Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Studiju programma
Angļu valodas skolotājs

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 266
Kursa kods: SDSKP057
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332151748
Kursa anotācija:
 

Studiju kursā studentiem ir iespēja iepazīt un izmantot mācību satura un valodas integrētas, kā arī uz uzdevumiem balstītas angļu valodas apguves pieejas, lai padziļinātu savas zināšanas par angliski runājošo valstu ģeogrāfiju, kultūrvēsturi un izglītību un pilnveidotu savas prasmes sekmīgāk un vispusīgāk mācītu angļu valodu skolā

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt prasmes kā integrēt kursā iegūtās zināšanas angļu valodas stundās skolā, kā izmantot dažādas mācību metodes, lai ar apgūto mācību materiālu bagātinātu skolēnu valodu, rosinātu un attīstītu skolēnu kritisko domāšanu.

Kursa uzdevumi:

1)   -sniegt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par angliski runājošām valstīm;

2)    -palīdzēt studentiem apgūt, kā integrēt kursa vielu angļu valodas stundās, lai sniegtu skolēniem vispārīgu        priekšstatu par apgūstamās valodas valsti un veicinātu vispusīgāku angļu valodas apguvi;

3)    -palīdzēt studentiem iemācīties, kā praktiski izmantot kursa materiālu, lai sekmīgi apgūtu kursa vielu un izpildītu kursa prasības;

4)    -pilnveidot studentu dažādas profesionālās prasmes un iemaņas, izmantojot kursa materiālu.( piemēram: prezentāciju veidošanas prasmes, diskusiju veidošanas prasmes, utt.)

 
Kursa kods: LitZ1075
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursā studenti iepazīstas ar agrīno viduslaiku kultūru un literatūru, ar sabiedriski-ekonomiskajiem priekšnoteikumiem, lai rastos un attīstītos angļu nacionālā literatūra. Kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar agrīnajiem viduslaiku sacerējumiem (Beowulf) līdz Renesances darbiem, kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro žanru un tēmu veidošanās un transformācija (piem. pāreja no mutvārdu tradīcijas uz rakstītu literatūru utt.). Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem attīstīt literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaņas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās angļu literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām atziņām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot dažādu autoru daiļradi, to stilistiku.
Kursa kods: LitZP025
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursa student iepazīstas ar viduslaiku un renesances kultūru un literatūru, akcentējot cilvēka nozīmi. Kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar renesances darbiem līdz 18.gadsimtam. Kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro žanru un tēmu veidošanās un transformācija. Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem attīstīt literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaņas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās angļu literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām atziņām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot dažādu autoru daiļradi, to stilistiku.
Kursa kods: LitZP026
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursā studenti iepazīstas ar 19.gadsimta reālistisko literatūru, kā arī ar 20.gadsimta sākuma un starpkaru (I. un 2.pasaules kari) perioda kultūru un literatūru, akcentējot šīs paaudzes traģiku un likteņus, kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar 19. gadsimtu un gadsimtu mijas darbiem līdz 20.gadsimta vidējam posmam. Kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro žanru un tēmu veidošanās un transformācija. Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem pilnveidot literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaņas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās un laikmetīgās angļu literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām atziņām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot dažādu autoru daiļradi, to stilistiku.
Kursa kods: PedaPI34
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir, integrējot studentu zināšanas pedagoģijā un psiholoģijā, kas papildinātas ar atziņām no novērošanas prakses, dot studentiem iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes angļu valodas mācību metodikā un veidot attieksmi pret izvēlēto profesiju, rosinot viņus radīt savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju. Kursa uzdevumi: 1)palīdzēt studentiem veidot izpratni par angļu valodas stundu plānošanu (tās gaitu, mērķiem, skolēnu sasniegumiem, izmantotajiem mācību līdzekļiem); 2) palīdzēt studentiem izprast angļu valodas aspektu (gramatika, izruna, leksika) mācīšanas specifiku.
Kursa kods: Peda4205
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss studentiem dos iespēju papildināt zināšanas, prasmes un iemaņas svešvalodu mācību metodikā. Kursā uzsvars tiek likts uz studentu pašizvērtējuma prasmju attīstību, valodas mācību metodikas attīstības vēsturiskajiem aspektiem. Kursa ietvaros studenti turpina veidot un pamatot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju.
Kursa kods: PedaPI05
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Kursā studenti iepazīsies ar jaunākajām tendencēm un mācību modeļiem angļu valodas apguvē un mācīšanā vidusskolā, kas dos iespēju turpināt savu kā skolotāja profesionālo pilnveidi. Kursa ietvaros studenti turpinās veidot un pamatot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju, ko arī praktiski demonstrēs mini nodarbībās, diskusijās, kritiskos izvērtējuma darbos, pašizvērtējumos un video sesijās. Kursa nodarbību saturs veicinās studentu refleksiju par personīgo un profesionālo izaugsmi, būs praktiski izmantojams klasē un pilnveidos mācību metožu repertuāru.
Kursa kods: ValoP179
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu valodas skaņām un to izrunu, kā arī attīstīt studentu prasmi uzstāties publiski angļu valodā. Kursa uzdevumi: 1) veicināt valodas kompetences un izrunas pilnveidi, izmantojot izrunas vingrinājumus, 2) dot iespēju studentiem pilnveidot angļu valodas transkripcijas rakstīšanas prasmi, 3) veicināt dzejas un prozas darbu apguvi, 4) apgūt publiskās uzstāšanās prasmes angļu valodā.
Kursa kods: PedaPI35
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot studentiem iespēju papildināt zināšanas un uzlabot prasmes angļu valodas mācību metodikā un rosināt viņus pilnveidot savu personīgo angļu valodas mācību metodikas filozofiju. Kursa uzdevumi: 1) palīdzēt studentiem padziļināt izpratni par angļu valodas stundu plānošanu (tās gaitu, mērķiem, skolēnu sasniegumiem, izmantotajiem mācību līdzekļiem); 2) palīdzēt studentiem izprast angļu valodas prasmju (lasīšanas, klausīšanās, runāšanas, rakstīšanas) mācīšanas specifiku.
Kursa kods: ValoP194
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par dažādiem angļu valodas izrunas aspektiem, kā arī attīstīt studentu prasmi uzstāties publiski angļu valodā. Kursa uzdevumi: 1) veicināt valodas kompetences un izrunas pilnveidi, 2) veicināt studentu izpratni par skolotāja balss nozīmību, 3) rosināt studentus izprast izrunas nozīmību, 4) veicināt studentu izpratni par atšķirībām starp dažādiem valodas dialektiem un atšķirību starp valodas rakstību un izrunu, 5) veicināt publiskās uzstāšanās prasmes pilnveidi angļu valodā.
Rezultātu skaits lapā