Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Programmas veids
Otrā līmeņa profesionālā studiju programma uz pirmā līmeņa bāzes

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 75
Kursa kods: JurZ4021
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Administratīvā procesa tiesību kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar administratīvā procesa jēdzieniem, institūtiem, to mijiedarbību un nozīmi administratīvo tiesību realizācija
Kursa kods: JurZ4026
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
2332248
Kursa anotācija:
Administratīvo tiesību studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latvijas valsts pārvaldi, valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem, tās institucionālo uzbūvi, valsts pārvaldes politiku personāla jomā, kā arī ar valsts pārvaldes darbības procedūrām, Administratīvo procesu un valsts pārvaldes darbības uzraudzības mehānismu.
Kursa kods: JurZ4037
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
11168824
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir radīt studējošajiem padziļinātu izpratni par akcīzes nodokļa tiesību avotiem, jēdzieniem, teorijām, subjektiem un objektiem, tiesisko regulējumu, kā arī prasmi orientēties šajos jautājumos un izmantot iegūtās zināšanas juridiska rakstura problēmu praktiskai risināšanai.
Kursa kods: JurZ4022
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448301872
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir panākt, lai studējošiem būtu padziļinātas zināšanas par penitenciārā un probācijas darba būtiskākajām jomām un prasme šīs zināšanas pielietot praktiskajā darbā.
Kursa kods: JurZ4067
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Sekmēt studenta izpratni par atsevišķu valstu policiju kā izpildvaras institūciju, kā arī veicināt izpratni par policijas vietu un lomu demokrātiskā valstī. Saturs: Ievads studiju kursā. Apvienotās Karalistes, ASV, VFR, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas policija, Baltkrievijas milicija.
Kursa kods: JurZ4039
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Eiropa Savienības un kaimiņvalstu robežkontroles institūciju tiesisko statusu, funkcijām, uzdevumiem un darbības īpatnībām, starptautiskās sadarbības organizēšanu un dalību starptautiskajās operācijās, misijās un citos pasākumos, valsts robežas, valsts robežas un pierobežas režīmu noteikšanas starptautiskajiem principiem, personu brīvas pārvietošanās Šengenas telpā normatīvā regulējuma prasībām. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt ārvalstu robežkontroles institūciju, starptautiskās sadarbības organizāciju tiesisko statusu, struktūras un darbības normatīvo regulējumu valstu robežu, robežu un pierobežas režīmu, robežkontroles, starptautiskās sadarbības un saistību jomās, īpašu uzmanību veltot starptautiskajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz Latvijas Republikas ārējām robežām, personu brīvas pārvietošanās pāri iekšējām robežām negatīvo seku novēršanas mehānisma izveidei un darbībai starptautiskās sadarbības kontekstā; 2) iepazīt starptautiskos, ES un kaimiņvalstu nacionālos normatīvos aktus, kas reglamentē dažādu robežkontroles institūciju personāla dienesta gaitu, struktūrvienību darbības organizāciju robežkontrolē un imigrācijas kontrolē; 3) attīstīt prasmi pielietot dienesta uzdevumu izpildē starptautiskā normatīvā regulējuma prasības un citu valstu robežkontroles progresīvo pieredzi; 4)izprast starptautiskās sadarbības mehānismu, tā nozīmi un pielietojumu; 5)veicināt radošu pieeju Valsts robežsardzes struktūrvienību darbības efektivitātes attīstīšanā; 6) iemācīt juridiski pareizi izprast un pielietot dienestā starpvalstu līgumus un citus normatīvos aktus robežkontroles un imigrācijas kontroles jomā atbilstoši Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartam.
Kursa kods: JurZ1063
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
2332302
Kursa kods: JurZ4036
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
69965046
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir panākt, lai studenti saprastu kā jānotiek darba organizācijai penitenciārās sistēmas ietvaros un viena cietuma ietvaros.
Kursa kods: JurZ4047
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
111613324
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir apgūt civilprocesa teoriju un praksi. Izzināt būtiskākos civilprocesa institūtus un piemērot praksē iegūtās teorētiskas zināšanas, risinot civilprocesuālos kazusus. Students tiek iepazīstināts ar civilprocesa principiem, tiesvedības gaitu un procesuālo dokumentu veidiem. Studiju kursa ietvaros tiek aplūkotas dažādu tiesvedības veidu īpatnības.
Kursa kods: JurZ1060
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
1116106
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt tiesību bakalaura programmas studentiem zināšanas par tiesību jautājumiem, kuri ir kopīgi visām civiltiesībām. Kursa ietvaros tiek aplūkoti tādi civiltiesību pamatjautājumi kā civiltiesību jēdziens, civiltiesību iedalījums, civiltiesību subjekti un objekti, subjektīvās tiesības, tiesiskā darījuma jēdziens, veidi un iztulkošana, gribas trūkumi tiesiskajos darījumos, tiesisko darījumu forma, pārstāvība tiesiskajos darījumos.
1
2
3
4
5
6
7
8
Rezultātu skaits lapā