Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Ķīmijas fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 286
Kursa kods: DatZ1165
Fakultāte:
Datorikas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
6996323232144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pamatzināšanu iegūšana par algoritmiem, par programmu izstrādes procesu, kā arī praktiska programmēšanas valodas C++ programmu izstrāde, lietojot strukturētās, kā arī objektorientētās programmēšanas paradigmu.
Kursa kods: Ķīmi7001
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
1015400
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts ķīmijas doktora studijas programmas kursa ietvaros. Kursa mērķis ir nostiprināt un paplašināt doktorantu zināšanas analītiskajā ķīmijā. Analītiskās ķīmijas kursā apskatītas svarīgākās metodes, to teorētiskie jautājumi (vielu stāvoklis šķīdumos, ķīmiskais līdzsvars protolītiskās, oksidēšanās-reducēšanās un kompleksveidošanās reakcijās, starpfāzu līdzsvari) un praktiskie aspekti apskatot gan klasiskās analīzes metodes, gan instrumentālās.
Kursa kods: ĶīmiP026
Fakultāte:
Medicīnas fakultāte
Ķīmijas fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
468032163280
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par analītiskās ķīmijas metodēm, kuras lietojot var iegūt informāciju par dažādu objektu, tai skaitā arī farmaceitisko preparātu, sastāvu un daudzumu.
Kursa kods: Ķīmi1062
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
468824164872
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar analītiskās ķīmijas svarīgākajām metodēm un teorētiskajiem pamatjautājumiem (vielu stāvoklis šķīdumos, ķīmiskais līdzsvars protolītiskās, oksidēšanās-reducēšanās un kompleksveidošanās reakcijās, starpfāzu līdzsvari) un to pielietojumu vielu atdalīšanas un identificēšanas procesos. Studiju kursā studenti apgūst analītiskajā ķīmijā lietojamās aprēķinu metodes un datoru izmantošanu to veikšanā, kā arī veic iegūto rezultātu interpretāciju un analītiskās ķīmijas procesu modelēšanu (MS Excel vidē). Laboratorijas nodarbībās studenti apgūst kvalitatīvās ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes metodes (selektīvā un sistemātiskā ķīmiskā analīze, fluorescences un emisijas spektrālanalīze, hromatogrāfija), iepazīstas ar laboratorijas tehniku un darba drošības noteikumiem, īpaši darbā ar gāzes degļiem, centrifūgām.
Kursa kods: Ķīmi3013
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
5711434166486
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts ķīmijas bakalaura kursa ietvaros 4. studiju semestrī. Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kvantitatīvās ķīmiskās analīzes svarīgākajām metodēm (gravimetriju un titrimetriju), kā arī ķīmiskās analīzes rezultātu izvērtēšanu un matemātisko apstrādi. Semināru un praktiskajās nodarbībās studenti apgūst analītiskajā ķīmijā lietojamās aprēķinu metodes un datoru izmantošanu titrēšanas līkņu zīmēšanai(Excel vai Spreadsheets). Laboratorijas nodarbībās studenti praktiski apgūst kvantitatīvās ķīmiskās analīzes metodes (gravimetriju, titrimetriju). Kursa darbā studenti izmanto kursa ietvaros apgūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas dažādu vielu paraugu komponentu kvantitatīvajā noteikšanā.
Kursa kods: Ķīmi7012
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
812320
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts ķīmijas doktora studijas programmas kursa ietvaros. Kursa mērķis ir nostiprināt un paplašināt doktorantu zināšanas analītiskās pētīšanas metodēs. Šajā kursā apskatītas modernās analīzes metodes analītiskajā ķīmijā un to lietošanas iespējas dažādu analītisko objektu pētniecībā
Kursa kods: Valo1416
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
233232
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu zināšanas svešvalodā, īpašu uzmanību pievēršot ķīmijas tekstu lasīšanai. Nodarbību laikā paredzētas diskusijas par dažādām ķīmijas nozaru tēmām.
Kursa kods: Ķīmi5023
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448301872
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts ķīmijas profesionālās izglītības programmai “Vides un darba aizsardzība” studentiem. Kursa mērķis ir profesionālās izglītības programmas studentiem sniegt zināšanas par drošas darba vides apstākļu nodrošināšanas nosacījumiem strādājot ar ķīmiskām vielām. Kursa programmā ir paredzēts mācīties izvērtēt toksisko vielu iedarbības riskus darba vidē.
Kursa kods: Medi5062
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448321672
Kursa anotācija:
Kursa uzdevums ir veidot studentiem pareizu izpratni par arodveselību kā sabiedrības veselības sastāvdaļu, par veselības veicināšanu darba vietās, par darba vides riska faktoru iedarbību uz strādājošo veselību atbilstoši darba medicīnas nostādnēm, par profilaktiskiem pasākumiem strādājošo veselības un darbspēju saglabāšanā, par darba risku izraisītām arodslimībām un nelaimes gadījumiem.
Kursa kods: Fizi5372
Fakultāte:
Ķīmijas fakultāte
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233228448
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir veidot izpratni par mūsdienīgas astronomijas mācību metodikas lietošanu vispārizglītojošā skolā. Galvenā vērība tiek pievērsta fundamentālo astronomijas jēdzienu, debess ķermeņu īpašību kvalitatīvā skaidrojuma, Saules sistēmā un Visumā notiekošo procesu apguves metodiskajiem principiem un mācību metodēm. Tiek sniegta arī astronomijas mācību metodikas īpatnību un integrētā mācību satura lietošanas iespēju analīze
Rezultātu skaits lapā