Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 645
Kursa kods: VadZR001
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:

Akadēmiskās prakses mērķi biznesa informācijas vadības studentiem ir nostiprināt teorētiskās zināšanas par informācijas pārvaldību uzņēmumos un organizācijās, iegūt reālu skatījumu uz uzņēmuma informācijas sistēmām un informācijas izmantošanas iespējām vadības lēmumu pieņemšanā, kā arī apgūt praktiskās iemaņas informācijas iegūšanā, analīzē un prezentācijā, kas nepieciešamas vadības zinātnes speciālistiem. Akadēmiskās prakses laikā studentiem jasavāc bakalaura darba izstrādei nepieciešamie dati.
Prakses laikā studentiem jāiepazīstas ar uzņēmuma struktūru un raksturojumu, izmantojamām informācijas sistēmām, to arhitektūru, lietojumprogrammām informācijas iegūšanai, uzkrāšanai, apmaiņai, apstrādei, analīzei, prezentācijai, jaunu sistēmu un programmu izstrādes, iegūšanas un ieviešanas kārtību, sistēmu un programmu izmantošanas, uzturēšanas un attīstības procedūrām, uzņēmuma Interneta vietnes vai sistēmas mērķiem, funkcijām, uzbūvi, arhitektūru, izmantotām tehnoloģijām, satura atjaunošanas procesu.

Kursa kods: VadZR008
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu lietošanu praksē. Prakses uzdevumi ietver praktiskās uzņēmējdarbības kvalitātes vadības analīzi un novērtēšanu uzņēmumos/iestādēs, ar kurām LU slēdz līgumu par prakses vadīšanu. Prakses laikā studenti veic uzņēmuma/iestādes saimnieciskās darbības analīzi, pēta kvalitātes nodrošināšanas problēmas, kvalitātes sistēmas ieviešanu uzņēmumā/iestādē, izvērtē kvalitātes instrumentu pielietošanu, veic produktu drošuma vadību produktu un pakalpojumu sfērā, kā arī nacionālo testēšanas un akreditācijas sistēmu izpēti u.c.
Kursa kods: VadZR002
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu lietošanu praksē. Tās uzdevumi ir: •iepazīties ar mārketinga organizēšanu uzņēmumā un novērtēt, kā tā atbilst stratēģiskajiem mērķiem, •novērtēt kā uzņēmumā veic tirgus izpēti, tai skaitā patērētāju uzvedības izzināšanu, •iepazīties ar cenu veidošanas pamatprincipiem uzņēmumā un veikt aprēķinus, kas ļauj analizēt cenu dinamiku, •novērtēt uzņēmumā notiekošos preču virzīšanas tirgū pasākumus. Akadēmiskā prakse notiek uzņēmumos, ar kuriem LU slēdz līgumu par prakses veikšanu. Tā norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību.
Kursa kods: VadZR005
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un paaugstināt kompetenci šo zināšanu praktiskajai pielietošanai konkrētā organizācijā. Tās uzdevumi ir: • atklāt organizācijas darbības pilnveidošanas iespējas atsevišķās vadīšanas funkcijās (piemēram, stratēģiskajā vai operatīvajā plānošanā un izpildes nodrošināšanā, darba organizācijā, darbinieku motivēšanā, organizācijas kontrolē utt.) • noskaidrot atsevišķas organizācijas darbības jomas vai struktūrvienības darbības uzlabošanas iespējas (piemēram, pārdošanas, reklāmas un sabiedrisko attiecību, personālvadības, finanšu vadības, ražošanas vai pakalpojumu procesu nodrošināšanas, loģistikas, kvalitātes vadības nodaļā utt.) • izstrādāt konkrētus priekšlikumus atklāto trūkumu novēršanai un risinājumu ieviešanai, • novērtēt izstrādāto priekšlikumu potenciālo ietekmi uz organizāciju (sagaidāmais ienākumu pieaugums, tirgus daļas izmaiņas, izmaksu samazināšanās, kvalitātes uzlabošanās, klientu apmierinātības pieaugums, finanšu rādītāju uzlabošanās utt.). Akadēmiskā prakse notiek uzņēmumos, ar kuriem LU slēdz līgumu par prakses veikšanu. Tā norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību.
Kursa kods: VadZR007
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un to pielietošana praksē. Prakses uzdevumi ietver publiskās pārvaldes sektora iestāžu darbības sfēras, to ietekmējošās vides izpēti. Akadēmiskā prakse notiek iestādēs, ar kurām LU slēdz līgumu par prakses veikšanu. Tā norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību.
Kursa kods: VadZR000
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46160160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un paaugstināt kompetenci šo zināšanu pielietošanai praksē. Prakses uzdevumi ir saistīti ar starptautiskā uzņēmuma (iestādes) darbības, ietekmējošās vides un tirgus stratēģijas izpēti. Akadēmiskā prakse notiek uzņēmumos, ar kuriem LU slēdz līgumu par prakses veikšanu. Tā norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību.
Kursa kods: VadZR004
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
46160160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt un papildināt studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un to pielietošana praksē. Prakses uzdevumi ietver starptautiska uzņēmuma/iestādes darbības sfēras, to ietekmējošās vides un starptautiskās ekonomiskās darbības stratēģijas izpēti. Akadēmiskā prakse notiek uzņēmumos/iestādēs, ar kurām LU slēdz līgumu par prakses veikšanu. Tā norit saskaņā ar LU studējošo prakses organizēšanas kārtību.
Kursa kods: VadZR006
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt studentu studiju laikā iegūtās zināšanas praksē, kā arī papildināt teorētiskās zināšanas. Prakses saturs ietver praksi tūrisma komercdarbības vadīšanā organizācijās, ar kurām LU slēdz līgumu par prakses vadīšanu. Prakses laikā studenti veic uzņēmuma darbības analīzi, izvērtē uzņēmuma piedāvāto tūrisma produktu kvalitatīvos un kvantitatīvos aspektus, iepazīstas ar produktu cenu veidošanas pamatprincipiem, novērtē uzņēmumā notiekošos tūrisma produktu virzīšanas tirgū pasākumus, novērtē iekšējās vides stāvokli un ārējās vides ietekmi, novērtē uzņēmuma piedāvātā tūrisma produkta(-u) pilnveidošanas un attīstīšanas iespējas, izvērtē komercdarbības procesu pilnveidošanas iespējas uzņēmumā.
Kursa kods: VadZR003
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
46160
Kursa anotācija:
Akadēmiskās prakses mērķis ir nostiprināt studentu studiju laikā iegūtās zināšanas praksē, kā arī papildināt teorētiskās zināšanas. Prakses uzdevumi ietver praktiskās uzņēmējdarbības/biznesa vadības analīzi un novērtēšanu uzņēmumos/iestādēs, ar kurām LU slēdz līgumu par prakses vadīšanu. Prakses laikā studenti veic uzņēmuma/iestādes darbības analīzi, novērtē iekšējās vides stāvokli un ārējās vides ietekmes līmeni, izvērtē biznesa procesu pilnveidošanas iespējas, pēta uzņēmuma tālākas attīstības iespējas, izmantojot kvantitatīvās analīzes metodes.
Kursa kods: Ekon3092
Fakultāte:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664323296
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir dot Ekonomikas un vadības fakultātes ekonomikas bakalauru studentiem zināšanas par „tradicionālām”: zemo izmaksu līdera, preču diferencēšanas, tirgus nišas, cenas, globālās konkurences stratēģijām, kā arī „netradicionālām” : 36 konkurences stratagēmām un Zilo okeānu stratēģiju. Tiek dots augstāk minēto stratēģiju salīdzinājums un aizstāšanas iespējas.
Rezultātu skaits lapā