Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursa katalogs (tālākizglītība)

Meklēt nosaukumā:

Filtrēt pēc:

Nozare
Programmas veids
Studiju programma
Struktūrvienība
Atrasto kursu skaits - 579
Kursa kods: PsihT017
Struktūrvienība:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
382612
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt klausītājus ar Adaptīvās uzvedības novērtēšanas testa (ABAS-II) un Latvijas kultūrvidē oriģināli izstrādāta Latviešu valodas un matemātikas sasnieguma testa (LMST-II) struktūru un pielietojuma mērķiem izglītības un klīnisko psihologu darbā. Kursa klausītāji apgūst ABAS-II un LMST-II testēšanas iemaņas: darba vides sakārtošana, kontakta veidošana, testa vadīšana, protokola aizpildīšana, skalu sākotnējo un svērto ballu noteikšana, to pārvēršana saliktās ballēs, indivīda skalu profila izveide, tā interpretācija, ieteikumu izstrāde. Pēc sākotnējo testēšanas iemaņu apguves, kursa klausītāji padziļina savas zināšanas šī testa lietošanas un interpretācijas specifikā kādā no klīniskajām grupām: garīga atpalicība, autisms, uzmanības un aktivitātes traucējumi, specifiski mācīšanās traucējumi, valodas traucējumi un to analizē citu testu, kā, piemēram, WISC-IV un CBCL mērījumu kontekstā.
Kursa kods: VadZT127
Struktūrvienība:
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
4680324880
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās pamazināšanas Agile projektu vadīšanā, gūt priekšstatu par pielietojamām projektu vadīšanas metodēm, kā arī to praktisko pielietošanu projektos.
Kursa kods: PsihT016
Struktūrvienība:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
362115-36
Kursa anotācija:
Kurss piedāvā iespēju psihologiem, logopēdiem un latviešu valodas skolotājiem apgūt ASV izstrādātu, jaunākās paaudzes lasītprasmes sasniegumu testu DIBELSNext. Tests ir Latvijā adaptēts, standartizēts un validēts. Tiesības mācīt šī testa lietošanu ir tikai LU. Kursa laikā tiek apgūta prasme lietot DIBELSNext, veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu tabulas, veikt rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu.
Kursa kods: PsihT018
Struktūrvienība:
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
322210-32
Kursa anotācija:
Kurss piedāvā iespēju latviešu valodas skolotājiem, izglītības psihologiem, speciāliem skolotājiem un logopēdiem apgūt ASV izstrādātu, jaunākās paaudzes lasītprasmes attīstības pārbaudes testu DIBELSNext, kas ir adaptēts, standartizēts un validēts Latvijā no sagatavošanas līdz 3. klasei bērniem ar dzimto latviešu valodu. Kursa laikā tiek apgūta prasme vadīt DIBELSNext, veikt datu apstrādi, piemērot normatīvu tabulas, veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu un iegūto mērījumu rādītāju rezultātu interpretāciju, ievērojot testa izmantošanas ētikas normas, kā arī gūt izpratni par iespējamajiem atbalsta pasākumiem, ja kāda no lasītprasmes komponentēm ir nepietiekami attīstīta.
Kursa kods: Valo2749
Struktūrvienība:
Studentu servisu departaments
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
699696144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir sagatavot ārvalstu studentus studijām angļu valodā Latvijas Universitātē. Kursa uzdevumi ir paaugstināt studentu vispārējo angļu valodas zināšanu līmeni, pilnveidot speciālās literatūras lasīšanas prasmes, prasmi uztvert lekcijas un tās konspektēt, veidot prezentācijas un piedalīties semināros, strādāt patstāvīgi un grupā.
Kursa kods: Valo2750
Struktūrvienība:
Studentu servisu departaments
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
699696144
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir paaugstināt studentu akadēmiskās angļu valodas līmeni: palielināt akadēmisko vārdu krājumu, domas izteiksmes precizitāti un loģiskumu, rakstītā teksta saistījumu un lasāmību, spēju lasīt zinātniskos rakstus un sekot lekcijām, pat tad ja tām nav skaidras struktūras, aktīvi piedalīties akadēmiskā diskursa veidošanā.
Kursa kods: ValoT216
Struktūrvienība:
Humanitāro zinātņu fakultāte
KredītpunktiECTS kredītpunktiKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
23323248
Kursa anotācija:
Profesionālās pilnveides kursa apguve angļu valodā dažādu zinātņu nozaru zinātniskajam un akadēmiskajam personālam sniedz nepieciešamo angļu valodas atbalstu, lai stiprinātu un uzlabotu personāla zinātnisko kapacitāti sazināties precīzā un raitā angļu valodā multimodālās situācijās dažādiem mērķiem, t.sk. referātu lasīšanai starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, zinātnisku publikāciju sagatavošanai, lekciju lasīšanai. Kursa saturs ir izstrādāts, balstoties uz kursa klausītāju zinātniskajām un akadēmiskajām angļu valodas vajadzībām. Interaktīva kursa apguve, kurā tiek pilnveidotas klausītāju lingvistiskā kompetence un mutvārdu un rakstveida zinātniskās un akadēmiskās komunikācijas prasmes, tiek integrēta ar tālmācības formu, kas ļauj klausītājiem saņemt individuālu vērtējumu un konsultācijas par rakstiskajiem uzdevumiem kursa apguves gaitā. Kursa sākumā un noslēgumā klausītājiem ir iespēja pārliecināties par savām angļu valodas komunikācijas prasmēm individuāli atbilstīgā līmenī, izmantojot Moodle vidē izvietoto angļu valodas zināšanu pārbaudes materiālu.
Kursa kods: MediT057
Struktūrvienība:
Latvijas Universitātes ģimenes veselības izglītības centrs
Kopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaits
1064
Kursa anotācija:
Vienas dienas studiju kursa 6 lekciju stundās tiek apgūta izpratne par novecošanu un ar to saistītiem bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem faktoriem mūsdienās - saskaņā ar bioloģisko no vecošanas teoriju, deficitārā modeļa teoriju, psiholoģisko novecošanas teoriju. Tiek dota izpratne par normālu un patoloģisku novecošanu, veselīgas novecošanas pamatnostādnēm, iespēju klīniskās pārbaudēs konstatēt indivīda neirologisku un neiropsihisku deficītu. Klausītāji tiek iepazīstināti ar Eiropas un pasaules gerontologu, gerontopsihiatru un gerontopsihoterapeitu atklājumiem par priekšlaicīgu novecošanu, aktuālas palīdzības, prevencijas iespējām, ar gerontopsihoterapijas iespējām. 4 praktiskās semināra nodarbību stundās klausītāji apgūst pozitīvas pašietekmes, autogēnā treniņa un kognitīvas hipnoterapijas pielietošanas iespējas mūsdienu gerontopsihoterapijā, kā arī dažādu testu (vizuālo analogu skala, depresijas un trauksmes tests, miega kvalitātes tests) pielietošanas iespējas, lai spriestu par ģerontoloģiska vecuma indivīda pašsajūtu un dzīves kvalitātes vērtējumu – pirms un pēc gerontopsihoterapijas.
Kursa kods: JurZT011
Struktūrvienība:
Juridiskā fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsStudenta patstāvīgā darba stundu skaits
3232-32
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis, nolūkā pilnveidot programmas klausītāju profesionālo meistarību atbilstoši nodarbinātības jomas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm tiesību teorijā un metodē, kā arī krimināltiesību jomas materiālajās un procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar krimināltiesību, kriminālprocesa, tiesību teorijas un metodes jautājumus. Kursa ietvaros, ņemot vērā klausītāju nodarbinātības jomas specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.
Kursa kods: JurZT009
Struktūrvienība:
Juridiskā fakultāte
Kopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaits
1616
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis, nolūkā pilnveidot izmeklētāju profesionālo meistarību atbilstoši izmeklētāja profesijas prasībām ārpus Latvijas Universitātes akreditētas studiju programmas, ir ne tikai teorētiski, bet arī praktiski pētīt, analizēt un diskutēt par aktuāliem tiesību jautājumiem. Kurss aptver jautājumus, kas attiecas uz aktualitātēm kā materiālajās, tā procesuālajās tiesībās. Tādēļ šajā studiju kursā tiek aplūkotas aktualitātes, kas skar krimināltiesību, kriminālprocesa, kriminālistiku un operatīvās darbības un teoriju. Kursa ietvaros, ņemot vērā izmeklētāju pienākumu specifiku, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība aktuāliem praktiskajiem tiesību aspektiem.
Rezultātu skaits lapā