Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Studiju programma
Bibliotēkzinātne un informācija

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 24
Kursa kods: KomZ5036
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kurss veido priekšstatu par privātās iniciatīvas nozīmi pasaules un Latvijas bibliotēku vēsturē, iepazīstina ar ievērojamu bibliofilu personībām, viņu veidotajām kolekcijām un to likteņiem. Kurss sniedz pārskatu par reto grāmatu un rokrakstu fondu izveidi, šo fondu materiālu vākšanas, glabāšanas, izpētes un publicēšanas tradīcijām, ar Latvijas nozīmīgāko krātuvju ikdienas un pētnieciskā darba specifiku un galvenajiem virzieniem.
Kursa kods: KomZ5094
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
"Bibliogrāfijas teorijas" ir maģistra studiju programmas informācijas pārvaldībā B daļas kurss. Kursa mērķis – sniegt zināšanas par bibliogrāfijas pamatjautājumiem, tās vietu un lomu bibliogrāfijas zinātnes struktūrā, bibliogrāfijas teorijām. Studiju kursa saturu veido lekcijas, semināri un praktiskā nodarbība. Kursā tiek aplūkota teoriju un koncepciju daudzveidību dažādu valstu bibliogrāfijas zinātnieku atziņās, bibliogrāfijas teorijas saistība ar saskarzinātnēm, aktuālie nozares problēmjautājumi mūsdienu sabiedrībā, nacionālās bibliogrāfijas attīstības tendences un bibliogrāfijas teorijas attīstība Latvijā.
Kursa kods: KomZ5024
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Uzdevums – sniegt teorētiskās zināšanas par bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas veidošanos, organizācijām, kas nodarbojas ar terminoloģijas izstrādāšanu, izdevumiem, svarīgākajām terminoloģijas problēmām. Saturs – kursu veido teorētiskas lekcijas, praktiskās nodarbībās studenti iepazīstas ar terminoloģijas vārdnīcām un datu bāzēm, semināros tiek analizēts terminu atspoguļojums dažādos izdevumos. Iepazīstināt studentus ar nozares terminoloģijas attīstību pasaulē un Latvijā.
Kursa kods: KomZ5035
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664461896
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – ir sniegt zināšanas maģistrantiem - topošajiem bibliotēku un informācijas centru vadītājiem par bibliotēku sistēmpolitiku Latvijā kultūrpolitikas un starptautiskās prakses kontekstā. Lekcijās paredzēts sniegt priekšstatus par tiem likumdošanas un valsts pārvaldes struktūras aspektiem, kuri skar bibliotēku sistēmpolitiku. Kursā tiek aplūkota bibliotēku vieta citu nozaru institūciju vidū, īpaši kultūrpolitikas jomā, kā arī analizētas bibliotēku funkcijas no to tipoloģijas viedokļa, sīkāk pieskaroties svarīgākajiem zinātnisko un publisko bibliotēku apakštipiem. Tāpat paredzēts atspoguļot profesionālās izglītības, organizāciju un informācijas vietu. Liela nozīme mūsdienu bibliotēku sistēmpolitikā ir jaunām kooperācijas metodēm – bibliotēku konsorcijiem, arhīvu, bibliotēku un muzeju sadarbībai utt. Pieaugot IKT ietekmei, bibliotēku sistēmpolitiku jaunā kvalitātē ietekmē ne tikai tradicionālo informācijas resursu piegādātāji (grāmatizdevēji, grāmattirgotāji, preses izplatītāji), bet arī bibliotēku informācijas sistēmu (BIS), elektronisko resursu un pakalpojumu un daudzu citu tehnoloģiju piegādātāji. Visas šīs jomas tiek aplūkotas starptautiskās prakses kontekstā. Semināros studenti analizē dažādu bibliotēku tipu funkcijas, profesionālās izglītības sistēmu un profesionālo asociāciju darbu, kā arī dažādus bibliotēku sadarbības formas un modeļus. Praktiskajās nodarbībās studenti analizē un apspriež politikas dokumentus un speciālo likumdošanu.
Kursa kods: SDSK5053
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664382696
Kursa anotācija:
Mērķis – iepazīstināt studentus ar bibliotēku nozares normatīvo bāzi informācijas un komunikāciju tiesību kontekstā, tās attīstību pasaulē un Latvijā. Uzdevums – sniegt teorētiskās zināšanas par informācijas un komunikāciju tiesību normatīvās bāzes veidošanos, normatīvajiem aktiem, standartizāciju. Saturs – kursu veido teorētiskas lekcijas, semināros studenti iepazīstas ar normatīvajiem aktiem, nozares standartiem Latvijā un citās valstīs, bibliotēku iekšējo dokumentāciju, veic to analīzi un salīdzināšanu.
Kursa kods: KomZ5095
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt pārskatu par datu apstrādes vēsturiskajiem un mūsdienu teorētiskajiem konceptiem ar uzsvaru uz lietotājorientētu datu apstrādi, kas palīdz pilvērtīgā un kvalitatīvā datu izguvē. Kursa uzdevums ir sniegt zināšanas un metodes datu apstrādes izpratnes veidošanai tehnoloģiskās attīstības kontekstā. 
 
Kursa kods: SDSK5052
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – sniegt zināšanas par jauno informācijas tehnoloģiju pielietojumu bibliotēkās, par digitālo resursu daudzveidību, izmantošanas iespējām un pārvaldību, veicināt izpratni par digitalizācijas centru veidošanas metodiku, kā arī attīstīt digitalizācijas projektu vadīšanas iemaņas. Kurss nodrošina izpratni par digitālo bibliotēku un digitalizācijas centru veidošanas teorijas un prakses jautājumiem, ka arī digitālo bibliotēku stratēģisko vadību.
Kursa kods: KomZ5100
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas topošajiem bibliotēku un informācijas centru vadītājiem par to, kā šajās institūcijās tiek izmantotas vispārējās zināšanas un prasmes krājumu un pakalpojumu efektivitātes veicināšanā. Bibliotēkās aizvien vairāk cenšas izmantot dažādus resursus, lai paaugstinātu bibliotēku pakalpojumu sniegšanas efektivitāti. Tā kā darbinieku skaits nepieaug, finansējums relatīvi samazinās, pieaug informācijas resursu dārdzība, informācijas tehnoloģijas ietekmē pakalpojumu raksturu, bibliotēkām ir jauni – attāli klienti utt., tad sabiedrisko attiecību veidošanas prasme nodrošina ikvienai bibliotēkai pakalpojumu un pasākumu plašāku izmantošanu, veicina uzticību sabiedrisko līdzekļu korektai izlietošanai u.c. Maģistranti gatavo praktiskus seminārus, aktīvi tajos piedalās ne tikai ar saviem sagatavotajiem materiāliem, bet arī diskutējot par kolēģu izteiktajām atziņām (semināra temats tiek gatavots grupās); sagatavo un iesniedz praktisku sabiedrisko attiecību produktu – prezentāciju, publikāciju utml.
Kursa kods: KomZ5097
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46644222
Kursa anotācija:
Kurss sniedz pārskatu par dinamiskajām pārmaiņām pasaules un Latvijas grāmatniecības procesos un jaunāko grāmatzinātnes izpētē. Pamatots grāmatzinātnes kompleksais raksturs un saikne ar citām zinātnēm. Aplūkota Latvijas un citu valstu grāmatniecības vēstures izpētes pieredze: autori, pētniecības centri, nozares izdevumi, publikāciju tematika. Sniegts ieskats cenzūras, populārās kultūras, kā arī bibliotēku vēsturisko krājumu pētniecībā. Lekciju viela tiek vizuāli nostiprināta, apmeklējot grāmatu apgādus un bibliotēkas.
Kursa kods: SDSK5050
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664402496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – ir sniegt zināšanas topošajiem bibliotēku un informācijas centru vadītājiem par to, kā specifiski šajās institūcijās tiek izmantotas vispārējās zināšanas un prasmes vadības zinībās. Šajā kursā tiek akcentētas nevis vispārējās zināšanas parvaldībā, bet to specifika bibliotēku vidē. Galvenās jomas ir plānošana, izmaiņu un inovāciju vadība, bibliotēku strukturālā organizācija, cilvēkresursu vadība, motivēšana un vadīšanas prasmes. Lekcijās Galvenās jomas ir plānošana, izmaiņu un inovāciju vadība, bibliotēku strukturālā organizācija, cilvēkresursu vadība, motivēšana un vadīšanas prasmes. Tāpat kā citās nozarēs arī bibliotēkās notiek procesu reinženierija, samazinās hierarhisko struktūrvienību efektivitāte, pieaug pilnvaru deleģēšanas un projektu loma. Būtiskas izmaiņas prasa stratēģisku plānošanu un ilglaicīgas politikas veidošanu. Īpaša loma veltīta bibliotēku vadītāju lomai, funkcijām, kompetencei un prasmēm, kā arī sociālajai atbildībai un ētikai. Kontroles procesā centrālo vietu ieņem kvalitātes kontrole. Galvenā atšķirība no padomju laiku bibliotēku vadības un organizācijas ir tā, ka visā kompleksā ne tikai vienkārši iekļaujas personāla vadības tēma, bet tā ir pati svarīgākā visā vadības zinību jomā. Kursa pamatu veido teorētisko zināšanu apguve lekcijās un patstāvīgās studijās. Iegūtās atziņas studenti nodemonstrē praktiskās nodarbībās. Maģistranti gatavo praktiskas nodarbības un seminārus, aktīvi tajos piedalās ne tikai ar saviem sagatavotajiem materiāliem, bet arī diskutējot par kolēģu izteiktajām atziņām (semināra temats tiek gatavots grupās); sagatavo un iesniedz referātu par brīvi izvēlētu bibliotēku pārvaldības aspektu Kursa nobeigumā jākārto rakstveida eksāmens.
1
2
3
Rezultātu skaits lapā