Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Vēst5338 : Absolūtisma izpausmes Baltijā 17.-18.gs." dati

Kursa kods
Vēst5338
Fakultāte
Vēstures un filozofijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
E-kursi
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir sniegt padziļinātu priekšstatu par absolūtisma izpausmēm 17. un 18. gadsimtā, salīdzinot kopējās izpausmes un Latvijas teritorijai specifiskās.
Rezultāti
1.Zināšanas:
- par svarīgiem Latvijas jauno laiku vēstures notikumiem, problēmjautājumiem historiogrāfijā;
- par absolūtisma vietu un nozīmi vēsturē;
- par vēstures likumsakarībām un īpatnībām.

2. Izpratne:
- par specifisku Latvijas jauno laiku vēstures posmu;
- par vēstures avotu nozīmi vēstures pētniecībā;
- par dažādām koncepcijām Latvijas jauno laiku un absolūtisma interpretācijā.

3. Prasmes:
- vērtēt Latvijas jauno laiku notikumus un parādības;
- analizēt jauno laiku vēstures avotus un izmantot tos sava viedokļa argumentācijā;
- argumentēti paust zināšanas par Latvijas jauno laiku vēsturi.
Kursa plāns
1. Absolūtisma jēdziens. L 2
2. Laikmeta kopaina. L 4
3. Ekonomiskā attīstība. L 2
4. Merkantilisms. L 4
5. Sabiedrības struktūra: 1) firsti un galms; 2) vecā un jaunā muižniecība; 3) garīdzniecība; 4) pilsētu iedzīvotāji; 6) zemniecība. L 14
6. Kultūra. 1) Konfesionālā daudzveidība. 2) Piētisms. 3) Apgaismība. 4) Zinātne, izglītība, audzināšana. L 4
7. Apgaismotais absolūtisms. L 2
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Tests (rakstisks) 50%
Eksāmens (rakstisks) 50%
Mācību literatūra
1. Vipers R. Vēstures lielās problēmas. - Rīga, 1990.
2. Kunisch J. Absolutismus. - Goetingen, 1999.
3. Vierhaus R. Deutschland im Zeitalter des Absolutismus. - Goetingen, 1984.
4. Европейские монархии в прошлом и настоящем. - С-Петербург, 2001.
5. Dunsdorfs E. Latvijas vēsture, 1700.-1800. - Daugava, 1973.
6. Dundsorfs E. Latvijas vēsture, 1600.-1710. - Daugava, 1962.
Papildliteratūra
1. История России. - Москва, 2001.
2. Mattiesen H. Herzog Jakob von Kurland und seine Politik // Pirmā Baltijas vēsturnieku konference. - Rīga, 1938. - 427.-434. lpp.
Studiju programmas