Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Atrasto kursu skaits - 123
Kursa kods: Teol5129
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar izcilā Ziemeļāfrikas teologa Augustīna(354-430) garīgo mantojumu, kas ne tikai lielā mērā ir noteicis patristikas laikmeta teoloģisko pētījumu paradigmu, bet ir pamatā gan Austrumu, gan Rietumu Baznīcu teoloģijai, Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu interpretācijas tradīcijai, līdz pat mūsu dienām. Kursa ietvaros, balstoties uz viņa darbu „Atzīšanās”, aplūkota Augustīna dzīve un viņa teoloģiskās domas attīstība no viņa jaunības līdz mūža beigām. Īpaša vērība pievērsta tālaika dažādajām Romas impērijas mācībām, ar kurām polemizējot, veidojās Augustīna doma un teoloģija, proti, neoplatonismam, maniheismam, donātismam, pelagiānismam, ariānismam, kuri iespaidoja teologa pētījumu virziena attīstību un darbu tematikas izvēli. Prezentētas ar jaunu nosaukumu, šo mācību paradigma sastopama arī uz II un III gadu tūkstoša Baznīcas vēstures skatuves, atkārtojoties tai pašai polemikai, ar ko satopamies patristikas zelta laikmetā.
Kursa kods: Teol2194
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar izšķirošo reliģiskā autoritārisma un dogmatisma laikiem sekojošo 17.-18. gs. apgaismības laika reliģijas izpratnes jauno paradigmu, ko nosaka autonoma racionalitāte, skepticisms, dabas un sociālo zinātņu atziņas. Ar apgaismības laiku saistīti ļoti daudzi ievērojami domātāji, tādēļ atsevišķas nodarbības tiks veltītas tikai dažiem filosofiem (kā Dekarts, Paskāls, Ruso, Kants). Lielākās daļas apgaismības laikmeta domātāju (kā Voltēra, Didro, Hjūma, Loka, Spinozas, Reimāra, Mendelsona, Lesinga u.c.) reliģijas interpretācijai svarīgie uzskati tiks atspoguļoti tematiskajās nodarbībās (skat. kursa plānu).
Kursa kods: Teol5126
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar Austrumu senbaznīcu vēsturiskās attīstības specifiku un tās politiskām un kulturālām implikācijām. Semināru nodarbībās studenti prezentē un apspriež patstāvīgu pētījumu rezultātus par Austrumu baznīcu formatīvajiem tekstiem un vēsturiskās attīstības posmiem
Kursa kods: Teol4102
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1015400
Kursa anotācija:
Izpildot LU Teoloģijas fakultātes Bakalaura studiju programmas prasības, studentam par izvēlēto tēmu ir jāveic patstāvīgi zinātniski pētījumi kādā no tradicionālajām teoloģijas studiju apakšnozarēm. Pētījuma rezultāti noteiktajā apjomā (10 kp./ 40 lpp./72 000 zīmes) ir jāapkopo bakalaura darbā. Darba strukturālajai uzbūvei jābūt pārskatāmai un loģiskai, izklāstam secīgi un skaidri jāatklāj visus pētījuma soļus. Darba ievadā jāformulē pētījuma tēma un jāpamato pētījuma mērķis un aktualitāte. Jāraksturo darba specifika un jādefinē izdarāmo pētījumu robežas, hipotētiski izvirzot mērķi un nosakot uzdevumus. Tāpat jāpiesaka konkrēta pētījuma tēze, jāapraksta un jāpamato pētījuma priekšmetam atbilstoša metode. Izklāsta daļā jāizklāsta sava koncepcija - vairākos līmeņos secīgi jāapraksta pētījumu gaita, izmantojot akadēmisko literatūru - avotus, palīglīdzekļus ( vārdnīcas, enciklopēdijas, leksikonus utt. ), komentārus, kā arī sekundārliteratūru monogrāfiju un specifisku pētījumu veidā. Obligāta ir literatūras salīdzinošā analīze un diskusija ar tur izteiktajiem dažādajiem viedokļiem, paužot savu nostāju un pakāpeniski nonākot pie saviem secinājumiem. Darba noslēgumā jāapkopo pētījuma rezultāti, un kritiski jāizvērtē darba metodes iespējas un funkcionēšana, kā arī iegūtie rezultāti jāsalīdzina ar darba sākumā hipotētiski formulētajiem mērķiem un uzdevumiem. Jāievēro tehniski bibliogrāfiskā precizitāte, korekti izdarot norādes, piezīmes un nepieciešamās atsauces un skaidrojumus.Kopumā darbā jāpielieto programmā iegūtais pamatzināšanu kopums un metodiskās iemaņas attiecīgajā pētniecības nozarē. Īpaši veicināmi faktori ir darba aktualitāte, koncepcijas un tēzes novitāte, kā arī interpretācijas prasmes, aplūkojot izvēlēto tematu.
Kursa kods: Teol1023
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233272548
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir padziļināti iepazīstināt ar bibliodrāmu kā procesu, lai apzinātu Bībeles tekstu, to saistītu ar personisko dzīves pieredzi un ar bibliskā laika sabiedriski vēsturiskā konteksta kritiskajiem aspektiem un pieņēmumiem. Kursa ietvaros kreatīvā un eksperimentālā veidā tiek iepazīts un pieredzēts kāds konkrēts Bībeles teksts, izmēģinātas un kritiski analizētas dažādas Bibliodrāmas metodes.
Kursa kods: Teol5107
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kurss ievada vienā no lielākajām Dienvidāzijas reliģijām. Doktrīna un kulta izpausmes tiek izklāstītas saskaņā ar vēsturiskās attīstības hronoloģiju un budisma ģeogrāfisko atrašanos Dienvidāzijas un Austrumāzijas reģionā. Liela uzmanība ir pievērsta budisma filozofisko skolu un psihotehniku izklāstam. Kurss ir papildināts ar avotu lasīšanu un analīzi, kā arī ar nelielu pētījumu no studentu puses.
Kursa kods: Teol7012
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Piedaloties zinātniskā konferencē doktorants iepazīstina akadēmisku sabiedrību ar disertācijas izstrādes gaitā veiktā pētījuma rezultātiem. Doktorantam studiju laikā ar referātu jāpiedalās vismaz vienā starptautiskā konferencē. Kredītpunktus doktorants var saņemt arī par dalību Latvijas konferencēs. Zinātniskais referāts tiek sagatavots konsultējoties ar zinātnisko vadītāju Par katru piedalīšanos doktorants saņem 4 krp.
Kursa kods: Teol5100
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233230248
Kursa anotācija:
Derība un izredzētība ir divi nozīmīgi, savstarpēji saistīti teoloģiski jēdzieni, ar kuru palīdzību Vecajā Derībā tiek parādītas īpašās Jahves un Viņa tautas Izraēla attiecības. Šī maģistrantūras lekciju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādām derības koncepcijām Vecajā Derībā, to izcelsmi, ņemot vērā arī reliģiski vēsturisko kontekstu. Kursa ietvaros ir paredzēts arī pārskats par aktuālajām tendencēm Vecās Derības pētniecībā derības teoloģijas sakarā. Darbs kursā balstās pamatā uz teksta eksegēzi, īpašu uzmanību veltot teoloģiski nozīmīgākiem tekstiem un to interpretāciju iespējām.
Kursa kods: Teol5021
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332141848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar kristīgā dievkalpojuma pirmsākumiem, ciktāl Pāvila 1. Vēstule korintiešiem to ļauj rekonstruēt. Tāpat šī kursa uzdevums ir labāk iepazīt to kultūrvēsturisko vidi, kurā veidojas kristīga draudze un tās dievkalpojums un saredzēt kopsakarības. Visbeidzot, kā Jaunās Derības seminārs šis kurss piedāvā apgūt un nostiprināt patstāvīgu metodisku darbu ar Jaunās Derības tekstu.
Kursa kods: Teol5101
Fakultāte:
Teoloģijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
466485696
Kursa anotācija:
Pēdējo desmitgažu laikā jautājumu par dzimti un tās lomu reliģiskajā dzīvē pētniecība ir kļuvusi par neatņemamu teoloģijas un reliģiju zinātnes sastāvdaļu. Izaugot no feminisma kustības, mūsdienu dzimtes studijas ir vīriešu un sieviešu sadarbībā balstīta starpdisciplināra joma, kas koncentrējas uz dzimtes reprezentācijas un prakses pētījumiem, tajā skaitā arī reliģijas kontekstā. Šī semināra mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par dzimtes jautājumu pētniecību teoloģijas un reliģiju zinātnes kontekstā un veicināt savas motivētas pozīcijas izstrādi vēl joprojām kontraversālajos dzimtes jautājumos. Semināra gaitā tiks apskatītas galvenās kristīgās teoloģijas tēmas ar uzsvaru uz dzimtes jautājumiem, kā arī dzimtes studiju attīstība jūdaismā, islāmā, hinduismā un budismā.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rezultātu skaits lapā