Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "RedZ5002 : Acu kustības" dati

Kursa kods
RedZ5002
Fakultāte
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
233225748
E-kursi
Kursa anotācija
Mērķis – ir balstoties uz zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju par acu kustību īpašībām, raksturlielumiem un to neirālajiem un motorajiem mehānismiem, veidot izpratni par acu kustību nozīmi redzes uztveres procesos un acu kustību analīzi kā pētniecības metodi vizuālās informācijas uztveres pētījumos.

Uzdevumi:
1. dot zināšanas par acu kustību iedalījumu, īpašībām, raksturlielumiem, to neirālajiem un motorajiem mehānismiem;
2. iepazīstināt ar acu kustību novērtēšanas metodēm, to priekšrocībām un trūkumiem;

3. dot prasmes un iemaņas analizēt zinātnisko literatūru par acu kustību pieraksta iekārtu darbības principiem un acu kustību parametriem, spēt izvērtēt acu kustību analīzes pielietojamību pētnieciskā darba izstrādē.
Rezultāti
Pēc sekmīgas kursa apguves students zinās:
1. acu kustību iedalījumu, īpašības un raksturlielumus;
2. acu kustību nozīmi stabilas redzes nodrošināšanā;
3. neirofizioloģiskos mehānismus, kas atbild par skata fiksācijas un skata pārneses programmēšanu;
4. redzes uzmanības procesus (tiešā/netiešā, eksogēnā/endogēnā uzmanība);
5. acu kustību nozīmi vizuālās informācijas uztveres procesos;
6. informācijas uztveres modeļus lasīšanas acu kustību kontekstā;
7. acu kustību novērtēšanas iespējas un nozīmi dažādu nozaru pētījumos;
8. acu kustību zinātnisko pētījumu vēsturi un mūsdienu izpētes metodes;
9. zinātniskās literatūras aktualitāti acu kustību pētījumos.

Pratīs:
1. analizēt acu kustību novērtēšanas rezultātus;
2. izvērtēt skata virziena pierakstu, tā precizitāti, balstoties gan uz eksperimenta uzbūvi, gan uz acu kustību pieraksta iekārtas parametriem un darbības principiem.

Spēs:
1. plānot un realizēt redzes zinātnes eksperimentus, izmantojot acu kustību pieraksta iekārtas;
2. plānot un realizēt multi-disciplinārus pētījumus, kas iekļauj acu kustību analīzi;
3. prezentēt acu kustību pētījumu rezultātus, spriest par pētījuma priekšrocībām un trūkumiem, nepieciešamajām korekcijām;

4. kritiski lasīt un analizēt zinātniskās publikācijas par acu kustību vadīšanas neirofizioloģiskajiem procesiem redzes zinātnes periodiskajos izdevumos.
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Sekmīgi nokārtoti 3 pārbaudes darbi, saņemts pozitīvs vērtējums ("ieskaitīts") par dalību 2 semināros, sekmīgs vērtējums pastāvīgajā darbā par acu kustību nozīmi uzmanības un sarežģītu uzdevumu veikšanā, sekmīgi nokārtots eksāmens.
Katras atsevišķās komponentes nozīme kopējā vērtējuma veidošanā:
75% 3 pārbaudes darbi
15% Pastāvīgais darbs par acu kustību nozīmi uzmanības un sarežģītu uzdevumu veikšanā

10% Mutisks eksāmens
Mācību literatūra
1. Ciuffreda, K. J., & Tannen, B. (1995). Eye movement basics for the clinician. St. Louis: Mosby, 1-118;
2. Holmqvist, K., Nystrom, M., Andersson, R., Dewhurst, R., Jarodzka. H., & van de Weijer, J. (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford: Oxford University Press, 9-29; 110-143;
3. Liversedge, S. P., Gilchrist, I. D., & Everling, S. (2011). The Oxford handbook of eye movements. Oxford: Oxford University Press, 4-83; 95-172; 195-302; 593-617; 730-838
Papildliteratūra
1. Duchowski, A. T. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice, 2nd edition. Springer, 328 p.;
2. Bergstrom, J. R. & Schall, A. (2014). Eye Tracking in User Experience Design. Morgan Kaufmann, 400 p.;
3. Conde, S. M., Macknik, S. L., Hubel, D. H, (2004). The Role of Fixational Eye Movements in Visual Perception. Nature Reviews Neuroscience; 5, 229-240;
4. Conde, S. M., Otero-Millan, J., Macknik, S. L., (2013). The Impact of Microsaccades on Vision: towards a Unified Theory of Saccadic Function. Nature Reviews Neuroscience; 14, 83-96;
5. Deseilligny, C. P., Milea, D., Muri, R. M., (2004). Eye Movement Control by the Cerebral Cortex. Current Opinion in Neurology, 17, 17-25;
6. Eye Movements, R.H.S.Carpenter - Ed., In: Vision and Visual Disfunction, Vol. 8, Macmillan Press, 1992, 339
7. Hamel, S., Houzet, D., Pellerin, D., Guyader, N., (2015). Does color influence eye movements while exploring videos? Journal of Eye Movement Research 8(1):4, 1-10;
8. Hayhoe, M. M., McKinney, T., Chajka, K., Pelz, J. B., (2011). Predictive Eye Movements in Natural Vision, Experimental Brain Research, 217(1), 125-136;
9. Palmer, S. E. (1999). Vision science: Photons to phenomenology. Cambridge, MA: MIT Press, 519-572;
10. Rayner, K., (1998). Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research. Psychological Bulletin, 124(3), 372-422;
11. Rayner, K., Sereno, S. C., Rabey, G. E., (1996). Eye Movement Control in Reading: A Comparison of Two Types of Models. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 22(5), 1188-1200;
12.Visual attention in mind and brain, J. J. Bolhuis- Ed. In: Brain Perception Memory: Advances in Cognitive Neuroscience. Oxford: Oxford University Press, 2000, 49-68;
13. Wolve, J.M., Kluender, K.R., Levi, D.M., (2005) Sensation & Perception, Sunderland: Sinauer Associates, 176-203
14. Yarbus, A. L., (1967). Eye Movements and Vision. New York: Plenum Press, 17-57, 171-211

15. Leigh, R. J., & Zee, D. S. (2006). The neurology of eye movements. Oxford: Oxford University Press, 1-343.
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://www.jemr.org/
2. http://www.tutis.ca/Senses/L11EyeMovements/L11EyeMovements.swf
3. http://ilab.usc.edu/publications/

4. https://cim.ucdmc.ucdavis.edu/eyes/version1/eyesim.htm
Studiju programmas