Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Meklēt nosaukumā:

Izmantotie filtri:

Fakultāte
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Filtrēt pēc:

Studiju līmenis
Programmas veids
Studiju programma
Zinātnes nozare
Atrasto kursu skaits - 250
Kursa kods: VidZ5046
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448321672
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas ainavu ekoloģijas teorijā, pētījumu metodēs un ainavu ekoloģijas principu un metožu izmantošanā vides plānošanā. Studiju kursā tiek apskatīta ainavas telpiskā struktūra, ainavas dinamika un to savstarpējā mijiedarbība dažādos mērogos. Atsevišķas tēmas veltītas ainavu ģeoķīmijas un ainavu dizaina jautājumiem. Studiju kurss ietver praktiskos darbus, kuros, izmantojot ainavu kvantitatīvās analīzes metodes, tiek pētīta ainavu struktūra un ainavu dinamika un tās ietekme uz teritorijas bioloģisko un dabas daudzveidību. Semināros tiek apskatītas nozīmīgākās un arī mūsdienās aktuālākās zinātniskās publikācijas ainavekoloģijā pasaulē un Latvijā.
Kursa kods: Ģeog5087
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664343096
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas ainavu ekoloģijas teorijā, pētījumu metodēs un ainavu ekoloģijas principu un metožu izmantošanā pētniecībā, zemes izmantošanas plānošanā un dabas aizsardzībā. Studiju kursā tiek apskatītas ainavu ekoloģijā dominējošās teorijas: hierarhijas teorija, perkolācijas teorija, polistrukturiālisma teorija u.c., ainavu telpiskās struktūras izdalīšanas un analīzes metodes, ainavu mainības virzošie spēki un to ietekme uz ainavu telpisko struktūru un ainavas dinamiku. Atsevišķa tēma studiju kursā veltītas vielu un enerģijas plūsmai ainavās globālā un vietas mērogā, tanī skaitā cilvēku darbības ietekmei uz šīm plūsmām. Liela uzmanība studiju kursā ir veltīta ainavas uztveres, vērtēšanas un plānošanas jautājumiem. Studiju kurss ietver praktiskos darbus, kuros, izmantojot tālizpētes un ainavu kvantitatīvās analīzes metodes, tiek pētīta ainavu struktūra un ainavu dinamika un tās ietekme uz teritorijas bioloģisko un dabas daudzveidību. Semināros tiek apskatītas nozīmīgākās un arī mūsdienās aktuālākās zinātniskās publikācijas ainavu ekoloģijā pasaulē un Latvijā.
Kursa kods: Ģeog3030
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448282072
Kursa anotācija:
Studiju kursa priekšmets ir ainava kā materiāla realitāte, kā uztveres telpa un kā cilvēka piešķirto nozīmju krātuve. Kursa uzdevumi ir attīstīt zināšanas par ainavas zinātnes transdisciplinaritāti, ainavu kā cilvēka dzīves vietu, ainavu kā vēsturisku ierakstu; veidot izpratni par cilvēka darbības saikni ar ainavas telpisko veidolu, procesiem un ainavas pārmaiņām; apgūt ainavas pamatpētījumu principus, metodes un tehnikas.
Kursa kods: Ģeog5026
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3448222672
Kursa anotācija:
Studiju mērķis ir radīt izpratni par ainavu nozīmi cilvēka dzīvē un sabiedrības attīstībā, par labākajiem rīcības veidiem, plānojot, veidojot un apsaimniekojot ainavu. Ainava tiks skatīta no vēsturiskā, nozīmīguma, vērtību un funkcionālā ekspertu un sociālā skatupunkta. Tiks aplūkoti ainavu veidošanas jautājumi, ainavu plānošanas politikas, kā arī lauku, urbāno un īpaši aizsargājamo teritoriju ainavu plānošanas un apsaimniekošanas aspekti teorijā un praksē.
Kursa kods: Valo1013
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaņas, veidot iemaņas un prasmes komunikācijai savā specialitātē, prast iegūt informāciju klausoties audio materiālus. Šajā nolūkā tiek pievērsta uzmanība biežāk lietotajai leksikai un valodas struktūrai. Studenti analizē iegūto informāciju, argumentē un iebilst, klausās audio ierakstus, veidojot prezentācijas studenti pilnveido publiskas uzstāšanās iemaņas.
Kursa kods: Valo1021
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu sazināšanās prasmi, veicināt profesionālo izaugsmi, spēju iegūt un sniegt informāciju starptautiskās konferencēs un semināros. Kursa uzdevums ir mācīt diskutēt par aktuālām tēmām ģeogrāfijas, vides zinātnes un ģeoloģijas nozarē, rakstīt referātus, tēzes.
Kursa kods: Ģeog5050
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
69964848144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir nostiprināt esošās zināšanas un padziļināt izpratni par apdzīvoto vietu sociālo, kultūras, ekonomisko dzīvi (urbanistika) un ilgtspējīgas pilsētvides veidošanu un attīstības plānošanu, sniegt zināšanas par galvenajiem virzieniem un pieejām integrētā apdzīvoto vietu plānošanā, prasmes apdzīvoto vietu attīstības problēmu un to risinājumu identificēšanā. Galvenās kursa satura tēmas: Urbanistika un integrētā apdzīvoto vietu plānošana. Urbānā sabiedrība un kopienu plānošana. Pilsētvide un reģenerācija. Pilsētvides dizains pilsētas telpas un vietu plānošanā. Ilgtspējīga attīstība un mobilitāte. Ekonomika un pārvaldība pilsētā, apkaimēs un vietās.
Kursa kods: Ģeol7001
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
232278
Kursa anotācija:
Doktora studiju programmas uzdevums ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus un mācībspēkus ģeoloģijas zinātnē. Izkopjot akadēmiskā darba iemaņas, doktoranti var asistēt profesoriem, saviem zinātniskajiem vadītājiem un citiem docētājiem. Studiju un asistēšanas darbs norit, konsultējoties ar promocijas darba zinātnisko vadītāju.
Kursa kods: VidZ1025
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2332246248
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir bakalaura studiju programmas studentiem veidot izpratni un sniegt zināšanas atkritumu saimniecības izveidē un kvalitatīvas darbības nodrošinājumā, atkritumu un to veidu, kā arī atkritumu saimniecības tehnoloģisko procesu raksturojumu un to pielietojumu dažāda veida atkritumu apsaimniekošanā. Kursa apguve palīdz veidot prasmes atkritumu saimniecības praktisko jautājumu risinājumam, kas pamatojas uz atkritumu apsaimniekošanas nosacījumu izpratni un tehnoloģisko procesu izzināšanu, atkritumu saimniecības optimālo risinājumu pielietojumam, kas nodrošināšana dabas resursu saglabāšanu, otrreizējo izejvielu izmantošanu un vides kvalitātes uzlabošanu.
Kursa kods: VidZ5070
Fakultāte:
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsLaboratorijas darbu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
2336248444
Kursa anotācija:
Maģistratūras studenti apgūstot Kursu iegūst nepieciešamās zināšanas atkritumu saimniecības pārvaldei un sekmīgas darbības kvalitatīvai realizācijai, kā arī nozares tālākās attīstības nodrošinājumam, kas pamatojas uz vides, sociālo un tehnoloģisko aspektu vadības metožu un procesu pielietojumu, materiālu un enerģijas atgūšanu, vides kvalitātes nodrošināšanu ilgtspējīgas attīstības perspektīvā.
Rezultātu skaits lapā