Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Programmas veids
Otrā līmeņa profesionālā studiju programma uz pirmā līmeņa bāzes

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 46
Kursa kods: JurZ4037
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
11168824
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir radīt studējošajiem padziļinātu izpratni par akcīzes nodokļa tiesību avotiem, jēdzieniem, teorijām, subjektiem un objektiem, tiesisko regulējumu, kā arī prasmi orientēties šajos jautājumos un izmantot iegūtās zināšanas juridiska rakstura problēmu praktiskai risināšanai.
Kursa kods: JurZ4022
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448301872
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir panākt, lai studējošiem būtu padziļinātas zināšanas par penitenciārā un probācijas darba būtiskākajām jomām un prasme šīs zināšanas pielietot praktiskajā darbā.
Kursa kods: JurZ4067
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Sekmēt studenta izpratni par atsevišķu valstu policiju kā izpildvaras institūciju, kā arī veicināt izpratni par policijas vietu un lomu demokrātiskā valstī. Saturs: Ievads studiju kursā. Apvienotās Karalistes, ASV, VFR, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas policija, Baltkrievijas milicija.
Kursa kods: JurZ4039
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Eiropa Savienības un kaimiņvalstu robežkontroles institūciju tiesisko statusu, funkcijām, uzdevumiem un darbības īpatnībām, starptautiskās sadarbības organizēšanu un dalību starptautiskajās operācijās, misijās un citos pasākumos, valsts robežas, valsts robežas un pierobežas režīmu noteikšanas starptautiskajiem principiem, personu brīvas pārvietošanās Šengenas telpā normatīvā regulējuma prasībām. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt ārvalstu robežkontroles institūciju, starptautiskās sadarbības organizāciju tiesisko statusu, struktūras un darbības normatīvo regulējumu valstu robežu, robežu un pierobežas režīmu, robežkontroles, starptautiskās sadarbības un saistību jomās, īpašu uzmanību veltot starptautiskajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz Latvijas Republikas ārējām robežām, personu brīvas pārvietošanās pāri iekšējām robežām negatīvo seku novēršanas mehānisma izveidei un darbībai starptautiskās sadarbības kontekstā; 2) iepazīt starptautiskos, ES un kaimiņvalstu nacionālos normatīvos aktus, kas reglamentē dažādu robežkontroles institūciju personāla dienesta gaitu, struktūrvienību darbības organizāciju robežkontrolē un imigrācijas kontrolē; 3) attīstīt prasmi pielietot dienesta uzdevumu izpildē starptautiskā normatīvā regulējuma prasības un citu valstu robežkontroles progresīvo pieredzi; 4)izprast starptautiskās sadarbības mehānismu, tā nozīmi un pielietojumu; 5)veicināt radošu pieeju Valsts robežsardzes struktūrvienību darbības efektivitātes attīstīšanā; 6) iemācīt juridiski pareizi izprast un pielietot dienestā starpvalstu līgumus un citus normatīvos aktus robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā atbilstoši Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartam.
Kursa kods: JurZ4047
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
111613324
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir apgūt civilprocesa teoriju un praksi. Izzināt būtiskākos civilprocesa institūtus un piemērot praksē iegūtās teorētiskas zināšanas, risinot civilprocesuālos kazusus. Students tiek iepazīstināts ar civilprocesa principiem, tiesvedības gaitu un procesuālo dokumentu veidiem. Studiju kursa ietvaros tiek aplūkotas dažādu tiesvedības veidu īpatnības.
Kursa kods: JurZ4079
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1218480
Kursa anotācija:
Diplomdarba izstrādes mērķis ir tiesību zinātņu teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu nostiprināšana un attīstība atbilstoši profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Tiesību zinātne” prasībām, kā arī sagatavot studējošo studijām Tiesību zinātņu (profesionālajā) maģistra studiju programmā. Diplomdarbs ir patstāvīgs studenta pētījums un studenta zinātniski pētnieciskā darba izpildes gala rezultāts zinātniska konsultanta vadībā. Diplomdarba ietvaros studējošais pierāda spējas patstāvīgi strādāt ar tiesību avotiem, diskutēt ar citiem autoriem diplomdarba ietvaros, izvirzīt un aizstāvēt priekšlikumus, kuriem ir zinātniska vērtība. Diplomdarbs atbilst Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izvirzītām prasībām diplomdarba sekmīgai aizstāvēšanai, kurā ietilpst diplomdarba plāna izstrāde, diplomdarba izstrādei nepieciešamo avotu identificēšana, diplomdarba izstrāde, noformēšana un aizstāvēšana.
Kursa kods: JurZ4027
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu ES tiesībās un to piemērošanā. Kursa gaitā tiks apskatīti gan institucionālie (ES galveno institūciju uzbūve, darbības principi, institūciju savstarpējā mijiedarbība), gan materiāltiesiskie ES tiesību pamatjautājumi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta kopējā tirgus regulējumam. ES tiesību kursa metodoloģija balstās uz primāro un sekundāro ES tiesību aktu apguvi, iekļaujot arī EKT judikatūras pamatatziņas un jaunākās attīstības tendences.
Kursa kods: JurZ4065
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448222672
Kursa anotācija:
Kurss veltīts kriminālistikas zināšanu padziļināšanai ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu jomā.
Kursa kods: JurZ4012
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233229348
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas, kuras nepieciešamas dažādu ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu apkarošanā
Kursa kods: JurZ4010
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
11168824
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas par ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu sastāva pazīmēm, šo nodarījumu norobežošanu no saskarīgiem noziedzīgiem nodarījumiem un kvalifikācijas īpatnībām, problēmsituācijām, kas rodas ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu krimināltiesiskās izvērtēšanas procesā, un to pārvarēšanas iespējām. Kursa uzdevumi: 1) padziļināt zināšanas par ekonomikā izdarīto noziedzīgo nodarījumu pamatsastāva un kvalificējošajām pazīmēm; 2) apzināt problēmjautājumus, kas rodas noziedzīgo nodarījumu ekonomikā kvalifikācijas procesā; 3) meklēt šo problēmsituāciju novēršanas iespējas.
1
2
3
4
5
Rezultātu skaits lapā