Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Programmas veids
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 93
Kursa kods: PedaPI21
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā. Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas: adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi; sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi; pedagoga kompetence adaptācijas procesā;  dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.
Kursa kods: Mate1009
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss sniedz algebras pamatzināšanas, kas nepieciešamas katram datorikas studentam, kā arī attīsta prasmes, kas nepieciešamas matemātisku pierādījumu veidošanā. Tēmas: lineāru vienādojumu sistēmas, determinanti, matricas, kompleksie skaitļi, polinomi, jēdziens par laukiem, gredzeniem un grupām. Lineārās algebras dziļāka apguve ir izdalīta atsevišķā kursā.
Kursa kods: DatZ1165
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
6996323232144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pamatzināšanu iegūšana par algoritmiem, par programmu izstrādes procesu, kā arī praktiska programmēšanas valodas C++ programmu izstrāde, lietojot strukturētās, kā arī objektorientētās programmēšanas paradigmu.
Kursa kods: Mate2005
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Priekšmetā aplūkoti vienkāršākie Eiklīda ģeometrijas rezultāti, kas balstīti uz koordinātu metodi un vektoru rēķiniem, ar kuru palīdzību var noteikt savstarpēji viennozīmīgu atbilstību starp skaitļiem un punktiem un savstarpēji viennozīmīgu atbilstību starp vienādojumiem un punktu ģeometriskām vietām (līnijām, virsmām). Tiek apgūti vektoru rēķini, plaknes un telpas pārveidojumi, taišņu, plakņu, kā arī otrās kārtas līkņu un virsmu īpašības un lietojumi. Kursa mērķis ir attīstīt matemātisko domāšanu, ģeometrisku īpašību un sakarību formālu pierakstu, tai skaitā, lai nepieciešamos ģeometriskos aprēķinus varētu noprogrammēt.
Kursa kods: PedaP181
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sekmēt studentu izpratni par audzināšanas procesa būtību, tā likumsakarību, principu, metožu kopumu un dažādu audzināšanas institūciju darbību teorētisko pamatojumu. Studenti semināru un praktisko nodarbību gaitā padziļina savu teorētisko zināšanu klāstu un pilnveido metodisko bagāžu, veidojot savas audzināšanas stratēģijas pamatus darbam pirmsskolā, pamatskolā un vidusskolā. Uzdevumi: 1. Nostiprināt priekšstatu par audzināšanas procesa saturu, mērķi, likumsakarībām, principiem, metodēm un tā sociālajām funkcijām mūsdienu humānpedagoģijas kontekstā; 2. Padziļināt zināšanas par jaunākajām teorētiskajām pieejām audzināšanas jomā un to pielietošanas iespējām; 3. Spēt konstatēt audzināšanas procesa objektīvos faktorus un subjektīvos nosacījumus; 4. Iepazīt, prast izvēlēties un pielietot mūsdienīgas audzināšanas metodes.
Kursa kods: DatZ1037
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir izveidot priekšstatu par matemātiskajiem modeļiem, kas tiek izmantoti datoru un programmu principiālo iespēju pētīšanā, kā arī programmēšanas valodu sintakses aprakstos un sintaktiskās analīzes algoritmos. Tiek apskatīti galīgie automāti (transformatori un akceptori), nedeterminētie akceptori, regulārās izteiksmes un valodas, to savstarpējā saistība. Augšminētie jēdzieni tiek ilustrēti ar daudziem piemēriem. Sevišķa uzmanība tiek veltīta automātu būvēšanas iemaņu izkopšanai un automātu teorijas sasaistei ar praktisko programmēšanu.
Kursa kods: MediP190
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir paplašināt studentu zināšanas par bērna organisma attīstību un augšanu. Lai sasniegtu šo mērķi studentiem: - jāanalizē optimālākie bērna organisma darbības priekšnosacījumi; - jāanalizē iespējamie līdzekļi bērna organisma noviržu novēršanai; - jāsagatavo un jāiesniedz prezentācija.
Kursa kods: DatZ2024
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas programmētāja un datorsistēmu un datortīklu administratora profesionālai darbībai. Kurss sākas ar Eiropas datorprasmes sertifikāta (ECDL) satura pārskatu. Tad tiek apspriesti normatīvie dokumenti, kas regulē lietišķo dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, terminoloģiju, personas datu aizsardzību. Nobeigumā tiek iztirzāti biroja informācijas sistēmu izveides, ieviešanas un attīstības jautājumi (Richard H.Irving, Christopher A.Higgins "Office Information Systems").
Kursa kods: DatZ3029
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar psiholoģiskajiem, sociālajiem un tehniskajiem aspektiem, kas iespaido cilvēka darbu ar datoru. Kursa laikā studenti apgūst cilvēka uztveres principus un to atbilstību datorsistēmu un saskarņu lietojamībai. Studenti iepazīstas ar empīrisku pētījumu izveides principiem datorsistēmu un saskaŗnu lietojamības testēšanā.
Kursa kods: Ķīmi1059
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Datorikas fakultāte
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
112014620
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir nodrošināt un veicināt studējošā izpratnes, zināšanu, prasmju un attieksmju kopuma veidošanu par civilās aizsardzības (CA) jautājumiem. Tiek apskatīta Latvijas CA sistēmas loma (arī ES un NATO ietvaros), organizācija, vadība un struktūra, kā arī CA sistēmas subjektu galvenie uzdevumi. Tiek apskatīti katastrofu pārvaldīšanas principi un to plānošana, analizētas valsts un pašvaldību iestāžu sadarbības iespējas katastrofu situācijās, resursu iesaistīšana. Apskatītas ikdienā iespējamās bīstamās situācijas, drošas uzvedības principi, izvērtēta rīcība dažādos apdraudējumos un katastrofu situācijās, kā arī iedzīvotāju brīdināšanas un apziņošanas sistēmas loma. Apskatīta plašsaziņu (sociālo tīklu) loma un ietekme informācijas izplatīšanā ārkārtas situācijās un katastrofās. Nodrošinātas vispārējas zināšanas par katastrofu medicīnās sistēmas lomu un pirmās palīdzības sniegšanu. Kurss izstrādāts ņemot vērā Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumu Nr.612 “Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” prasības.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rezultātu skaits lapā