Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 576
Kursa kods: JurZ1107
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Studiju kurss „Administratīvās tiesības“ paredzēts politikas zinātnes bakalaura studiju programmas studentiem. Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem iegūt zināšanas par valsts pārvaldes juridisko uzbūvi, valsts un privātpersonu savstarpējām tiesiskām attiecībām valsts pārvaldes sfērā un valsts pārvaldes pamatjēdzieniem, kā arī padziļināt prasmi analizēt politiskos un valsts pārvaldes procesus.
Kursa kods: PolZ5098
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233242848
Kursa anotācija:
Kursa uzdevums ir stiprināt studentos interesi par zinātniski pētniecisko darbu, piedāvājot viņiem iespēju veikt patstāvīgu pētījumu un sagatavot akadēmisku publikāciju kādam zinātniskam izdevumam. Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar zinātnisku rakstu sagatavošanu, apgūst praktiskas iemaņas darbā ar tekstu, tā zinātnisko un literāro rediģēšanu, iepazīstas ar rakstu recenzēšanas kritērijiem un procesu.
Kursa kods: Soci3059
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot studentus veiksmīgai bakalaura darba un citu akadēmisko darbu (referāti, prezentācijas, kursa projekti) izstrādei, teksta sagatavošanai, pētījumu rezultātu prezentācijai, kā arī sagatavot studentus patstāvīgai pētniecībai maģistratūrā. Kursā sniegtas pamatzināšanas par dažādiem akadēmisko darbu žanriem studiju procesā, teoriju nozīmi un izmantošanu akadēmiskā darbā, empīriska pētījuma pamatelementiem, savu ideju publisku prezentāciju un aizstāvēšanu.
Kursa kods: KomZR000
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Prakses mērķis – nostiprināt un padziļināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas informācijas lietotāju apkalpošanas un informācijpratības jomā un pielietot tās praktiskajā darbā.
 
Prakses uzdevumi - iegūt un pilnveidot praktiskās iemaņas lietotāju apkalpošanā; iepazīt jauno informācijas tehnoloģiju pielietojumu lietotāju apkalpošanā; piedalīties lietotāju informācijpratības apmācībā.
 
Prakses laikā studenti iepazīstas ar informācijas lietotāju apkalpošanu abonementā un lasītavā (bibliotēkas krājums, lietotāju sastāvs, apkalpošanas darba tehnoloģija u.t.t.), darbu starpbibliotēku abonementā, informācijas pakalpojumiem (uzziņu un informācijas darbs bibliotēkā), lietotāju apmācību bibliotēkā.
 
Kursa kods: KomZ4032
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Prakses mērķis – nostiprināt un padziļināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas informācijas resursu sagatavošanas un lietotāju apkalpošanas jomā un pielietot tās praktiskajā darbā. Prakses uzdevumi - iegūt un pilnveidot praktiskās iemaņas lietotāju apkalpošanā; iepazīt jauno informācijas tehnoloģiju pielietojumu lietotāju apkalpošanā Prakses saturu veido vispārēja iepazīšanās ar bibliotēku, iepazīšanās ar bibliotēkas krājuma komplektēšanu un organizāciju, dokumentu bibliogrāfiskā aprakstīšana un klasificēšana, prakses pārskata sastādīšana un prakses aizstāvēšana. Prakses laikā studenti iepazīstas ar informācijas lietotāju apkalpošanu abonementā un lasītavā (bibliotēkas krājums, lasītāju sastāvs, apkalpošanas darba tehnoloģija u.t.t.), darbu starpbibliotēku abonementā, informācijas pakalpojumiem (uzziņu un informācijas darbs bibliotēkā).
Kursa kods: KomZ4034
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu pielietojumu praksē. Prakses saturs ietver praksi dokumentu pārvaldībā un praksi arhīvu pārvaldībā. Prakse notiek iestāžu un uzņēmumu dokumentu pārvaldības struktūrvienībās, iestāžu un valsts arhīvos, ar kuriem LU tiek slēgti līgumi par prakses veikšanu. Prakses apguvi nosaka Prakses nolikums. Prakses laikā studenti nodrošina viena vai vairāku dokumentu pārvaldības procesu un/ vai sastāda iestādē veidojamo dokumentu Lietu nomenklatūras/dokumentu sarakstu, iepazīstas ar komplektēšanas, aprakstīšanas, saglabāšanas, uzskaites, izmantošanas un pieejamības organizāciju iestādes vai valsts arhīvā, nodrošina kādu no arhīva procesiem un veic specifiskus uzdevumus atkarībā no organizācijas specifikas un darba apjoma.
Kursa kods: KomZR001
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2380
Kursa anotācija:
Prakses mērķis – nostiprināt un padziļināt četru semestru laikā apgūtās teorētiskās zināšanas par informācijas resursu pārvaldību un vingrināties pielietot tās praktiskajā darbībā. Prakses uzdevumi tiek apgūti 3 nedēļu laikā, strādājot 5 dienas nedēļā, katru dienu 6 astronomiskās stundas.
Saturu veido iepazīšanās ar prakses institūciju; integrētās informācijas sistēmas apguve; dokumentu bibliogrāfiskā aprakstīšana, klasificēšana, priekšmetošana un indeksēšana; Z39.50 protokola izmantošana; institūcijas tīmekļa vietnes kvalitātes novērtēšana; iepazīšanās ar krājuma pārvaldības principiem, prakses pārskata sastādīšana.
 

 

Kursa kods: Soci5033
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kurss ir veidots ar mērķi (1) padziļināt studentu izpratni par akadēmiskiem tekstiem kā specifisku žanru un sociālu praksi; (2) padziļināt studentu zināšanas un prasmes sistemātiskam darbam ar tekstiem – gan rakstīšanas, gan lasīšanas un analīzes iemaņas; (3) sagatavot studentus maģistra darba rakstīšanai. Studenti gūst padziļinātas zināšanas par dažādu akadēmiska rakstura tekstu specifiku (anotācijas, kritika, akadēmisks kvalifikācijas darbs, pētījuma ziņojums, raksti akadēmiskos, populārzinātniskos izdevumos un plašsaziņas līdzekļos, uzstāšanās ar referātu vai mutisku ziņojumu) .
Kursa kods: Soci5073
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:

Kurss mērķis ir raksturot laukus kā īpašu sociālu struktūru, lauku dzīvesveida specifiskās iezīmes, lai rosinātu studējošos analizēt aktuālās Latvijas lauku sociālās problēmas, to rašanās iemeslus un izpausmes. Kursā studējošie tiek iepazīstināti ar nozīmīgakajām metodoloģiskajām pieejām sociālo problēmu identificēšanā, analyze un risināšanā.Īpaša uzmanība pievērsta sociālā darba lauku apvidos organizācijas īpatnībām.

Kursa kods: PolZ2036
Fakultāte:
Sociālo zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233225748
Kursa anotācija:
Lai gan tikai nesen demokrātija un ekonomiskā attīstība šķita saistoša salīdzinoši nelielai grupai Rietumu valstu, abi procesi nu ir izplatījušies visā pasaulē. Daudzām valstīm Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis ir kalpojušas par piemēru abiem procesiem, un abi šie veidojumi ar dažādu līdzekļu palīdzību ir mēģinājuši ietekmēt attīstības procesus visā pasaulē. Šī kursa mērķis būs iepazīstināt studentus ar to, kā atšķiras Eiropas Savienības un ASV attīstības vīzijas, diskutēt par demokrātijas un attīstības sasvstarpējajām attiecībām, kā arī iepazīstināt studentus ar Amerikas Savienoto Valstu valdības struktūrām, attīstības politikas aģentūrām un ar šo jomu saistītajām politikas veidošanas iniciatīvām. Kurss apskatīs arī anti-amerikānismu kā attīstības un demokratizācijas politikas blakus rezultātu. Kursa noslēgumā tiks diskutēts par šī brīža ASV administrācijas attīstības politiku, un tās ietekmi uz starptautiskajām attiecībām un pasaules attīstību, kā piemērus minot Ķīnu, Tuvos Austrumus, kā arī globālās problēmas.
Rezultātu skaits lapā