Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Studiju programma
Baltijas jūras reģiona studijas

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 25
Kursa kods: VadZ5030
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69963462144
Kursa anotācija:
Auditoriju veido dažādu nozaru maģistranti ar dažādu priekšzināšanu līmeni par Baltijas jūras reģionu. Kursa mērķis ir iegūt nepieciešamās priekšzināšanas tālākai studiju moduļu apguvei. Kā Baltijas jūras reģiona koncepcija veidojusies dažādas disciplīnas pārstāvošu akadēmiķu diskusijās un sociāli politiskajās norisēs? Kurss virzīts uz to, lai iepazīstinātu auditoriju ar mūsdienu diskusiju par Baltijas jūras reģionu un tā attīstības perspektīvām no starpdisciplināras pieejas viedokļa, ietverot sociāli ekonomiskās, reģionālās, cilvēkresursu attīstības, starptautisko attiecību, sabiedrības vadības un kultūrvēsturiskos aspektus. Students izstrādā referātu par apstiprinātu tēmu un to aizstāv.
Kursa kods: Vēst5150
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir izanalizēt Baltijas jūras reģiona kultūrvēstures attīstības dažādus aspektus vēsturisko notikumu šķērsgriezumā pasaules un Eiropas kontekstā no viduslaikiem līdz mūsdienām. Tiek raksturotas tradicionālās un mūsdienu, lauku un pilsētu kultūras, pievēršot īpašu uzmanību to multikulturālajai un multikonfesionālajai dimensijai, kā arī vispārējam Eiropas kontekstam, uzsvaru liekot uz ideju attīstību Baltijas jūras reģionā. Kursa ietvaros paredzēts pievērst uzmanību tekstu interpretācijām Baltijas historiogrāfijā, kā arī tematiskajām mācību ekskursijām Rīgas muzejos.
Kursa kods: LitZ5140
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664362896
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir ievadīt Baltijas jūras reģiona studiju maģistra programmas studentus Baltijas jūras reģiona tautu literatūrā un literatūras attīstības procesos. Kursa uzdevums ir sniegt pārskatu par vēsturisko faktu, politisko un filozofisko ideju ietekmi uz ļoti atšķirīgo šo tautu literatūras veidošanās procesu (sākot ar mutvārdu literatūru un beidzot ar 21. gadsimta literatūras avangardu). Kursa saturs: tas aplūko latviešu, igauņu, somu un lietuviešu, kā arī Ziemeļvalstu (zviedru, norvēģu un dāņu) literatūru no to pirmsākumiem līdz mūsdienām un vācbaltiešu literatūru laikmeta politisko un kultūrnotikumu kontekstā, pievēršot uzmanību spilgtākajiem sacerējumiem un personībām salīdzinošā aspektā. Kursa noslēguma semināros (13. un 29. tēmas ietvaros) kopīgi tiek izveidots pārskats par Baltijas jūras reģiona tautu literatūru izveides procesu.
Kursa kods: MākZ5007
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664481696
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīšanās ar Baltijas mūzikas kultūras dažādiem aspektiem, tās vispārējo un lokālo īpatnību iezīmēšana, tās vietas un nozīmes atklāšana Baltijas tautu dzīvē. Kursa pirmā daļa veltīta Baltijas tradicionālajai mūzikas kultūrai. Apskatīta vokālā mūzika - tās arhaiskās formas, galvenie žanri un svarīgākie konteksti. Atklāta mūzikas instrumentu un instrumentālās mūzikas vieta un nozīme, iztirzātas galvenās funkcionālās mūzikas instrumentu grupas: ganu, ieražu un rituālu, signalizācijas, maģijas mūzikas instrumenti, kankles-kokles-kannele, deju mūzikas instrumenti un ansambļu veidi. Folklorisms raksturots kā tradicionālās un mūsdienu kultūras mijiedarbes rezultāts, iezīmēt tā trīs posmi - nacionālais romantisms, tautiskais un dzīves veida folklorisms, īpašu uzmanību pievēršot to radītajai mūzikai. Apskatīta postfolklora un pasaules mūzikas parādības Baltijā. Kursa otrajā daļā uzmanības lokā ir eklesiastiskā un mākslas mūzika, kā arī dažādas mūsdienu, tostarp arī populārās mūzikas formas. Atsevišķas mūzikas parādības ir skatītas kultūras situācijas un vēstures kontekstā. Nepretendējot uz sistemātisku apskatu, uzmanība pievērsta mūzikas kultūras mūsdienīgākajām, spilgtākajām un nozīmīgākajām parādībām. Pievērsta uzmanība arī igauņu, latviešu un lietuviešu mūzikas attīstībai emigrācijā. Tiks aplūkoti kompozīciju stila un estētikas, izpildītājprakses muzikoloģiskas analīzes un dokumentācijas jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot Erika Biezaiša Latviešu mūzikas krātuvei, kas ir nozīmīgākā baltiešu mūzikas krātuve ārpus Latvijas. Kursā līdzās teorētiskam diskursam liela nozīme ir klausīšanās pieredzes gūšanai.
Kursa kods: Ekon5031
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir, lai studenti iegūtu ieskatu par Latvijas un citu Baltijas valstu ekonomiskā mijiedarbība ar Eiropas ekonomiku starpkara laikā, 1920-1940, kā arī iepazīstināt studentus ar aktuālām Baltijas valstu ekonomikas attīstības tendencēm šodien, it īpaši Eiropas Savienības kontekstā. Kurss ir nosacīti sadalīts divās daļās: Pirmā daļā tiks apskatīts ārējas tirdzniecības un ekonomikas vēstures teorijas, politiskais un ekonomiskais fons, uz kuru attīstījās Baltijas valstu ekonomika starpkaru gados, detalizēti analizēts katras Baltijas valstu ekonomiskā struktūra, kā arī Baltijas valstu ārējo tirdzniecību ar atsevišķām Eiropas valstīm starpkaru periodā, tirdzniecības līgumi, tirdzniecības politika, un vispārējas ekonomiskās saistības. Otrā daļa tiks apskatīts Baltijas valstu ekonomikas attīstību no 1989.-2004. g. un tiks analizēti Baltijas valstu ekonomikas attīstības rādītāji, likumsakarības un sekas un salīdzināti gan starpkaru Baltijas valstu tautsaimniecību, gan ar pārējas Eiropas Savienības valstis ar uzsvaru uz Baltijas jūras reģiona valstīm. Rezultātā studentam būs padziļināts pārskats par Latvijas un citu Baltijas valstu ekonomiskā mijiedarbība ar Eiropas ekonomiku starpkaru laikā, kā arī būs attīstīta studentu prasme analizēt Baltijas valstu attīstību no makroekonomiskā, strukturālā un institucionālā aspekta.
Kursa kods: Vēst5078
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par multikulturālas sabiedrības veidošanās vēsturiskajiem procesiem Baltijā, etnisko minoritāšu intelektuālo ieguldījumu šī reģiona sabiedrībā un kultūrā. Kursa ietvaros tiks aplūkota lielāko etnisko minoritāšu (vācbaltiešu, ebreju, poļu, krievu u.c.) vēsture Baltijā no to ienākšanas brīža līdz mūsdienām. Studentiem kursa ietvaros paredzētas mācību ekskursijas uz muzeju "Ebreji Latvijā," Mencendorfa namu un Rīgas Grebenščikova kopienu.
Kursa kods: Demo5000
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa centrā ir apdzīvotības, demogrāfiskās un sabiedrības attīstības problēmas un izaicinājumi globālās un reģionālās sociāli demogrāfiskās attīstības kontekstā. Kursā tiek integrēti apskatīti demogrāfiskās teorijas un metodoloģijas jautājumi saistībā ar diskusijām semināros par salīdzinošu analīzi starp ES valstīm (ieskaitot Baltijas jūras reģiona valstis) un specializācijas virzieniem sadarbībai ar Krievijas Federāciju un Austrumu partnerības valstīm, Latīņameriku un Ziemeļameriku, Āfriku un Āziju. Kurss ietver demogrāfisko teoriju un sistēmu attīstības vēsturi, kopdzīves formu transformāciju, dzimstības izmaiņas, iedzīvotāju mirstību un tautas veselību, demogrāfiskās novecošanās procesu, migrāciju un urbanizāciju, izglītības pieaugošo lomu, iedzīvotāju etnisko sastāvu, tautas attīstības un sociālās atstumtības jautājumus, demogrāfiskās attīstības un politikas mijiedarbību, iedzīvotāju skaita un sastāva prognozes. Studiju kursa mērķis ir iegūt kompetenci par sociāli demogrāfiskās attīstības tendencēm un diferenciāciju, attīstīt prezentāciju un analītisku ziņojumu sagatavošanas un diskutēšanas iemaņas, attīstīt sadarbības un sarunu risināšanas prasmes ar partneriem no citiem reģioniem, valstīm un kultūrām. Studiju kursa galvenie uzdevumi ir: 1) Apgūt sociāli demogrāfiskās attīstības un politikas galvenās teorētiskās nostādnes un jēdzienus; 2) Apzināt galvenos zinātniskās literatūras, periodikas un statistisko datu avotus; 3) Nostiprināt prasmi lietot sociālo pētījumu metodes problēmu un attīstības scenāriju risināšanā.
Kursa kods: Valo1457
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veidot un attīstīt runāšanas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas iemaņas un prasmes igauņu valodā, lai spētu saņemt un sniegt informāciju šinī valodā. Pārsvarā kurss ietver sadzīves tēmas. Apskatīti tiek arī daži jautājumi par Igaunijas ģeogrāfiju, galvaspilsētu Tallinu, svētku dienām, naudu. Gramatikas konstrukcijas vingrina komunikatīvās situācijās.
Kursa kods: Peda5026
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332102248
Kursa anotācija:
Kurss ietver aktuālas problēmas izglītības attīstībā pēcpadomju gados Baltijas valstīs, Baltijas jūras reģiona valstu un ES vienotās izglītības telpas kontekstā. Studentiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar izglītības politikas salīdzinošiem aspektiem, pašreizējās situācijas aktualitātēm, paradigmu maiņu izglītībā, izglītības attīstības tendencēm vispārējā, profesionālajā, augstākajā un pieaugušo izglītībā, salīdzinošo pētījumu izglītībā rezultātu cēloņiem un tālākās attīstības perspektīviem.
Kursa kods: MākZ5023
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kursā Kino vēsture Baltijas jūras reģionā tiek aplūkota Ziemeļu un Baltijas valstu, kā arī Vācijas, Polijas un Krievijas filmu vēsture un kultūra. Kursā no reģionālā skatupunkta tiek analizēts šo valstu filmu tapšanas sociālais un politiskais konteksts, tradīcijas, izcili kino režisori un estētiskās tendences. Baltijas jūras reģiona valstu nacionālais kino tiek aplūkots no salīdzinošas reģionālas perspektīvas, iekļaujot atsauces uz citām filmu veidošanas tradīcijām. Izsekojot Baltijas jūras reģiona valstu nacionālā kino attīstībai no tā aizsākumiem 20. gadsimta sākumā līdz filmu veidošanai pēdējos gados, kursā tiek apskatīta arī globalizācijas ietekme no mazo nāciju skatupunkta. Kursā tiek piedāvāts jauns skatījums uz transnacionālām kultūras ietekmēm uz nacionālo un reģionālo kino postmodernitātes un globalizācijas laikmetā.
1
2
3
Rezultātu skaits lapā