Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Vēstures un filozofijas fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 401
Kursa kods: Vēst5338
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu priekšstatu par absolūtisma izpausmēm 17. un 18. gadsimtā, salīdzinot kopējās izpausmes un Latvijas teritorijai specifiskās.
Kursa kods: Vēst5117
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Kurss veltīts agro jauno laiku perioda specifikas atspoguļojumam pētnieciskajā literatūrā. Tā uzmanības centrā atrodas pētnieku izteiktie viedokļi par perioda definējumu un tā strukturālajām iezīmēm. Īpaša vieta ierādīta modernizācijas izpratnei un tās izpausmju traktējumam. Kursa ietvaros tiek aplūkota agro jauno laiku kā īpašas problēmas izpētes vēsture un svarīgākie mūsdienu pētījumi, nozīmīgu vietu atvēlot tēmas atspoguļojumam Latvijas vēstures historiogrāfijā.
Kursa kods: Vēst1021
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466460496
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar cilvēces attīstību no tās izveidošanās brīža līdz civilizāciju rašanās posmam, aplūkojot antropo- un socioģenēzi, aizvēsturisko sabiedrību attīstību; to saimniecisko un kultūras attīstību un daudzveidību. Izņemot antropoģenēzes jautājumus, kursa ģeogrāfiskās robežas aptver Eiropu, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas vissenākās vēstures jautājumiem no 11. gadu tūkstoša pr. Kr. līdz 12. gadsimtam. Kursa pamatā ir arheoloģiskie avoti, taču piesaistīti arī antropoloģijas, lingvistikas, cilvēka ģeogrāfijas, paleoģeogrāfijas, paleobotānikas un daži citi dati. Kursa programmā aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar pirmiedzīvotāju ienākšana Latvijas teritorijā, mednieku un zvejnieku, agrīno lopkopju un zemkopju saimniecību un dzīvesveidu, agrāro sabiedrību rašanos. Tiek aplūkota baltu un somugru kultūru veidošanās un attīstība dažādos laika posmos, kā arī sakari ar kaimiņu tautām. Visi procesi Latvijas teritorijā tiek aplūkoti uz Austrumbaltijas, Ziemeļeiropas un Eiropas kopīgo norišu fona.
Kursa kods: Vēst5120
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt maģistra studiju programmas studentiem priekšstatu par izpratnes par cilvēces senāko vēsturi attīstību vēstures zinātnē no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Tā ietvaros tiek sniegts pārskats par cilvēces pagātnes ilguma izpratni, par aizvēstures pētniecības saistību ar citu zinātņu sasniegumiem un aktuāliem sociālpolitiskiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot 19. un 20.gs.
Kursa kods: Filz5059
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursā "Aksioloģija" paredēts apgūt filosofijas apakšnozares - vērtībteorijas galvenās atziņas gan vēsturiskā skatījumā, gan mūsdienu teorijas, kā arī iepazīties ar pasaules, Eiropas un Latvijas līmenī notiekošajiem pētījumiem par vērtībām. Paredzēts pievērsties tēmai Eiropas vērtības Latvijā, nacionālās un kultūras identitāšu saistībai ar vērtībām, vērtību klasifikācijām, Eiropas Savienības, demokrātisko sistēmu, multikulturālisma vērtībām. Studiju kurss dod filosofijas maģistra programmā piesaisti sociālajām, kultūras un politiskajām aktualitātēm, paredz akcentēt vērtībspriedumu specifikas iepazīšanu, izpratni par vērtību hierarhijām un dzīves formām.
Kursa kods: Vēst7009
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664125296
Kursa anotācija:
Alternatīvā vēsture ir samērā jauns virziens vēstures zinātnē, kas mūsdienās iegūst arvien vairāk piekritēju. Alternatīvās vēstures lielais jautājums „Kas būtu noticis, ja…” slepeni vienmēr ir bijis pats mīļākais vēsturnieku jautājums. Ar alternatīvās vēstures palīdzību vēsturē var atklāt īstus pagrieziena punktus, zināmā mērā tai ir hipotēzes funkcija.
Kursa kods: Filz1087
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Šī kursa mērķis ir pievērsties vairākām centrālām analītiskās estētikas tēmām, kas dominē kopš 20. gs. vidus. Analītiskā estētika ir pieeja estētikai, ko ir noteikuši autori, kas darbojas analītiskās filozofijas tradīcijā. Analītiskās filozofijas galvenie principi ir skaidrība, eksplicīta argumentācija, kritisks izvērtējums un diskusijas. Kursā tiek aplūkoti dažādi svarīgi analītiskās estētikas jautājumi saistībā ar ietekmīgiem tekstiem šajā laukā. Kursa apguvei nepieciešamie teksti ir izvēlēti no antoloģijas "Aesthetics and the Philosophy of Art: the Analytic Tradition" (Lamarque and Olsen 2004). Kursā tiks skarti šādi jautājumi: Kas ir māksla? Vai mākslu var definēt? Kāds ir mākslas darbu ontoloģiskais statuss jeb pastāvēšanas veids? Kādas ir mākslas darba estētiskās īpašības? Kā mākslas darbs būtu jāinterpretē? Kāda ir mākslas darba vērtība? Kā būtu jāattiecas pret fikciju? Kā attēls var kaut ko reprezentēt? Pārdomas par šiem jautājumiem kalpos par labu pamatu analītiskās estētikas un saistīto analītiskās filozofijas tēmu dziļākai izpētei.
Kursa kods: Vēst4021
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursā tiek raksturotas Anglijas jaunāko laiku iekšējās un ārējās politikas attīstības tendences, analizējot britu impērijas pakāpenisku novājināšanos un sabrukumu laika posmā pēc I pasaules kara līdz mūsu dienām.
Kursa kods: Vēst3054
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kurss veltīts viduslaiku Anglijas sociālās, politiskās, saimnieciskās un kultūras dzīves norisēm. Kursā aplūkotie jautājumi aptver laikaposmu no m. ē. I g. t. vidus līdz 14. gs. beigām, ieskaitot ģermāņu (vēlāko anglosakšu) ienākšanu ķeltu un romiešu Britānijā, vikingu laikmeta norises anglosakšu karalistēs, normaņu iekarojumus, parlamentārisma noformēšanos, attīstīto un vēlo viduslaiku sociālo un politisko struktūru, baznīcas un valsts attiecību attīstību, Simtgadu un Rožu karus un Tjudoru dinastijas valdīšanas sākumposmu.
Kursa kods: Filz1064
Fakultāte:
Vēstures un filozofijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448341472
Kursa anotācija:
"Antīkā un viduslaiku filozofija I" ir pirmais kurss vispārējā "Filozofijas vēstures" kursu cikla ietvaros. Šā ievadkursa galvenais uzdevums ir veidot izpratni par filozofijas tradicionālās problemātikas ģenēzi, kā arī iepazīstināt ar nozīmīgākajiem antīkās filozofijas tekstiem, īpašu vērību veltot Platona un Aristoteļa darbiem, t.i., antīkās filozofijas klasiskajam standartam. Tematiski kursam ir 4 daļas: 1) Pirmssokratiskā doma; 2) Sokrats un Platons; 3) Aristotelis; 4) Hellēnisma filozofijas skolas.
Rezultātu skaits lapā