Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšanu regulējošie normatīvie dokumenti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.05.2018

No Noteikumi par promocijas padomēm un promociju Latvijas Universitātē
"7. Promocijas darbu vadītāji var būt atbilstošās zinātņu nozares profesori, asociētie profesori, vadošie pētnieki, kuri atbilst LZP eksperta kvalifikācijas prasībām. Ar nozares doktorantūras padomes lēmumu, saskaņojot ar LU zinātņu prorektoru, par promocijas darba vadītāju var apstiprināt zinātnieku, kas ieņem docenta akadēmisko amatu un kurš atbilst LZP eksperta kvalifikācijas prasībām."