Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Humanitāro zinātņu fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 1286
Kursa kods: LitZ3013
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332201248
Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina ar A. Bloka daiļradi, akcentējot rakstnieka individualitāti, sniedz priekšstatu par A. Bloka personības recepciju krievu, latviešu un citu ārzemju literātu priekšstatos. Kursa mērķis: iepazīstināt ar Sudraba laikmeta literatūras virzieniem un tā estētisko deklarāciju plurālismu.
Kursa kods: Antr6003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem ievadu Āfrikas un tās valstu etnogrāfijā. Lai arī kurss fokusējas uz mūsdienu situācijas izpēti, tas ļauj saprast arī Āfrikas vēstures transformācijas un ar koloniālismu, verdzību vēstures atmiņu veidošanu. Kurss veidots aplūkojot tādus sabiedriskus jautājumus, kuri ietekmē ekonomisko un sociālo attīstību Āfrikā. Kurss nedaudz aplūkos arī Āfrikai raksturīgas garīgās prakses un to, kā tas saistās ar mūsdienu sociālajām praksēm.
Kursa kods: ValoR001
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir attīstīt praktiskās iemaņas, izmantojot teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos iegūtās zināšanas un prasmes. Prakses uzdevums ir filoloģijas studentu profesionālo iemaņu attīstīšana. Prakses laikā studenti attīsta izpratni par aktuāliem filoloģijas jautājumiem apgūto svešvalodu jomā. Studentiem ir iespēja veikt praksi Eiropas Savienības, valsts un privātajās institūcijās (tulks-referents, tulks/tulkotājs), valodu apguves centros (valodu docētājs), tūrisma aģentūrās (gids), vēstniecībās (tulks-referents, lietvedis), izdevniecībās (redaktors), u.c. Studenti attīstīta kompetenci izmantot lekcijās un praktiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas ar filoloģiju saistīto darba uzdevumu izpildē, vērojot speciālista darbu izvēlētajā prakses vietā, darbojoties patstāvīgi, izvērtējot savu darbu un plānojot tā pilnveidi. Akadēmiskā prakse norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību. Prakses laikā studentiem ir iespēja iegūt nepieciešamos datus bakalaura darba izstrādei.
Kursa kods: LitZ5061
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332221048
Kursa anotācija:
Kurss sniedz zināšanas par būtiskākajiem latviešu literatūras vēstures problēmjautājumiem un mūsdienu latviešu literatūras jaunākajām tendencēm. Latviešu literatūras procesi un personības tiek skatīti sava laika Latvijas kultūras un politiskās dzīves norišu, kā arī cittautu, īpaši krievu literatūras, kontekstā. Kursa mērķis veicināt daudzveidīgu pieeju izmantojumu latviešu literatūras interpretācijā.
Kursa kods: LitZ5109
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332102248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar aluzivitāti /intertekstualitāti/ kā mūsdienīgu zinātnisko paradigmu, kā arī ar tās izmantojuma iespējām klasiskās filoloģijas jomā, pētot Senās Romas laika literāros tekstus. Romiešu literāro tekstu fragmentu lasījumos tiek koncentrēta uzmanība uz antīko tekstu raksturīgu iezīmi – tekstu savstarpējo saikni un atkarību, ko nodrošina alūzija. Literārā alūzija tiek iepazīta kā poētiska figūra, kas semantiski bagātina tekstus un var veidot poētisku tradīciju.
Kursa kods: MākZ5249
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664442096
Kursa anotācija:
Kurss sniedz zināšanas par amerikāņu drāmu un teātri no tā rašanās pirmsākumiem 19. gs. vidū līdz 21.gs., raksturojot ASV teātru sistēmu ar Brodvejas, ārpus Brodvejas un ārpus ārpus Brodvejas teātriem. Īpašu uzmanība pievērsta specifiski amerikāniskajai teātra formai mūziklam, kā arī tradīcijām, kas to rada. Analizēta arī 20. gs. 60. gadu teātra avangarda kustība, kam liela ietekme arī Eiropas teātra attīstībā. Īpaša uzmanība kursā pievērsta tādiem 20.gs. autoriem kā J. O`Nīls, A. Millers, T. Viljamss un viņu radītās estētikas ietekmei uz mūsdienu amerikāņu un Eiropas teātri.
Kursa kods: MākZ7003
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233226648
Kursa anotācija:
Kurss sniedz zināšanas par amerikāņi drāmu un teātri no tā rašanās pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz 21.gs. sākumam, apskatot gan dažādu teātra modeļu - ceļojošā, komerciālā, neatkarīgā - izveidošanos un transformācijas, gan arī izcilāko amerikāņu aktieru un režisoru darbību. Īpaša uzmanība pievērsta 20. gs. modernajai amerikāņu dramaturģijai, tādiem autoriem kā J. O`Nīls, A. Millers, T. Viljamss u.c. un viņu radītās estētikas ietekmei uz mūsdienu amerikāņu un Eiropas teātri. Kursā paredzēts analizēt arī mūsdienu amerikāņu kino un teātra mijiedarbību, un tās radīto aktieru - "zvaigžņu" fenomenu. Analizēta tiek amerikāņu 20.gs. 60.gadu avangarda kustība mūzikā, performatīvajās mākslās, teātrī un to ietekme uz pasaules teātra attīstību. Uzmanība pievērsta arī specifiski amerikāniskā muzikālā teātra žanra – mūzikla – struktūrai un attīstībai.
Kursa kods: SDSK5021
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Lekciju kurss ir ievads par Amerikas kultūras studiju un kultūras antropoloģijas vēsturi, personām, teorijām un metodēm. Kursa ietvaros studentiem būs iespēja padziļināt teorētisko daļu vēsturiskajā kontekstā un reģionalajā perspektīvā, un arī tiks aplūkotas sarežģītākas kultūras studiju un antropoloģiskās izpētes parādības salīdzinošajā Amerikas kontekstā (ASV, Kanāda, Karību kultūra, Latīņamerikas kultūras).
Kursa kods: LitZ5094
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par angliski rakstīto īru literatūras attīstību, sākot no Džonatana Svifta Īrijas problēmām veltītajiem pamfletiem, līdz mūsdienu īru autoru dzejas, prozas un dramaturģijas darbiem, uzsverot mijiedarbību starp īru nacionālo raksturu, vēsturi, kultūru un literatūru. Kursā tiek sīkāk aplūkota V.B. Jeitsa, Džeimsa Džoisa, Frenka O’ Konora, Viljama Trevora, Braiena Frīla un citu 20. gadsimta rakstnieku daiļrade.
Kursa kods: LitZ5090
Fakultāte:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot zināšanas un izpratni par vienu no jaunākajiem virzieniem literatūrā – postkoloniālismu. Kursā tiek aplūkotas galvenās postkoloniālisma teorijas un to izpausme mūsdienu anglofonajā literatūrā, kas rakstīta ārpus Lielbritānijas bijušajās Britu impērijas zemēs: Karību jūras salās, Āfrikā, Indijā, Austrālijā, Īrijā. Sīkāk tiek analizēti Dž.M.Kucī, Dž.Rīsas, S.Rušdī, P.Kērija, B.Frīla u.c. autoru darbi.
Rezultātu skaits lapā