Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Studiju programma ir licencēta 19. augustā 2020. gadā.
Turpinās papilduzņemšana līdz 1.09. Studijas sākas 7.09. PLK studentiem un 11. 09. NLK studentiem.


Studiju programmas mērķis – nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību jomās.

Unikāla pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp vairākām apakšprogrammām:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs 
 • Matemātikas skolotājs 
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs 
 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs 

VAI

 • Angļu valodas skolotājs 
 • Vācu valodas skolotājs
 • Datorikas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Fizikas skolotājs 
 • Ģeogrāfijas skolotājs
 • Ķīmijas skolotājs

 

 

un jebkurš
atšķirīgs
priekšmets

 

 

 • Angļu valodas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Datorikas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs
 • Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Vācu valodas skolotājs 
 • Dabaszinību skolotājs; Fizikas skolotājs; Ģeogrāfijas skolotājs; Ķīmijas skolotājs (jebkurā to divu savstarpējā kombinācijā)
 

Studiju valoda – latviešu (atsevišķu moduļu daļas angļu, krievu, vācu valodās) 

 

Studiju programmas direktore

Apakšprogrammas izvēles iespējas un sagaidāmais rezultāts:

Apgūstot kādu no apakšprogrammām: Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Matemātikas skolotājs, Krievu valodas un literatūras skolotājs, Sociālo zinību un vēstures skolotājs, absolventi būs kompetenti mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam*.

Iestājoties studijas apakšprogrammās: Angļu valodas skolotājs, Vācu valodas skolotājs, Datorikas skolotājs, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs, Bioloģijas skolotājs, Fizikas skolotājs, Ģeogrāfijas skolotājs, Ķīmijas skolotājs, absolventi būs kompetenti mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam* un studējošajiem ir iespēja apgūt vismaz divu mācību priekšmetu saturu un metodiku, izvēloties apgūt arī kādu no atšķirīgām apakšprogrammām: Angļu valodas skolotājs; Vācu valodas skolotājs; Datorikas skolotājs; Dizaina un tehnoloģiju skolotājs; Bioloģijas skolotājs; Dabaszinību un fizikas skolotājs, Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs, Dabaszinību un ķīmijas skolotājs; Fizikas un ķīmijas skolotājs; Ģeogrāfijas un fizikas skolotājs; Ķīmijas un ģeogrāfijas skolotājs; Matemātikas skolotājs; Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs; Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs, kā rezultātā absolventi būs kompetenti mācīt apgūto saturu vispārīgajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam*.

*https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/vidusskola

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. 

Ir iespēja atgriezties, lai turpinātu studijas cita mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei vai mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei augstākajā līmenī.

Darba iespējas

Tiesības strādāt vidējās izglītības skolotāja profesijā un atbilstīgi iegūtajai kompetencei mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā vai vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī valsts un privātajās izglītības iestādēs: vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs, mācību centros, interešu izglītības iestādēs u.c. 

Pilna laika klātiene (PLK) - 8 semestri (4 gadi), 160 KP

Nepilna laika klātiene (NLK) - 9 semestri (4,5 gadi), 160 KP

 

Studiju maksa gadā: pilna laika klātiene - 2100 EUR; nepilna laika klātiene - 1700 EUR

Uzņemšanai 2020. gada rudens semestrī pilna laika klātienē: Sociālo zinību un vēstures skolotājs - 11, Matemātikas skolotājs - 15, Latviešu valodas un literatūras skolotājs - 11, Krievu valodas un literatūras skolotājs - 11, Angļu valodas skolotājs - 11, Vācu valodas skolotājs - 11, Datorikas skolotājs - 11, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs - 11, Dabaszinātņu (bioloģijas/ķīmijas/ģeogrāfijas/fizikas) skolotājs - 20

Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā, kvalifikācija Skolotājs

Studiju programmas mērķauditorija ir vispārizglītojošo un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi, kas ieguvuši vidējo izglītību un kuru vidējās izglītības dokumentā izvēlētās mācību jomas priekšmetu vērtējumi ir ne zemāki par 7 ballēm.

Konkursa kritēriji:

 • izvēlētās studiju jomas priekšmetu vērtējumi (ne zemāki par 7) vidējās izglītības dokumentā 30%:

  Angļu valodas skolotājs – gada atzīme angļu valodā
  Dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) – gada atzīme bioloģijā vai fizikā, vai ģeogrāfijā, vai ķīmijā
  Datorikas skolotājs – gada atzīme informātikā vai datorikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā
  Dizaina un tehnoloģiju skolotājs – gada atzīme mājsaimniecībā vai vizuālajā mākslā, vai informātikā
  Krievu valodas un literatūras skolotājs – gada atzīme krievu valodā
  Latviešu valodas un literatūras skolotājs – gada atzīme latviešu valodā un literatūrā
  Matemātikas skolotājs – gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
  Sociālo zinību un vēstures skolotājs – gada atzīme vēsturē
  Vācu valodas skolotājs – gada atzīme vācu valodā

 • vērtējumi centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā 20% (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām: a) gala atzīme latviešu valodā un literatūrā, b) gala atzīme matemātikā, c) gala atzīme svešvalodā, d) gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos) 
 • iestājpārbaudījums 50%. 

Iestājpārbaudījuma apraksts 

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām: skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa) 600 punkti un skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija) 400 punkti. Uz iestājpārbaudījumu tiek ieteikts ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).

Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” iestājpārbaudījuma norise un izvērtēšana

Daļa

Apraksts

Norise

Vērtējums veidojas summatīvi, var iegūt 

1.

Skolotāja profesijas izvēles 

pamatojums (rakstiskā daļa)

Reflektanti 30 min laikā rakstiski atbild uz pieciem jautājumiem:

 • Skolotāja profesijas izvēle;
 • Savu galveno mērķu izvērtējums;
 • Savu prasmju un spēju izvērtējums;
 • Sabiedriskā darbība, pieredze darbā ar cilvēkiem;
 • Pētnieciskā darbība un projekti.
 

0 – 600 punktus. 

 

Komisija izvērtē, vai reflektants ir sniedzis atbildes ar pamatojumu par pieciem iestājpārbaudījuma jautājumiem un apliecinājis latviešu valodas lietojuma kompetenci.

2.

Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa)

Intervija notiek grupās pa trijiem reflektantiem – 15 minūtes vai 
atsevišķos gadījumos individuāli - 7 minūtes.

Komisija uzdod reflektantiem jautājumus par:

 • Studiju programmas izvēli;
 • Iepriekšējo mācību pieredzi;
 • Aktualitātēm izglītībā un kultūrā;
 • Gatavību studijām.
 

0 – 400 punktus. 

Reflektanta atbildes uz jautājumiem tiek izvērtētas pēc šādiem kritērijiem:

 • profesionālā motivācija;
 
 • izpratne par nozari;
 • spēja izteikties;
 • saskarsmes prasmes un 
  runas kvalitāte.
 

! Īpašs nosacījums studiju uzsākšanai programmā – iestājpārbaudījumā iegūti vismaz 500 punkti.

Starptautiskā studentu mobilitāte - ERASMUS

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt bez maksas vienu vai divus semestrus visās ES dalībvalstīs, tai skaitā Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas, un Lietuvas augstskolās. Studentiem ir iespēja klausīties lekcijas pie viesprofesoriem no Austrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas u.c. valstīm, kuri viesojas LU PPMF noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.