Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Programmas veids
Otrā līmeņa profesionālā studiju programma

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 356
Kursa kods: PedaPI21
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā. Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas: adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi; sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi; pedagoga kompetence adaptācijas procesā;  dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.
Kursa kods: Vēst5133
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar cilvēces senāko vēstures periodu – aizvēsturi, raksturojot gan cilvēka izcelšanos, fizisko attīstību un izplatību, gan sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos. Līdztekus aizvēstures norisēm pasaulē kursā tiek aplūkots arī aizvēstures laikmets Latvijas teritorijā (līdz 12. gs. beigām), salīdzinot to ar Eiropas aizvēstures periodu un parādot gan kopīgās, gan atšķirīgās norises.
Kursa kods: Vēst5130
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Studiju kursā tiek aplūkoti un skaidroti aizvēstures un seno laiku vēstures nozīmīgākie procesi un galvenās norises, ietverot gan antropoģenēzi un sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos, gan Seno Tuvo Austrumu un antīkās vēstures problemātiku. Kursa nodarbībās studenti iepazīstas ar dažādu pasaules reģionu sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras attīstību līdz m.ē. I g. t. vidum, pievēršot uzmanību arī to kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
Kursa kods: PedaPC00
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
 
Kursa mērķis – balstoties uz studentu esošajām pētnieciskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties zinātniskā darba izstrādei vācu valodā.
Kursa uzdevumi ir dot iespēju studentiem:
1)      pilnveidot savas zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas;
2)      iepazīties ar dažādu pētniecisko darbu uzbūvi;
3)      uzlabot pētījuma izstrādes procesa organizēšanas prasmes;
4)      apgūt zinātnisko valodu un pedagoģisko pētījumu terminoloģiju vācu valodā.
Kursa kods: Valo5497
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – balstoties uz studentu esošajām pētnieciskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties zinātniskā darba izstrādei angļu valodā. Kursa uzdevumi ir dot iespēju studentiem: 1)pilnveidot savas zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas; 2)iepazīties ar dažādu pētniecisko darbu uzbūvi; 3)uzlabot pētījuma izstrādes procesa organizēšanas prasmes; 4)apgūt zinātnisko valodu un pedagoģisko pētījumu terminoloģiju angļu valodā.
Kursa kods: PedaP485
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursā studenti tiek iepazīstināti ar alālijas, afāzijas būtību, to etioloģiju, klasifikāciju, diagnostiku. Studenti gūst teorētiskas un praktiskas zināšanas par dažādām korekcijmetodēm. Tiek dota iespēja iepazīties ar bērnu psihosociālo raksturojumu, diferencēt atbilstošas metodes, koriģējot smagus runas traucējumus. Kursa materiālus un saturu izveidoja Dr. Sarmīte Tūbele un Irēna Miltiņa.
Kursa kods: PedaP328
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursā studenti tiek iepazīstināti ar alternatīvajām un augmentatīvajām komunikācijas metodēm darbā ar bērniem, kam ir smagi komunikācijas traucējumi, garīgās attīstības traucējumi. Studentiem tiek dota iespēja gūt zināšanas par alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas veidiem un izmantošanas iespējām darbā ar autiskiem bērniem, Dauna sindroma bērniem, bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, bērniem ar sarežģītu primāro traucējumu; tiek aplūkotas izvērtēšanas iespējas un nepieciešamība pareizas AAC metodes izvēlē, kā arī aplūkoti ētikas likumi darbā ar nerunājošu bērnu; tiek gūts priekšstats, kā runāt ar klientu ģimenēm, tiek sniegtas iespējas gūt zināšanas par sadarbības nozīmi komunikācijas izvērtēšanā, un par AAC palīgmateriālu izgatavošanas iespējām, palīgmateriālu iegādes veidiem; gūst zināšanas par personāla (pirmsskolas iestāžu, skolas, pansionātu u.c.) sagatavošanas nepieciešamību un nozīmi darbā ar bērniem, kam ir smagi komunikācijas traucējumi.
Kursa kods: ĶīmiP026
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
468032163280
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par analītiskās ķīmijas metodēm, kuras lietojot var iegūt informāciju par dažādu objektu, tai skaitā arī farmaceitisko preparātu, sastāvu un daudzumu.
Kursa kods: SDSKP057
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332151748
Kursa anotācija:
 

Studiju kursā studentiem ir iespēja iepazīt un izmantot mācību satura un valodas integrētas, kā arī uz uzdevumiem balstītas angļu valodas apguves pieejas, lai padziļinātu savas zināšanas par angliski runājošo valstu ģeogrāfiju, kultūrvēsturi un izglītību un pilnveidotu savas prasmes sekmīgāk un vispusīgāk mācītu angļu valodu skolā

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt prasmes kā integrēt kursā iegūtās zināšanas angļu valodas stundās skolā, kā izmantot dažādas mācību metodes, lai ar apgūto mācību materiālu bagātinātu skolēnu valodu, rosinātu un attīstītu skolēnu kritisko domāšanu.

Kursa uzdevumi:

1)   -sniegt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par angliski runājošām valstīm;

2)    -palīdzēt studentiem apgūt, kā integrēt kursa vielu angļu valodas stundās, lai sniegtu skolēniem vispārīgu        priekšstatu par apgūstamās valodas valsti un veicinātu vispusīgāku angļu valodas apguvi;

3)    -palīdzēt studentiem iemācīties, kā praktiski izmantot kursa materiālu, lai sekmīgi apgūtu kursa vielu un izpildītu kursa prasības;

4)    -pilnveidot studentu dažādas profesionālās prasmes un iemaņas, izmantojot kursa materiālu.( piemēram: prezentāciju veidošanas prasmes, diskusiju veidošanas prasmes, utt.)

 
Kursa kods: LitZ1075
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kursā studenti iepazīstas ar agrīno viduslaiku kultūru un literatūru, ar sabiedriski-ekonomiskajiem priekšnoteikumiem, lai rastos un attīstītos angļu nacionālā literatūra. Kursā tiek analizēti nozīmīgākie angļu literatūras paraugi, sākot ar agrīnajiem viduslaiku sacerējumiem (Beowulf) līdz Renesances darbiem, kursā tiek studēti literārie procesi to vēsturiskā secībā, tiek apskatīti svarīgāko literāro žanru un tēmu veidošanās un transformācija (piem. pāreja no mutvārdu tradīcijas uz rakstītu literatūru utt.). Kursa uzdevumi:1) palīdzēt studentiem attīstīt literāro tekstu analīzes un interpretācijas iemaņas un prasmes,2) palīdzēt studentiem izprast un novērtēt klasiskās angļu literatūras saturisko nozīmi un vērtības,3) palīdzēt studentiem pilnveidot prasmes pareizi un pamatoti formulēt savus vērtējumus un secinājumus par literāriem darbiem un tajos izteiktajām atziņām,4) palīdzēt studentiem apgūt radoša izpētes darba prasmes, pētot dažādu autoru daiļradi, to stilistiku.
Rezultātu skaits lapā