lietotas NP-sarežģītu problēmu praktiskai risināšanai. Tradicionāli, algoritmisks uzdevums tiek uzskatīts par „praktiski atrisināmu”, ja tam eksistē algoritms, kas darbojas polinomiālā laikā, un par „praktiski neatrisināmu”, ja problēma ir NP-sarežģīta. Tajā pat laikā, reālajā dzīvē mums bieži nākas saskarties ar situācijām, kad ir jāatrod praktiski noderīgi risinājumi tieši šādām „praktiski neatrisināmām” problēmām. Kurss iepazīstina ar svarīgākajām metodēm NP-sarežģītu problēmu risināšanai – aproksimācijas algoritmiem, Branch-and-Bound algoritmiem, u.c., un to praktiskas izmantošanas piemēriem, lielāko kursa daļu (ap 60%) veltot, iespējams, visperspektīvākajām šādu problēmu risināšanas metodēm, kas ir strauji attīstījušās pēdējos gados – parametrizētajiem algoritmiem. Kurss iepazīstina ar parametrizētās sarežģītības un parametrizēta algoritma jēdzienu un zināmajām metodēm, kas var tikt izmantotas parametrizētu algoritmu konstruēšanai. Kursa beigās tiek dots īss ieskats par W[t] sarežģītības hierarhiju un probēmām, kas ir grūti risināmas ar parametrizētajiem algoritmiem.
Kursa kods: DatZ7025
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Algoritmu sarežģītība pēta dažādus skaitļošanas modeļus un skaitļošanas procesā izmantojamus resursus. Šajā kursā tiks apskatīti sekojoši skaitļošanas modeļi: determinētie algoritmi, nedeterminētie algoritmi, varbūtiskie algoritmi un loģiskās shēmas un divi svarīgākie skaitļošanā izmantojamie resursi: skaitļošanas laiks un izmantotā atmiņa (telpa).
Kursa kods: Vēst7009
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664125296
Kursa anotācija:
Alternatīvā vēsture ir samērā jauns virziens vēstures zinātnē, kas mūsdienās iegūst arvien vairāk piekritēju. Alternatīvās vēstures lielais jautājums „Kas būtu noticis, ja…” slepeni vienmēr ir bijis pats mīļākais vēsturnieku jautājums. Ar alternatīvās vēstures palīdzību vēsturē var atklāt īstus pagrieziena punktus, zināmā mērā tai ir hipotēzes funkcija.
Kursa kods: MākZ7003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kurss sniedz zināšanas par amerikāņi drāmu un teātri no tā rašanās pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz 21.gs. sākumam, apskatot gan dažādu teātra modeļu - ceļojošā, komerciālā, neatkarīgā - izveidošanos un transformācijas, gan arī izcilāko amerikāņu aktieru un režisoru darbību. Īpaša uzmanība pievērsta 20. gs. modernajai amerikāņu dramaturģijai, tādiem autoriem kā J. O`Nīls, A. Millers, T. Viljamss u.c. un viņu radītās estētikas ietekmei uz mūsdienu amerikāņu un Eiropas teātri. Kursā paredzēts analizēt arī mūsdienu amerikāņu kino un teātra mijiedarbību, un tās radīto aktieru - "zvaigžņu" fenomenu. Analizēta tiek amerikāņu 20.gs. 60.gadu avangarda kustība mūzikā, performatīvajās mākslās, teātrī un to ietekme uz pasaules teātra attīstību. Uzmanība pievērsta arī specifiski amerikāniskā muzikālā teātra žanra – mūzikla – struktūrai un attīstībai.
Kursa kods: Demo7001
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664402496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis: apgūt demogrāfisko notikumu un procesu analīzes metodes un paņēmienus. Kursa uzdevumi: 1) apgūt iedzīvotāju skaita un sastāva dinamikas analīzes metodes: 2) apgūt iedzīvotāju dabiskās kustības un migrācijas procesu izpētes metodes; 3) apgūt demogrāfisko aprēķinu izpildes paņēmienus un prasmi novērtēt kļūdas datu avotos, kā arī analizēt demogrāfisko situāciju populācijās. Kursā tiek aplūkotas svarīgākās iedzīvotāju atražošanas izpētes metodes, paņēmieni un to izmantošanas iespējas, analizējot iedzīvotāju sastāvu, izvietojumu un kustību.
Kursa kods: Ķīmi7001
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1015400
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts ķīmijas doktora studijas programmas kursa ietvaros. Kursa mērķis ir nostiprināt un paplašināt doktorantu zināšanas analītiskajā ķīmijā. Analītiskās ķīmijas kursā apskatītas svarīgākās metodes, to teorētiskie jautājumi (vielu stāvoklis šķīdumos, ķīmiskais līdzsvars protolītiskās, oksidēšanās-reducēšanās un kompleksveidošanās reakcijās, starpfāzu līdzsvari) un praktiskie aspekti apskatot gan klasiskās analīzes metodes, gan instrumentālās.
Rezultātu skaits lapā