Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Atrasto kursu skaits - 56
Kursa kods: Valo1455
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu angļu valodas prasmes finanšu jomā. Kursa gaitā studenti gūst ieskatu naudas un banku rašanās vēsturē, to raksturojumā un funkcijās. Studenti apspriež un analizē dažādu finanšu institūciju darbību un svarīgākos ekonomikas indikatorus. Nodarbību gaitā apgūtās prasmes tiek papildinātas patstāvīgi lasot un gatavojot anotācijas par profesionālās literatūras tēm ām(3). Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas ar pārbaudes darbiem (3) un eksāmenu.
Kursa kods: Valo2366
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu angļu valodas prasmes finanšu jomā un, finanšu institūciju un rezultātu prezentēšanā. Kursa gaitā studenti gūst informāciju un profesionāli apspriež komercdarbības formas, kapitāla veidus, finanšu dokumentāciju, kā arī uzņēmuma rentabilitātes rādītājus, un nodokļu veidus. Nodarbību gaitā apgūtās prasmes tiek papildinātas patstāvīgi lasot un gatavojot anotācijas par profesionālās literatūras tēmām (2). Kursa nobeiguma daļā studenti apgūst prasmi prezentēt finanšu institūciju rādītājus. Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas ar pārbaudes darbiem (2), un noslēguma eksāmenu- prezentāciju.
Kursa kods: Ekon3071
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas sabiedrības finanšu novērtēšanu un pārvaldību, kompānijas budžetu sastādīšanas principiem, sabiedrības likviditātes un pelnītspējas uzturēšanas metodēm.
Kursa kods: Ekon4308
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt ar normatīvo regulējumu un grāmatvedības prasībām apdrošināšanas iestāžu komercdarbībā. Studenti tiek iepazīstināti ar ienākumu un izdevumu veidošanās īpatnībām apdrošināšanā, kā arī ar rādītājiem, kurus izmanto analizējot apdrošināšanas sabiedrību finansiālo darbību.
Kursa kods: EkonP000
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir ievadīt studentus apdrošināšanas zinātnē, noskaidrot apdrošināšanas būtību un pamatfunkcijas, iepazīstināt ar apdrošināšanas terminoloģiju un sniegt ieskatu par apdrošināšanas nozarēm, apakšnozarēm un veidiem, apdrošināšana tirgus darbības pamatprincipiem, pārapdrošināšanas būtību.
Kursa kods: JurZ2031
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar apdrošināšanas tiesību jēdzienu, būtību un pamatprincipiem; apdrošināšanas tiesību normatīvo regulējumu Latvijā; apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku darbības un uzraudzības kārtību; apdrošināšanas līguma īpatnībām un prasījumiem, kas izriet no apdrošināšanas tiesībām.
Kursa kods: Ekon4025
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Students izvēlas bakalaura darba tēmu un apstiprina to pie programmas direktora. Darba izvēlētai tēmai jābūt aktuālai, veltītai konkrētas problēmas izpētei. Students apspriež ar programmas direktora apstiprinātu vadītāju bakalaura darba saturu un iesniedz darba vadītājam teorētiskās daļas pirmo redakciju.
Kursa kods: Ekon4018
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1015400
Kursa anotācija:
Pastāvīgs zinātniski - pētnieciska rakstura darbs, kas apliecina studenta gatavību profesionāli veikt kvalificēta finansista pienākumus. Izstrādājot bakalaura darbu, students parāda prasmi apkopot studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās iemaņas, izstrādāt pamatotus priekšlikumus un tos aizstāvēt. Priekšlikumu pamatošanai izmanto materiālus, kas savākti un apkopoti prakses laikā. Izteiktie priekšlikumi un secinājumi izriet no konkrētā pētījuma, ko apstiprina savāktā informācija.
Kursa kods: Ekon4048
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1218480
Kursa anotācija:
Bakalaura darba mērķis ir studiju laikā iegūto zināšanu un iemaņu pielietošana apdrošināšanas un finanšu objekta analīzē un reālo problēmu risināšanā.
Kursa kods: Ekon2047
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas un praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības kvantitatīvās informācijas statistiskajā apstrādē un analīzē. Kursa uzdevumi: 1. Iepazīties ar statistiskās informācijas apkopšanas un prezentēšanas paņēmieniem, kā arī svarīgākajiem empīrisko sadalījumu aprakstošās statistikas rādītājiem. 2. Apgūt varbūtību teorijas pamatus un izprast varbūtību teorijas pielietojuma iespējas biznesā. 3. Apgūt statistisko hipotēžu pārbaudes pamatprincipus. 4. Apgūt dispersiju analīzes metodi. Iepazīties ar korelācijas un regresijas analīzes principiem. 5. Iepazīties ar sociāli ekonomisko parādību dinamikas analīzes paņēmieniem.
1
2
3
4
5
6
Rezultātu skaits lapā