Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Studiju programma
Bioloģija

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 168
Kursa kods: Valo1051
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaņas, veidot iemaņas un prasmes komunikācijai savā specialitātē, prast iegūt informāciju klausoties audio materiālus. Šajā nolūkā tiek pievērsta uzmanība biežāk lietotajai leksikai un valodas struktūrai. Studenti analizē iegūto informāciju, argumentē un iebilst, klausās audioierakstus.Veidojot prezentācijas studenti pilnveido publiskas uzstāšanās iemaņas.
Kursa kods: Valo1282
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu sazināšanās prasmi, lai attīstītu spēju iegūt un sniegt informāciju starptautiskās konferencēs un semināros. Kursa uzdevums ir mācīt diskutēt par aktuālām tēmām bioloģijas nozarē, rakstīt referātus, tēzes.
Kursa kods: Biol5166
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt sistematizētas zināšanas par organisma iekšējo šķidrumu (g.k. asiņu) cirkulācijas mehānismiem un asinsrites lomu dzīvnieka (cilvēka) organismā. Kursa uzdevumi: 1) dot zināšanas par sistēmiskās un reģionālās asinsrites biofiziku un kardiovaskulārās sistēmas vadības mehānismiem; 2) izprast hemodināmikas pamatlikumus; 3) kursa semināru un praktisko darbu daļā studenti tiek iepazīstināti ar dažādām neinvazīvām asinsrites izmeklēšanas metodēm.
Kursa kods: Biol5066
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
344842672
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot priekšstatu par attīstības bioloģijas fundamentālajiem mehānismiem. Kursa sākumā studenti tiek iepazīstināti ar attīstības anatomijas un ģenētikas pamatprincipiem, starpšūnu komunikācijas mehānismiem, kā arī apaugļošanās procesa starpsugu atšķirībām un to tālāko ietekmi uz embrioģenēzi. Pēc tam detalizēti tiek raksturoti embrioģenēzes procesi bezmugurkaulnieku modeļorganismos un būtiskākajās mugurkaulnieku klasēs. Lai radītu padziļinātu izpratni par strukturētu organismu attīstību studenti tiks iepazīstināti ar cilmes šūnu nozīmi organoģenēzē un būtiskāko orgānu sistēmu veidošanos procesiem, dzimumdetermināciju un postembrionālo attīstību. Lekciju kursa noslēgumā uzmanība tiks veltīta attīstības bioloģijas medicīniskajiem un evolucionārajiem aspektiem, lai izskaidrotu šajā kursā analizētos procesus dzīves cikla un organismu eksistences kontekstā. Zinātniskajos semināros studenti patstāvīgi analizēs specifiskas ar attīstības bioloģiju saistītas problēmas, kas radīs priekšstatu par praktiskiem attīstības bioloģijas eksperimentālajiem un pētnieciskajiem aspektiem.
Kursa kods: Biol5012
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664402496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir detalizētāk iepazīstināt Latvijas Universitātes maģistratūras studentus ar augsnes ekoloģiju, tai skaitā, augsnes dzīvnieku un augsnes mikroorganismu nozīmi augsnes ekosistēmā, ar augsnes ķīmisko sastāvu un bioģeoķīmiskiem cikliem, augsnes eroziju un to kontroli, globālās sasilšanas ietekmi uz augsni, augsnes aberāciju un temperatūru, simbiotiskās organismu attiecības augsnē, ilgstošu abiotisko faktoru izmaiņām augsnē, ko ietekmē dabiskie un antropogēnie faktori. Atsevišķas lekcijas nolasa pieaicinātie lektori. Laboratorijā studenti tiek apmācīti pareizai paraugu ievākšanai un analizēšanai.
Kursa kods: Biol2012
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar augu šūnu un audu uzbūvi un daudzveidību, kā arī padziļināti pētīt to primāro un sekundāro uzbūvi, izmantojot augu uzbūves pētīšanas metodes. Mērķa sasniegšanai studenti pēc teorētisko zināšanu iegūšanas tiek apmācīti ar dažādām metodēm pagatavot kvalitatīvus augu anatomiskos griezumus, pagatavot no tiem preparātus, pētīt tajos augu šūnu, audu un orgānu mikroskopisko uzbūvi.
Kursa kods: Biol5262
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46642083696
Kursa anotācija:
Augu šūnu, audu un orgānu kultūra ir nozīmīga augu biotehnoloģijas apakšnozare. Tai ir plašas praktiskā pielietojuma iespējas, bet vienlaicīgi augu audu kultūru metodes veiksmīgi izmanto fundamentālos augu bioloģijas pētījumos. Šī kursa mērķis ir sniegt teorētisko ieskatu par augu audu kultūrām un apgūt dažas no svarīgākām šīs apakšnozares metodēm. Lekcijās ir detalizēti apskatītas dažādas augu audu kultūru metodes, to bioloģiskie pamati un praktiskās izmantošanas iespējas. Laboratorijas darbos tiek apgūtas praktiskās iemaņas darbā ar sterilajām augu kultūrām, veikti eksperimenti ar dažādām augu audu kultūru veidiem un objektiem, analizēti un prezentēti eksperimentu rezultāti.
Kursa kods: Biol5248
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664481696
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veidot studentos priekšstatu par augu bioķīmiskajiem komponentiem, biosintēzi un to funkcionālo nozīmi.
Kursa kods: Biol5007
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664154996
Kursa anotācija:
The aim of the couse is to increase knowledge on plant ecology for Master’s level students at the University of Latvia. To achieve the goal, in seminārs students will be invloved in discussions on the newest research in scientific literature and on important issues, and in practical work students will learcn the newest methods in data handling and analysis.
Kursa kods: Biol2009
Fakultāte:
Bioloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448321672
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veidot studentos priekšstatu par fizioloģisko reakciju norisi auga organismā un to regulāciju mainīgu ārējās vides faktoru iedarbības rezultātā. Mērķa sasniegšanai studenti secīgi apgūst teorētiskās zināšnas, kuras papildina ar praktiski iegūstamām specifiskām un vispārējām prasmēm patstāvīgi veikt laboratorijas eksperimentus, izdarīt analīzes, kā arī apstrādāt un inetrpretēt iegūtos rezultātus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rezultātu skaits lapā