Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Peda7115 : Ievads docētāja darbā" dati

Kursa kods
Peda7115
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4664184696
Kursa anotācija
Kursa mērķis ir attīstīt doktorantu un jauno docētāju augstskolu pedagogiem nepieciešamo pedagoģisko kompetenci un veicināt gatavību akadēmiskajam darbam augstskolā.
Lekcijās studenti iegūs kontekstuālas zināšanas par aktualitātēm un tendencēm augstākajā izglītībā un augstskolas pedagoģijā un padziļinās izpratni par augstskolas docētāja pedagoģisko darbu studentcentrētā studiju procesā. Semināros studenti iepazīsies ar dažādām metodēm un paņēmieniem, analizēs to izmantošanas iespējas un efektivitāti studiju procesā augstskolā, attīstīs prasmes e-vides mērķtiecīgai izmantošanai studiju procesā.
Studiju kursa īstenošanā izvēlētie metodiskie paņēmieni veicinās studentu mērķtiecīgu pieredzes apzināšanu, izvērtēšanu un, izmantojot kursa dalībnieku grupas dinamiku, savstarpējo mācīšanos.
Rezultāti
Kursa noslēgumā studenti spēs demonstrēt:

Zināšanas
•izskaidrot augstskolas pedagoģijā raksturīgākās kategorijas,
•raksturot un salīdzināt didaktiskās teorijas un didaktiskos principus augstskolas pedagoģijā,
•analizēt mācīšanas un mācīšanās specifiku augstskolas studiju procesā, izvērtēt mācību metožu un paņēmienu daudzveidību studentcentrēta studiju procesā.

Izpratni par
•metožu un paņēmienu daudzveidību, to izvēles didaktiskajiem principiem atbilstīgi pedagoģiskajiem mērķiem studiju procesā,
•e-vides izaicinājumiem un risinājumiem pedagoģisko mērķu sasniegšanu augstskolas studiju procesā.

Prasmes
•didaktiski pamatoti izvēlēties un izmantot metodes un paņēmienus darbā ar studentiem augstskolā,
•mērķtiecīgi izvēlēties un izmantot atbilstīgus e-vides risinājumus pedagoģisko mērķu sasniegšanai,
•izvērtēt augstskolas docētāja profesionālo darbību, veikt koleģiālo vērtēšanu,
•plānot, organizēt un novērtēt studiju procesu,
•izstrādāt savas studiju kursu programmas,
•mērķtiecīgi plānot savu turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmiskās karjeras virzību.
Kursa plāns
1.Augstskolas docētāja profesionālā darbība. L 2, S 2
2.Studiju kursu izstrāde un aktualizēšana. L 4, S 4
3.Kritiskās domāšanas principu un stratēģiju izmantošana studiju procesā. L 4, S 8
4.E-vides risinājumi pedagoģisko mērķu sasniegšanā augstskolas studiju procesā. L 2, S 10
5.Studiju procesa modelēšana. L 2, S 6
6.Pedagoģiskās darbības un studiju rezultātu izvērtēšana. L 4, S 8
7.Patstāvīgo darbu prezentācija un noslēguma diskusija. S 8
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentu semestra vērtējumu veido:
Starppārbaudījumi:
Patstāvīgo uzdevumu izpilde – 40%
Aktīva līdzdalība seminārnodarbībās – 20%
Ieskaite:
Studiju kursa programmas izstrāde un vienas tēmas apguves un izvērtēšanas studiju procesā modelēšana – 40%
Mācību literatūra
1.Caffarella, R. S. Planning Programs for Adult Learners. A practical guide for educators, trainers and staff developers, San Francisco: Jossey-Bass, 1994.
2.Frey, H., Ketteridge, S., Marshall, S. (Ed.). A handbook for teaching and learning in higher education: enhancing academic practice. New York and London: Routledge Taylor& Francis Group, 2009.
3.Ramsden, P. Learning to teach in higher education. London, New York: Routledge Falmer, 2003.
4.Rubene, Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
Papildliteratūra
1.Andersone, R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa, 2007.
2.Avis, J., Fisher, R., Thompson, R. (Ed.). Teaching in Lifelong Learning. Open University Press, 2010.
3.Baranova, S. Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā. Promocijas darbs. Rīga: LU, 2011.
4.Brunner, Jose Joaquin. Higher Education: Changing Conditions, Problems, Challenges and Policy Option. World Bank, 2003. http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2005/08/latvia_higher_e.html
5.Chandramohan, B., and Fallows, S. Interdisciplinary learning and teaching in higher education: theory and practice. New York; London: Routledge, 2009.
6.Ennis R.H. Critical Thinking. Upper Saddle River, New York: Prentice Hall, 1996.
7.Fanghanel, J. Being an academic. London and New York: Routledge Taylor& Francis Group, 2011.
8.Illeris, K. (Ed.) Contemporary Theories of Learning. Abingdon: Routledge, 2009.
9.Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (LPIA). KomPas: rokasgrāmata pieaugušo izglītības pasniedzējiem. Rīga: SIA „Artecoms”, 2003.
10.Maslo, I. (red.) No zināšanām uz kompetentu darbību. Mācīšanās antropoloģiskie, ētiskie un sociālkritiskie aspekti. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
11.Pieaugušo izglītības treneru pedagoģiskās kompetences novērtējuma un validācijas rokasgrāmata.// Projekta CAPIVAL (Ieguvumi no Validpack: to izplatīšana Eiropā) materiāli. Rīga: Latvijas Universitāte, 2012.
12.Prets, D. Izglītības programmu pilnveide. Pedagoga rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
13.Rubene, Z. Sapere aude! Critical Thinking in University Studies in Latvia. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds, 2004.
14.Rutka, L. Pedagoga psiholoģiskā kompetence. Rīga: RaKa, 2012.
15.Žogla, I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001.
Periodika un citi informācijas avoti
1.Active Learning in Higher Education. http://alh.sagepub.com/
2.E-mācību vides MOODLE izmantošana pedagoģiskajā procesā. http://profizgl.lu.lv/course/index.php?categoryid=3
3.High Level Group on the EU. Report to the European Commission on „Improving the qualityof teaching and learning in Europe’s higher education institutions”. 2013. http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf
4.International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. http://www.isetl.org/ijtlhe/
5.Izglītības attīstības centrs. http://www.iac.edu.lv
6.Learning and Teaching in Higher Education. http://resources.glos.ac.uk/tli/lets/journals/lathe/index.cfm
7.Metodes.lv. http://www.saliedet.lv/lv/LV/Metodes.lv/
8.OECD-IMHE. Learning our lesson: review of quality teaching in higher education. 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/52/23/44058352.pdf
9.Teaching in Higher Education. http://www.tandfonline.com/toc/cthe20/current
10.The Critical Thinking Community. http://www.criticalthinking.org