Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Programmas veids
Maģistra studiju programma

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Studiju programma
Fakultāte
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 1589
Kursa kods: Vēst5338
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu priekšstatu par absolūtisma izpausmēm 17. un 18. gadsimtā, salīdzinot kopējās izpausmes un Latvijas teritorijai specifiskās.
Kursa kods: JurZ6035
Fakultāte:
Juridiskā fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233230248
Kursa anotācija:
Kursa “Administratīvo tiesību aktuālās problēmas” ietvaros paredzēts padziļināt studentu zināšanas administratīvajās tiesībās, aplūkojot jautājumus, kas praksē vai teorijā nav viennozīmīgi skaidri, kā arī jautājumus, kas izriet no jaunākajiem normatīvajiem aktiem vai tiesību normām un bakalaura studiju programmā netika aplūkoti. Lekcijas paredzētas kā diskusija par aktuāliem jautājumiem, sākot ar zināmā atkārtojumu un turpinot ar padziļinātu jautājuma aplūkošanu. Kur iespējams, tiks risināti kāzusi un izmantota tiesu prakse, tādā veidā padziļinot izpratni administratīvo tiesību un administratīvā procesa aktuālajiem jautājumiem.
Kursa kods: Mate5220
Fakultāte:
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664481696
Kursa anotācija:
Kursā tiek aplūkotas afīnās, projektīvās un kombinatoriskās ģeometrijas pamatmetodes un to lietojumi elementārās ģeometrijas uzdevumu risināšanai. Tā mērķis ir paaugstināt studentu ģeometrisko kultūru un uzdevumu risināšanas prasmes.
Kursa kods: Antr6003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem ievadu Āfrikas un tās valstu etnogrāfijā. Lai arī kurss fokusējas uz mūsdienu situācijas izpēti, tas ļauj saprast arī Āfrikas vēstures transformācijas un ar koloniālismu, verdzību vēstures atmiņu veidošanu. Kurss veidots aplūkojot tādus sabiedriskus jautājumus, kuri ietekmē ekonomisko un sociālo attīstību Āfrikā. Kurss nedaudz aplūkos arī Āfrikai raksturīgas garīgās prakses un to, kā tas saistās ar mūsdienu sociālajām praksēm.
Kursa kods: Vēst5117
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Kurss veltīts agro jauno laiku perioda specifikas atspoguļojumam pētnieciskajā literatūrā. Tā uzmanības centrā atrodas pētnieku izteiktie viedokļi par perioda definējumu un tā strukturālajām iezīmēm. Īpaša vieta ierādīta modernizācijas izpratnei un tās izpausmju traktējumam. Kursa ietvaros tiek aplūkota agro jauno laiku kā īpašas problēmas izpētes vēsture un svarīgākie mūsdienu pētījumi, nozīmīgu vietu atvēlot tēmas atspoguļojumam Latvijas vēstures historiogrāfijā.
Kursa kods: Ģeog5087
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664343096
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas ainavu ekoloģijas teorijā, pētījumu metodēs un ainavu ekoloģijas principu un metožu izmantošanā pētniecībā, zemes izmantošanas plānošanā un dabas aizsardzībā. Studiju kursā tiek apskatītas ainavu ekoloģijā dominējošās teorijas: hierarhijas teorija, perkolācijas teorija, polistrukturiālisma teorija u.c., ainavu telpiskās struktūras izdalīšanas un analīzes metodes, ainavu mainības virzošie spēki un to ietekme uz ainavu telpisko struktūru un ainavas dinamiku. Atsevišķa tēma studiju kursā veltītas vielu un enerģijas plūsmai ainavās globālā un vietas mērogā, tanī skaitā cilvēku darbības ietekmei uz šīm plūsmām. Liela uzmanība studiju kursā ir veltīta ainavas uztveres, vērtēšanas un plānošanas jautājumiem. Studiju kurss ietver praktiskos darbus, kuros, izmantojot tālizpētes un ainavu kvantitatīvās analīzes metodes, tiek pētīta ainavu struktūra un ainavu dinamika un tās ietekme uz teritorijas bioloģisko un dabas daudzveidību. Semināros tiek apskatītas nozīmīgākās un arī mūsdienās aktuālākās zinātniskās publikācijas ainavu ekoloģijā pasaulē un Latvijā.
Kursa kods: Ģeog5026
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448222672
Kursa anotācija:
Studiju mērķis ir radīt izpratni par ainavu nozīmi cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā, par labākajiem rīcības veidiem, plānojot, veidojot un apsaimniekojot ainavu. Ainava tiks skatīta no vēsturiskā, nozīmīguma, vērtību un funkcionālā ekspertu un sociālā skatupunkta. Tiks aplūkoti ainavu veidošanas jautājumi, ainavu plānošanas politikas, kā arī lauku, urbāno un īpaši aizsargājamo teritoriju ainavu plānošanas un apsaimniekošanas aspekti teorijā un praksē.
Kursa kods: Vēst5120
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt maģistra studiju programmas studentiem priekšstatu par izpratnes par cilvēces senāko vēsturi attīstību vēstures zinātnē no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tā ietvaros tiek sniegts pārskats par cilvēces pagātnes ilguma izpratni, par aizvēstures pētniecības saistību ar citu zinātņu sasniegumiem un aktuāliem sociālpolitiskiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 19. un 20.gs.
Kursa kods: PolZ5098
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233242848
Kursa anotācija:
Kursa uzdevums ir stiprināt studentos interesi par zinātniski pētniecisko darbu, piedāvājot viņiem iespēju veikt patstāvīgu pētījumu un sagatavot akadēmisku publikāciju kādam zinātniskam izdevumam. Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar zinātnisku rakstu sagatavošanu, apgūst praktiskas iemaņas darbā ar tekstu, tā zinātnisko un literāro rediģēšanu, iepazīstas ar rakstu recenzēšanas kritērijiem un procesu.
Kursa kods: Soci5033
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss ir veidots ar mērķi (1) padziļināt studentu izpratni par akadēmiskiem tekstiem kā specifisku žanru un sociālu praksi; (2) padziļināt studentu zināšanas un prasmes sistemātiskam darbam ar tekstiem – gan rakstīšanas, gan lasīšanas un analīzes iemaņas; (3) sagatavot studentus maģistra darba rakstīšanai. Studenti gūst padziļinātas zināšanas par dažādu akadēmiska rakstura tekstu specifiku (anotācijas, kritika, akadēmisks kvalifikācijas darbs, pētījuma ziņojums, raksti akadēmiskos, populārzinātniskos izdevumos un plašsaziņas līdzekļos, uzstāšanās ar referātu vai mutisku ziņojumu) .
Rezultātu skaits lapā