Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Datorikas fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 217
Kursa kods: DatZ3065
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664164896
Kursa anotācija:
Kurss sniedz ievadu par Agile Business Suite programmēšanas vidi. Tas ietver programmēšanai domātās vides aprakstu, kā arī iepazīstina ar Agile Business Suite datoru informācijas sistēmām, kuras izmanto reālu biznesa situāciju risināšanai. AB Suite System Modeler un Runtime izmanto Windows XP Visual Studio .NET, SQL Server, .NET Framework. Galvenās tēmas kursā ir: AB Suite filozofija un jēdzieni, ievads System Modeler, lietošanas režīmi, vide un struktūra, mainīgie un to atribūti datu apmaiņai un glabāšanai sistēmā, programmēšanas valodas komandas, rīki un instrumenti.
Kursa kods: Mate1009
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kurss sniedz algebras pamatzināšanas, kas nepieciešamas katram datorikas studentam, kā arī attīsta prasmes, kas nepieciešamas matemātisku pierādījumu veidošanā. Tēmas: lineāru vienādojumu sistēmas, determinanti, matricas, kompleksie skaitļi, polinomi, jēdziens par laukiem, gredzeniem un grupām. Lineārās algebras dziļāka apguve ir izdalīta atsevišķā kursā.
Kursa kods: DatZ7036
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233224848
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar algoritmiskām metodēm, kas tiek lietotas NP-sarežģītu problēmu praktiskai risināšanai. Tradicionāli, algoritmisks uzdevums tiek uzskatīts par „praktiski atrisināmu”, ja tam eksistē algoritms, kas darbojas polinomiālā laikā, un par „praktiski neatrisināmu”, ja problēma ir NP-sarežģīta. Tajā pat laikā, reālajā dzīvē mums bieži nākas saskarties ar situācijām, kad ir jāatrod praktiski noderīgi risinājumi tieši šādām „praktiski neatrisināmām” problēmām. Kurss iepazīstina ar svarīgākajām metodēm NP-sarežģītu problēmu risināšanai – aproksimācijas algoritmiem, Branch-and-Bound algoritmiem, u.c., un to praktiskas izmantošanas piemēriem, lielāko kursa daļu (ap 60%) veltot, iespējams, visperspektīvākajām šādu problēmu risināšanas metodēm, kas ir strauji attīstījušās pēdējos gados – parametrizētajiem algoritmiem. Kurss iepazīstina ar parametrizētās sarežģītības un parametrizēta algoritma jēdzienu un zināmajām metodēm, kas var tikt izmantotas parametrizētu algoritmu konstruēšanai. Kursa beigās tiek dots īss ieskats par W[t] sarežģītības hierarhiju un probēmām, kas ir grūti risināmas ar parametrizētajiem algoritmiem.
Kursa kods: DatZ1165
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
6996323232144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pamatzināšanu iegūšana par algoritmiem, par programmu izstrādes procesu, kā arī praktiska programmēšanas valodas C++ programmu izstrāde, lietojot strukturētās, kā arī objektorientētās programmēšanas paradigmu.
Kursa kods: DatZ4026
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Šīs kurss ir DatZ3050 : Algoritmu teorija turpinājums. Iepazīstināties ar skaitļošanas sarežģītības teoriju, ar dažādiem skaitļošanas modeļiem, un to savstarpējām attiecībām. Galvenais kursa jautājums: Kuras ir sarežģītas problēmas, tas ir, kurām problēmām nav zināmi efektīvie algoritmi? Cik sarežģītas problēmas mēdz būt? Kā pierādīt, ka problēma ir sarežģīta?
Kursa kods: DatZ7025
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Algoritmu sarežģītība pēta dažādus skaitļošanas modeļus un skaitļošanas procesā izmantojamus resursus. Šajā kursā tiks apskatīti sekojoši skaitļošanas modeļi: determinētie algoritmi, nedeterminētie algoritmi, varbūtiskie algoritmi un loģiskās shēmas un divi svarīgākie skaitļošanā izmantojamie resursi: skaitļošanas laiks un izmantotā atmiņa (telpa).
Kursa kods: DatZ3050
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Tjūringa mašīnas kā algoritmu matemātisks modelis. Čērča-Tjūringa tēze - jebkuru algoritmu var aprakstīt ar Tjūringa mašīnu. Rekursīvas jeb izrēķināmas funkcijas un kopas. Atšķirība starp rekursivitāti un rekursīvo sanumurējamību. Reducējamība starp skaitļošanas uzdevumiem. Algoritmu sarežģītības mēri - skaitļošanas laiks un izmantotā atmiņa (telpa). Izrēķināmība polinomiālā laikā. P=NP problēma. NP-pilnas problēmas, to piemēri un redukcijas starp tām. Telpas sarežģītības klases.
Kursa kods: Mate2005
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332161648
Kursa anotācija:
Priekšmetā aplūkoti vienkāršākie Eiklīda ģeometrijas rezultāti, kas balstīti uz koordinātu metodi un vektoru rēķiniem, ar kuru palīdzību var noteikt savstarpēji viennozīmīgu atbilstību starp skaitļiem un punktiem un savstarpēji viennozīmīgu atbilstību starp vienādojumiem un punktu ģeometriskām vietām (līnijām, virsmām). Tiek apgūti vektoru rēķini, plaknes un telpas pārveidojumi, taišņu, plakņu, kā arī otrās kārtas līkņu un virsmu īpašības un lietojumi. Kursa mērķis ir attīstīt matemātisko domāšanu, ģeometrisku īpašību un sakarību formālu pierakstu, tai skaitā, lai nepieciešamos ģeometriskos aprēķinus varētu noprogrammēt.
Kursa kods: DatZ5006
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46646496
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt ar nozīmīgākajiem un praktiski plaši pielietotiem algoritmiem un datu struktūram; dot iemaņas šo algoritmu un datu struktūru pielietošanā dažādu praktisku uzdevumu risināšanā; pierādīt šo algoritmu korektību un pamatot šādu pierādījumu nepieciešamību; dot priekšstatu par algoritmu sarežģītības novērtēšanas metodēm un to, kā konkrētā algoritma sarežģītība ietekmē tā praktisko pielietojamību; pārādīt vienkāršākās un plašāk pielietojamās metodes, kas ir noderīgas efektīvu algoritmu izstrādē; un, zināmā mērā, iemācīt studentiem patstāvīgi izstrādāt efektīvus algoritmus dažādu praktisku problēmu risināšanai. Kursā tiek aplūkotas datu struktūras dinamisko vārdnīcu un prioritāšu rindu funkcionalitātes nodrošināšanai, kārtošanas algoritmi, grafu algoritmi, virkņu apstrādes algoritmi. Tiek dots arī ieskats par algoritmiem ģeometrisko un aritmētisko problēmu risināšanai. Tiek aplūkotas vairākas algoritmu izstrādes standartmetodes – dinamiskā programmēšana, alkatīgie algoritmi. Tiek apskatītas metodes algoritmu sarežģītības novērtēšanai, kā arī dots neliels ieskats par NP-sarežģītību.
Kursa kods: DatZ5023
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Pateicoties ieguves tehnoloģiju plašai pieejamībai, tiek radīts ļoti daudz attēlu, kuru automātiska apstrāde un analīze kļūst par ikdienas nepieciešamību gan zinātnē, gan industrijā, gan sadzīvē. Kurss paredzēts attēlu apstrādes un analīzes metožu un algoritmu sistemātiskai apgūšanai. Tiek aplūkoti biežāk lietotie attēlu apstrādes elementi, kā arī sniegts ieskats attēlu atpazīšanas problēmās. Kursu raksturo būtiska matemātiska ievirze precīzam attēlu apstrādes algoritmu izklāstam un pamatojumam.
Rezultātu skaits lapā