Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursu katalogs

Kursa "Medi5055 : Acs slimības bērniem" dati

Kursa kods
Medi5055
Fakultāte
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
Kredītpunkti, lekciju skaits
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
E-kursi
Kursa anotācija
Studiju kursa mērķis: nodrošināt sistemātisku zināšanu iegūšanu pediatrijas oftalmoloģijā.
Studiju kurss ir paredzēts optometrijas un redzes zinātnes nodaļas profesionālajai programmai. Tajā tiek aplūkoti jautājumi par acs embrionoloģiju, iedzimtām acu patoloģijām, to klīniku, diagnostiku, etioloģiju, tiek iepazītas un apgūtas klīniskās diagnostikas metodes pediatrijas oftalmoloģijā, redzes, binokulārās redzes un acs izmeklēšanā bērnu vecuma pacientiem, tiek apgūta bērnu acu slimību etioloģija, klīnika, diagnostika un diferenciāldiagnostika.
Priekšzināšanas
Rezultāti
Izpratnes iegūšana par acu slimībām bērnu vecumā, spēja tās diagnosticēt, izdarīt diferenciālo diagnostiku, novērtēt procesa smagumu un akūtumu. Cēloņsakarību apzināšanās starp acs embrionoloģisko attīstību un iedzimtu patoloģiju veidošanos. Bērnu acu slimību ārstēšanas iespēju un veidu zināšana. Diagnosticējot kādu no bērnu acu slimībām students būs spējīgs to novērtēt un sniegt pacientam pamatotu ieteikumu, kur iespējams izdarīt šīs slimības ārstēšanu. Izpratnes iegūšana par bērnu acu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas iespēju paplašināšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē.
Kursa plāns
Nr. p.k.TēmaParedzētais apjoms stundās
1.Redzes funkciju izmeklēšana bērnu vecumāL 6
2.Acs anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības bērnu vecumāL 4
3.Iedzimtas un iegūtas tīklenes saslimšanas bērnu vecumāL 8
4.Iedzimta glaukomaL 2
5.Redzes ceļu saslimšanas bērnu vecumāL 6
6.Acs iekšējo struktūru saslimšanas bērnu vecumāL 2
7.Acs ārējo struktūru saslimšanas bērnu vecumāL 4
Prasības kredītpunktu iegūšanai
Lekciju apmeklējums nav obligāts. Mācību laikā izpildīti un iegūts vērtējums no 4 līdz 10 par diviem kontroldarbiem. Iesniegta, prezentēta un pamatota prezentācija par kādu no dotajām bērnu acu slimību tēmām. Semestra beigās students kārto gala pārbaudījumu par teorētisko daļu un praktisko daļu – acs patoloģiju novērtēšanu pēc zīmējumiem, fotogrāfijām, diagrammām. Kursa novērtējuma atzīme veidojas no diviem semestra kontroldarbiem (50%) un gala pārbaudījuma - eksāmena atzīmes (50%).
Mācību literatūra
1.Kaufmann H. (ed.) Strabismus, 3rd. ed., Thieme, Stuttgart, 2004
2.Basic and Clinical Science Course 1996-1997: Orbit, Eyelids, and Lacrimal System Section 7; Publisher: American Academy of Ophthalmology
3.James F. Collins, Eric D. Donnenfeld, Henry D. Perry, and John R. Wittpenn, Jr.; eds. „Ophthalmic desk reference”, New York: Raven Press, 1991
Papildliteratūra
1.Acu slimības RSU prof. Gunas Laganovskas redakcijā 2008.g. Nacionālais apgāds
2.Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach, by Jack J. Kanski, 6 edition, Butterworth-Heinemann, 2007
Periodika un citi informācijas avoti
1.Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus. Published by Slack Incorporated
2.http://www.osnsupersite.com/

3.The British Orthoptic Journal. British Ortoptic society.
4.American Journal of Ophthalmology
Studiju programmas