Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 1272
Kursa kods: PedaPI21
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332181448
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis – sniegt priekšstatu par bērna adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas procesa pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un rosināt izpratnes veidošanos par pedagoģisko procesu pirmskolā un mācību vides iespējām bērna adaptācijas procesā pirmsskolā. Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas: adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi; sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi; pedagoga kompetence adaptācijas procesā;  dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.
Kursa kods: Vēst5133
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar cilvēces senāko vēstures periodu – aizvēsturi, raksturojot gan cilvēka izcelšanos, fizisko attīstību un izplatību, gan sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos. Līdztekus aizvēstures norisēm pasaulē kursā tiek aplūkots arī aizvēstures laikmets Latvijas teritorijā (līdz 12. gs. beigām), salīdzinot to ar Eiropas aizvēstures periodu un parādot gan kopīgās, gan atšķirīgās norises.
Kursa kods: Vēst5130
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Studiju kursā tiek aplūkoti un skaidroti aizvēstures un seno laiku vēstures nozīmīgākie procesi un galvenās norises, ietverot gan antropoģenēzi un sabiedrības un kultūras attīstību akmens, bronzas un dzelzs laikmetos, gan Seno Tuvo Austrumu un antīkās vēstures problemātiku. Kursa nodarbībās studenti iepazīstas ar dažādu pasaules reģionu sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras attīstību līdz m.ē. I g. t. vidum, pievēršot uzmanību arī to kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
Kursa kods: Psih7035
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
812422316
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt doktoranta akadēmiskās kompetences un prasmes docēt kursus psiholoģijā augstskolas programmā.
Kursa kods: Psih7054
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
461688144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veicināt doktoranta akadēmiskās kompetences un prasmes izstrādāt un docēt kursus psiholoģijā augstskolu programmā. Kurss satur divas pamataktivitātes - psiholoģijas kursa lekciju/semināra satura un prezentācijas materiālu izstrāde (3 kredītpunkti) un kursa docēšana vismaz 16 stundu apjomā (1 kr.p.).
Kursa kods: PedaPC00
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
 
Kursa mērķis – balstoties uz studentu esošajām pētnieciskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties zinātniskā darba izstrādei vācu valodā.
Kursa uzdevumi ir dot iespēju studentiem:
1)      pilnveidot savas zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas;
2)      iepazīties ar dažādu pētniecisko darbu uzbūvi;
3)      uzlabot pētījuma izstrādes procesa organizēšanas prasmes;
4)      apgūt zinātnisko valodu un pedagoģisko pētījumu terminoloģiju vācu valodā.
Kursa kods: Valo5497
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233262648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis – balstoties uz studentu esošajām pētnieciskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, nodrošināt iespēju studentiem sagatavoties zinātniskā darba izstrādei angļu valodā. Kursa uzdevumi ir dot iespēju studentiem: 1)pilnveidot savas zinātniski – pētnieciskā darba iemaņas; 2)iepazīties ar dažādu pētniecisko darbu uzbūvi; 3)uzlabot pētījuma izstrādes procesa organizēšanas prasmes; 4)apgūt zinātnisko valodu un pedagoģisko pētījumu terminoloģiju angļu valodā.
Kursa kods: SDSK5134
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis nodrošināt studentiem iespēju pilnveidot prasmi izstrādāt latviešu valodas mācību satura lingvodidaktisko apdari atbilstoši mūsdienu izglītības tendencēm un saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem valodniecībā. Studiju kursa uzdevumi: • iepazīstināt topošos skolotājus ar valodnieku jaunāko pētījumu ievirzi, problemātiku dažādās valodniecības nozarēs un valodas izpētes metodēm, kā arī radīt priekšstatu par starpnozaru pētījumiem un to rezultātu izmantošanas iespējām latviešu valodas mācību satura pilnveidošanā, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un valodas pasaulainas veidošanā pedagoģiskajā procesā, • attīstīt prasmi analītiski un kritiski izvērtēt valodnieku atziņas un adaptēt tās pedagoģiskajā darbībā, lai audzinātu skolēnos cieņpilnu attieksmi pret valodu un radītu interesi par tās izpēti, • pilnveidot prasmi iegūt pedagoģiskajam un audzināšanas darbam nepieciešamo jaunāko lingvistisko informāciju un izmantot to latviešu valodas apguves procesā, • pilnveidot prasmi izmantot nozares pētniecības metodes un speciālistu atziņas pedagoģiskajā darbībā, attīstot skolēnu valodpratību un veidojot pozitīvu attieksmi pret latviešu valodas prasmes izkopšanu.
Kursa kods: Peda7108
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664105496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt doktorantu pedagoģisko kompetenci, attīstīt izpratni par apzinātu un mērķtiecīgu mūsdienīgu mācību metožu un e-vides izmantošanu augstkolu studiju procesā un to pielietošanu pedagoģiskajā praksē augstkolā. Studenti apgūs kritiskās domāšanas un kooperatīvās mācīšanās principus, stratēģiju, metodisko paņēmienu izmantošanas iespējas pedagoģiskajā praksē augstskolā. Apgūstot kritiskās domāšanas un kooperatīvās mācīšanās metožu būtību un izmantošanas potenciālu, tiks attīstas prasmes izvērtēt augtskolas docētāja profesionālo darbību, tās rezultativitāti un pilnveides iespējas.
Kursa kods: Peda7092
Fakultāte:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233282448
Kursa anotācija:
Doktorantu spēja identificēt un teorētiski pamatot aktuālas metodoloģijas problēmas pedagoģijas nozares pētniecībā un izvēlētajā apakšnozarē, sagatavoties promocijas eksāmeniem vispārīgajā pedagoģijā, izvēlētajā apakšnozarē un svešvalodā. Doktorantiem tiek piedāvāta iespēja apzināt pedagoģiskā pētījumu būtību un aktualitātes metodoloģijā un vispārējās pedagoģijas teorijās Latvijas pedagoģijā un pasaulē, kā arī to specifiku izvēlētajā apakšnozarē. Kursa uzdevumi: Palīdzēt doktorantiem identificēt aktuālas izpētes problēmas teorijā un praksē, salīdzināt metodoloģiskās sistēmas un pieredzi; rosināt doktorantus kritiski analizēt atšķirīgas pētnieciskās pieejas un pamatot tās; palīdzēt doktorantiem izvēlēties un modificēt pētījuma veidus, to struktūras izpētes metodes un noformēt pētījumu, ievērojot izvēlētās pedagoģijas pētījumu specifiku; palīdzēt doktorantiem izvēlēties kvalitatīvo un kvantitatīvo datu ieguves, apstrādes, analīzes un interpretācijas instrumentus.
Rezultātu skaits lapā