Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Studiju programma
Angļu filoloģija

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 205
Kursa kods: SDSK5021
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Lekciju kurss ir ievads par Amerikas kultūras studiju un kultūras antropoloģijas vēsturi, personām, teorijām un metodēm. Kursa ietvaros studentiem būs iespēja padziļināt teorētisko daļu vēsturiskajā kontekstā un reģionalajā perspektīvā, un arī tiks aplūkotas sarežģītākas kultūras studiju un antropoloģiskās izpētes parādības salīdzinošajā Amerikas kontekstā (ASV, Kanāda, Karību kultūra, Latīņamerikas kultūras).
Kursa kods: LitZ5094
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par angliski rakstīto īru literatūras attīstību, sākot no Džonatana Svifta Īrijas problēmām veltītajiem pamfletiem, līdz mūsdienu īru autoru dzejas, prozas un dramaturģijas darbiem, uzsverot mijiedarbību starp īru nacionālo raksturu, vēsturi, kultūru un literatūru. Kursā tiek sīkāk aplūkota V.B. Jeitsa, Džeimsa Džoisa, Frenka O’ Konora, Viljama Trevora, Braiena Frīla un citu 20. gadsimta rakstnieku daiļrade.
Kursa kods: LitZ5090
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot zināšanas un izpratni par vienu no jaunākajiem virzieniem literatūrā – postkoloniālismu. Kursā tiek aplūkotas galvenās postkoloniālisma teorijas un to izpausme mūsdienu anglofonajā literatūrā, kas rakstīta ārpus Lielbritānijas bijušajās Britu impērijas zemēs: Karību jūras salās, Āfrikā, Indijā, Austrālijā, Īrijā. Sīkāk tiek analizēti Dž.M.Kucī, Dž.Rīsas, S.Rušdī, P.Kērija, B.Frīla u.c. autoru darbi.
Kursa kods: LitZ5202
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina studentus ar anglofonās dzejas attīstību no vēlīnajiem viduslaikiem līdz 20. gs. beigām. Dzeja tiek traktēta kā jūtu un domu izpausme vārsmotā valodā, poētiskais – kā realitātes īpašs atspoguļošanas veids. Tiek analizēta dzejas tēlaina valoda, kā arī dzejas dažādas formas. Anglofonās dzejas attīstība tiek skatīta plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā, pievēršoties dzejas formu un žanru evolūcijai, kā arī konkrētu dzejnieku devumam anglofonās dzejas vēsturē.
Kursa kods: LitZ3203
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar angļu 19. gadsimta reālistiskās literatūras bagāto mantojumu, galvenokārt koncentrējoties uz Viktorijas laikmeta romānu ar tā daudzpusīgo problemātiku. Kā spilgtākie šīs literatūras paraugi kursā tiek analizēti Č.Dikensa, V.M.Tekerija, Š. un E.Brontē, Dž.Eliota un T.Hārdija darbi.
Kursa kods: LitZ2207
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt tā klausītājus ar angļu literatūras attīstību 17., 18. gadsimtā, sākot ar Renesanses norietu un beidzot ar Sentimentālismu. Kurss pievēršas klasicismam kā literatūras un mākslas metodei, kas Anglijā bija valdošā Renesanses norieta, Restaurācijas un Apgaismības laikā .Sīkāk tiek aplūkota metafiziķu dzeja, Restaurācijas laikmeta tikumu komēdija, Apgais'mības laikmeta dzeja un proza, jo īpaši pievēršoties jaunradītajam romāna žanram. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Džona Donna, Džon Miltona, Aleksandra Poupa, Daniela Defo, Džonatana Swifta, Henrija Fīldinga, Lorensa Stērna u.c. Apgaismības autoru darbiem.
Kursa kods: LitZ6014
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir parādīt britu literatūras attīstību postmodernisma laikmetā, izmantojot angļu literatūras kanona tekstus kā vienu no intertekstualitātes veidiem un postmodernisma paņēmieniem, kā arī dot ieskatu par anglofonās literatūras attīstību postmodernisma laikmetā ārpus Lielbritānijas. Kursā tiek analizēti un salīdzināti V.Šekspīra, D. Defo, J. K. Kucē, māsu Brontē, Dž.R. Viljamsas, Dž. Konrada, P. Vaita, Č. Ačebes, Č. Dikensa, P. Kerija un citu autoru darbi.
Kursa kods: Valo5259
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332122048
Kursa anotācija:
Kurss ir iekļauts Angļu filoloģijas maģistra studiju programmas A daļā. Kursa mērķis ir turpināt attīstīt studentu rakstveida saziņas prasmes darbam pie maģistra līmeņa pētījumu veikšanas un apraksta dažādiem saziņas mērķiem. Maģistranti turpinās attīstīt rakstu darbu pašvērtēšanas un vērtēšanas prasmes, rakstot recenzijas, kā arī prasmes prezentēt sava pētījuma rezultātus.
Kursa kods: Valo5618
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursa struktūra paredz klausīšanās un runāšanas praksi, lai palīdzētu studentiem apgūt adekvātu angļu valodas intonācijas pielietojumu dažādos funkcionālos stilos. Kurss galvenokārt aplūko britu angļu valodas varianta intonācijas kontūras atšķirīgās runas situācijās, atklājot runātāju attieksmi. Tas ietver arī intonācijas sistēmas raksturojumu, intonācijas komponentu apskatu un intonācijas stilu analīzi.
Kursa kods: Valo3169
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466460496
Kursa anotācija:
Angļu valodas leksikoloģijas modulis sniedz izpratni par angļu valodas leksikonu kā sistēmisku veidojumu, tā attīstību, jaunākajām atziņām par šiem procesiem. Kursā aplūkota valodas pamatvienība - vārds (leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloģija, varianti. Vārds aplūkots 3 aspektos: strukturālā, semantiskā un funkcionālā. Aplūkoti homonīmijas, sinonīmijas, antonīmijas, hiponīmijas jautājumi. Plaši apskatīti vārdu veidošanas jautājumi, tās vēsturiskā attīstība, semantiskie un morfoloģiskie aspekti. Frazeoloģija. Liela uzmanība pievērsta modernās leksikas īpatnībām, angļu valodas reģionālajiem (dialekti, Velsas, Skotijas, Īrijas, ASV, Kanādas, Austrālijas, Singapūras, Indijas, Karību jūras reģiona varianti), sociālajiem un stilistiskajiem variantiem. Kurss ietver arī leksikogrāfijas apskatu (šķirkļu atlase, vārdnīcu tipi, apjoms, skaidrojums, tulkojums, leksikogrāfijas datorizācija, datu bāzes). Sniegts pārskats par galvenajām angļu un ASV vārdnīcām. Angļu valodas stilistikas modulis rāda stilistikas attiecības ar citām lingvistikas jomām, stilistikas kā zinātnes nozares attīstību, tās saistību ar retoriku, kā arī attīstības tendencēm 20. gadsimtā, apskatot angļu valodas normas veidošanās gaitu, angļu valodas leksikona stilistisko klasifikāciju, raksturojot funkcionālo stilu īpatnības un stilistisko izteiksmes līdzekļu un paņēmienu potenciālu. Kursā tiek iztirzāts semantisko, sintaksisko, grafoloģisko un fonoloģisko stilu līmeni tekstos un diskursā, autora individuālā stila aspekti, kā arī un stila un satura attiecības teksta dekodēšanā.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rezultātu skaits lapā