Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Atrasto kursu skaits - 168
Kursa kods: MākZ5249
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664442096
Kursa anotācija:
Kurss sniedz zināšanas par amerikāņu drāmu un teātri no tā rašanās pirmsākumiem 19. gs. vidū līdz 21.gs., raksturojot ASV teātru sistēmu ar Brodvejas, ārpus Brodvejas un ārpus ārpus Brodvejas teātriem. Īpašu uzmanība pievērsta specifiski amerikāniskajai teātra formai mūziklam, kā arī tradīcijām, kas to rada. Analizēta arī 20. gs. 60. gadu teātra avangarda kustība, kam liela ietekme arī Eiropas teātra attīstībā. Īpaša uzmanība kursā pievērsta tādiem 20.gs. autoriem kā J. O`Nīls, A. Millers, T. Viljamss un viņu radītās estētikas ietekmei uz mūsdienu amerikāņu un Eiropas teātri.
Kursa kods: Valo1866
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu angļu valodas kompetenci, kas nodrošinātu šīs valodas lietojumu akadēmiskās studijās. Tiek apgūta nepieciešamā angļu valodas terminoloģija akadēmiskām studijām. Kurss ietver tekstu lasīšanu, interpretēšanu un leksikas apgūšanu, lekciju ierakstu klausīšanos, konspektēšanu, kopsavilkuma un eseju rakstīšanu, kas attīstīs atbilstošās prasmes angļu valodā.
Kursa kods: LitZ3092
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par bakalaura darba izstrādes metodoloģiju, tēmas izvēli, materiālu apguves un izvērtēšanas galvenajām metodēm, darba plānošanu un noformēšanu, zinātniskās valodas svarīgākajiem aspektiem. Kursa ietvaros studenti apgūst iemaņas zinātniska teksta strukturēšanā un valodā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta latviešu literatūras pētījumu kontekstam. Kurss paredz studentu patstāvīgo darbu, konsultējoties ar darba vadītāju.
Kursa kods: Valo4657
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1015400
Kursa anotācija:
Bakalaura darba uzdevums ir pilnveidot un nostiprināt studiju procesā iegūto patstāvīga un radoša pētnieciskā darba prasmi. Studentam jāparāda prasme izvēlēties savām interesēm un spējām atbilstošu tēmu, iezīmēt un pierādīt tās novitātes aspektus, izvirzīt un pamatot problēmas un hipotēzes tēmas risinājumā. Studentam jāprot izvēlēties piemērotākās pētniecības metodes, jāparāda prasme strādāt ar avotiem un teorētisko literatūru, to kritiski izvērtēt. Studentiem jāprot pētīt, analizēt un no dažādiem viedokļiem vērtēt apgūto materiālu, vispārināt spriedumus, izdarīt secinājumus. Atziņām jābūt sistematizētām un izklāstītām rakstveidā labā literārā valodā, lietojot zinātnisko stilu.
Kursa kods: Folk5010
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46643232
Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz padziļinātu priekšstatu par Baltijas baltu tautu (latviešu, lietuviešu, prūšu) un somugru tautu (lībiešu, igauņu, somu) mitoloģiju salīdzinošā aspektā. Studenti tiek iepazīstināti ar Baltijas folkloras un mitoloģijas pētniecības aktualitātēm.
Kursa kods: Folk5017
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir piedāvāt teorētiskas un praktiskas zināšanas par vokālās un instrumentālās muzicēšanas tradīcijām Baltijas zemēs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, atsevišķos gadījumos salīdzinājumam ietverot arī Somijas, ziemeļrietumu Krievijas, Baltkrievijas un bijušās Austrumprūsijas materiālus. Kursā apskatīti Baltijas tautu tradicionālās mūzikas avoti, pētniecības vēsture, personālijas. Ir raksturoti tradicionālās dziedāšanas veidi, kopīgās iezīmes, vietējās īpatnības, konteksti. Iepazīstoties ar svarīgākajām instrumentu grupām, tiek apskatīti terminoloģijas, konstrukcijas, muzikālo īpašību, repertuāra, lietošanas nolūka un semantikas, kā arī vēstures un izplatības jautājumi. Liels akcents vokālās un instrumentālās mūzikas tradīciju apgūšanā likts uz dzirdes un muzikālās darbošanās pieredzes gūšanu.
Kursa kods: Valo5531
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt baltistikas studentus ar jaunākajiem pētījumiem latviešu, lietuviešu un senprūšu valodniecībā, ar valodniecības attīstības virzieniem un mūsdienu tendencēm. Lekciju laikā tiek skartas dažādas valodniecības jomas: valodas vēsture, dialektoloģija, onomastika, leksikoloģija, leksikogrāfija, fonētika un fonoloģija, morfoloģija, sintakse, stilistika, valodas kultūra. Daļa kursa veltīta lietuviešu literatūras teorijai un literatūras kritikai. Studenti pēc savām zinātniskajām interesēm izvēlas vienu no valodniecības vai literatūrzinātnes nozarēm un sagatavo referātu par jaunumiem pasaules baltu valodnieciskajā presē.
Kursa kods: Valo5305
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664244096
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar areālās lingvistikas attīstību no 19. gs. 2. puses līdz mūsdienām. Tiek aplūkotas ģeogrāfiskās lingvistikas skolas, svarīgākie jēdzieni, izmantotās metodes. Vairāku pasaules valodu dialektu atlantu apskats. „Latviešu valodas dialektu atlanta”, „Lietuviešu valodas dialektu atlanta” un „Baltu valodu atlanta” izveides pricipu analīze.
Kursa kods: Folk2001
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
23322012
Kursa anotācija:
Baltu mitoloģija aptver trīs baltu tautu – latviešu, lietuviešu, prūšu mītisko priekšstatu rekonstrukciju indoeiropiešu tautu mitoloģijas kontekstā. Tiek aplūkota mītiskās telpas un laika izpratne, mītiskās domāšanas specifika. Aplūkota mīta un reliģijas, mīta un sapņa, mīta un pasakas/teikas saiknes. Baltu mitoloģijas kontekstā tiek aplūkotas baltu svētnīcas/svētvietas. Atsevišķi tiek analizēti kosmogoniskie, antropogoniskie un iniciācijas mīti. Tiek aplūkotas baltu celestiālās (debesu) un htoniskās (zemes) dievības un gari.
Kursa kods: Valo5300
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46643529
Kursa anotācija:
Kursa mērķis iepazīstināt studentus ar baltu valodu vēsturi: Lietuviešu valodas vēsturi un prūšu valodu. Pirmā daļa iepazīstina lietuviešu rakstības aizsākumiem 16. un 17. gadsimtā, procesiem 18. un 19. gadsimtā, nacionālās rakstu valodas izveidošanos 19. gadsimtā un tās attīstību 20. gadsimtā. Otrā daļa iepazīstina studentus ar prūšu tautas vēsturi un rakstu pieminekļiem, sniegt zināšanas par senprūšu valodas fonētiku un gramatisko struktūru, kopīgo un atšķirīgo ar austrumbaltu valodām, praktiski iepazīt prūšu tekstus, salīdzinot tos ar vācu oriģinālu, kā arī veclatviešu tekstiem.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rezultātu skaits lapā