Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Programmas veids
Otrā līmeņa profesionālā studiju programma

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 786
Kursa kods: PedaPI21
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā. Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas: adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi; sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi; pedagoga kompetence adaptācijas procesā;  dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.
Kursa kods: Vēst5133
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar cilvēces senāko vēstures periodu – aizvēsturi, raksturojot gan cilvēka izcelšanos, fizisko attīstību un izplatību, gan sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos. Līdztekus aizvēstures norisēm pasaulē kursā tiek aplūkots arī aizvēstures laikmets Latvijas teritorijā (līdz 12. gs. beigām), salīdzinot to ar Eiropas aizvēstures periodu un parādot gan kopīgās, gan atšķirīgās norises.
Kursa kods: Vēst5130
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Studiju kursā tiek aplūkoti un skaidroti aizvēstures un seno laiku vēstures nozīmīgākie procesi un galvenās norises, ietverot gan antropoģenēzi un sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos, gan Seno Tuvo Austrumu un antīkās vēstures problemātiku. Kursa nodarbībās studenti iepazīstas ar dažādu pasaules reģionu sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras attīstību līdz m.ē. I g. t. vidum, pievēršot uzmanību arī to kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
Kursa kods: PedaPC00
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
 
Kursa mērķis – balstoties uz studentu esošajām pētnieciskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties zinātniskā darba izstrādei vācu valodā.
Kursa uzdevumi ir dot iespēju studentiem:
1)      pilnveidot savas zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas;
2)      iepazīties ar dažādu pētniecisko darbu uzbūvi;
3)      uzlabot pētījuma izstrādes procesa organizēšanas prasmes;
4)      apgūt zinātnisko valodu un pedagoģisko pētījumu terminoloģiju vācu valodā.
Kursa kods: Valo5497
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – balstoties uz studentu esošajām pētnieciskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties zinātniskā darba izstrādei angļu valodā. Kursa uzdevumi ir dot iespēju studentiem: 1)pilnveidot savas zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas; 2)iepazīties ar dažādu pētniecisko darbu uzbūvi; 3)uzlabot pētījuma izstrādes procesa organizēšanas prasmes; 4)apgūt zinātnisko valodu un pedagoģisko pētījumu terminoloģiju angļu valodā.
Kursa kods: MSZV5F_c
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
23
Kursa anotācija:
Teorētiskās atziņas par mācību procesa plānošanu un vadīšanu sākumskolā, īstenot praktiskā pedagoģiskā darbībā, vadot stundas jaunākā skolas vecuma bērniem
Kursa kods: MSZV5F_a
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
812
Kursa anotācija:
Teorētiskās atziņas par mācību procesa plānošanu un vadīšanu sākumskolā, īstenot praktiskā pedagoģiskā darbībā, vadot stundas jaunākā skolas vecuma bērniem
Kursa kods: MS0E2E_b
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
57
Kursa anotācija:
Topošo pirmsskolas izglītības skolotāju analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.
Kursa kods: MS0E2E_a
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
46
Kursa anotācija:
Topošo pirmsskolas izglītības skolotāju analītisko prasmju, personības īpašību un pedagoģisko kompetenču attīstība.
Kursa kods: MS0E2F_d
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunkti
57
Kursa anotācija:
Topošā pirmsskolas skolotāja personības īpašību (tolerances, empātijas, pašapziņas) un pedagoģisko kompetenču attīstības veicināšana bērncentrētā pedagoģiskā procesā.
Rezultātu skaits lapā