HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

Kāpēc ir vērts studēt humanitārās zinātnes?

Valodu, literatūras, tekstu, kultūru studijas veido un norūda domāšanu, spēju kritiski, analītiski un objektīvi vērtēt faktus un norises sevī, sabiedrībā, arī pasaules mērogā. Valodu saskarē pilnveidojas dzimtās valodas prasme un izpratne, kas mūslaikos nebūt nav pašsaprotama. Citu valodu, tautu, kultūru izzināšana ir šodienas un īpaši nākotnes drošības pamatgarants: izzinot un dziļāk izprotot citus, mācāmies ne vien būt toleranti, bet arī pastāvēt par savām vērtībām un argumentēti, pārliecinoši tās skaidrot pārējiem. Medijpratība nav iedomājama bez savas bāzes: valodas, tekstu sapratnes un izvērtējuma, kas pa spēkam pirmām kārtām filologam un sabiedrības kultūrainas pārzinātājam.

Amati, kuros strādā fakultātes absolventi:

 • Tulks / tulkotājs
 • Redaktors / korektors
 • Lingvists / konsultants
 • Valodu pasniedzējs
 • Terminologs
 • Muzeju un arhīvu darbinieks
 • Literatūrkritiķis / teātra kritiķis
 • Pētnieks humanitārajās zinātnēs
 • Tulkošanas, kultūras projektu vadītājs
 • Vēstniecību darbinieks
 • Valsts institūciju ierēdnis izglītības, zinātnes un kultūras jomā
Uzzini vairāk par HZF

TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE

Kāpēc studēt Teoloģijas fakultātē?

Ja tu vēlies iegūt plašu un vispusīgu humanitāro izglītību, dziļāk iepazīstot reliģiju, psiholoģiju, vēsturi, filozofiju, kā arī senebreju un sengrieķu (koinē) valodu, tad nāc studēt uz Teoloģijas fakultāti! Bakalaura studiju programmā students iegūst pamatizpratni par kristietības un dažādu citu reliģiju (islāma, jūdaisma, budisma, hinduisma u. c.) uzskatiem, vēsturi, Svētajiem rakstiem, praksi un reliģijas nozīmi mūsdienu sabiedrības procesos. Studijas dod iespēju apgūt arī iemaņas reliģisku norišu pētniecībai. Studentiem ir plašas iespējas piedalīties starptautiskajā studentu apmaiņas programmā Erasmus+ un studēt Lēvenes, Joensū, Bernes, Heidelbergas, Minhenes, Tībingenes Universitātē, Amsterdamas Brīvajā universitātē u. c. Eiropas augstskolu Teoloģijas fakultātēs.

Bakalaura studiju programma

Maģistra studiju programma

Amati, kuros strādā fakultātes absolventi:

 • Teologs un reliģijpētnieks
 • Darbs reliģiskajās organizācijas un institūcijās
 • Valsts pārvaldes darbinieks
 • Darbinieks kultūras jomās un medijos
 • Publicists
 • Aktuālo norišu un procesu analītiķis
 • Cilvēktiesību pārstāvis un sociālais darbinieks
Uzzini vairāk par TF

VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE

Kāpēc studēt Vēstures un filozofijas fakultātē?

Studē senākās klasiskās humanitārās zinātnes Vēstures un filozofijas fakultātē un varēsi brīvi un stabili justies mūsdienu dinamiskajā pasaulē, jo būsi bruņots ar kritisko domāšanu, labām faktoloģiskām zināšanām, māku lasīt un klausīties, salīdzināt, diskutēt un aizstāvēt savu viedokli! Studējot vēsturi vai filozofiju bakalaura, maģistra un doktora programmās, tu iegūsi prasmi publiski aizstāvēt savus uzskatus, prasmi vērtēt politiskos, saimnieciskos, ekonomiskos, kultūras un sabiedriskos procesus vēsturiskā griezumā.

Nāc studēt Vēstures un filozofijas fakultātē, un tev būs unikāla iespēja gūt zināšanas no vēstures un filozofijas speciālistiem, cilvēkiem ar unikālām zināšanām, kuri ir atzīti Latvijā un aiz tās robežām, kā arī satikt viesprofesorus no daudzām pasaules universitātēm.
Studiju laikā ir iespējams iegūt arheologa, muzeja un arhīva darba praktisko pieredzi, piedalīties arheoloģiskajos izrakumos, praktizēties publisko mediju sektorā, doties kultūrvēsturiskos izbraukuma semināros Latvijā un ārpus tās.

Bakalaura studiju programmas

Maģistra studiju programmas

Amati, kuros strādā fakultātes absolventi:

 • Arheologs
 • Diplomāts
 • Muzeju un arhīvu darbinieks
 • Zinātniski pētniecisko institūciju pētnieks
 • Sociālo, politisko, zinātnes un kultūras procesu analītiķis
Uzzini vairāk par VFF