Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Studiju programma ir licencēta 19. augustā 2020. gadā.

Studiju programmas mērķis – nodrošināt profesionālā bakalaura studijas izglītības zinātnēs, sekmējot skolotāja vispārējās un profesionālās kompetences attīstību atbilstīgi profesijas standartam „Skolotājs” studējošā izvēlētajās mācību jomās.
Unikāla pieeja kombinēt divu vai vairāku jomas mācību priekšmetu saturu un mācību metodikas, izvēloties starp vairākām apakšprogrammām.

 

PILNA LAIKA KLĀTIENES studiju izvēles iespējas apakšprogrammās:

1) studijas vienā no apakšprogrammām:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Matemātikas skolotājs 
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs

VAI

2)  studijas vienā no apakšprogrammām + atšķirīgs priekšmets

        Izvēles apakšprogrammas:

 • Angļu valodas skolotājs 
 • Vācu valodas skolotājs
 • Datorikas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Dabaszinātņu skolotājs (Bioloģijas skolotājs vai Fizikas skolotājs vai Ģeogrāfijas skolotājs vai Ķīmijas skolotājs)

 

 

 

un jebkurš
atšķirīgs
priekšmets

 

     
       Izvēles priekšmeti:

 • Angļu valodas skolotājs
 • Bioloģijas skolotājs
 • Datorikas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs
 • Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs
 • Matemātikas skolotājs
 • Vācu valodas skolotājs 
 • Dabaszinību skolotājs; Fizikas skolotājs; Ģeogrāfijas skolotājs; Ķīmijas skolotājs (jebkurā to divu savstarpējā kombinācijā)
 • Sociālo zinību skolotājs

Studiju valoda – latviešu (atsevišķu moduļu daļas angļu, krievu, vācu valodās)

 

NEPILNA LAIKA KLĀTIENES studiju iespējas apakšprogrammās (tikai maksas studijas):

1) studijas vienā no apakšprogrammām:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotājs
 • Krievu valodas un literatūras skolotājs
 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs 

VAI

2)  studijas vienā no apakšprogrammām + atšķirīgs priekšmets

       Izvēles apakšprogrammas:

 • Angļu valodas skolotājs 
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

 

 

 

un jebkurš
atšķirīgs
priekšmets

 


       Izvēles priekšmeti:

 • Angļu valodas skolotājs
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs
 • Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs
 • Sociālo zinību un vēstures skolotājs

Studiju valoda – latviešu (atsevišķu moduļu daļas angļu, krievu, vācu valodās)
 

Studiju programmas direktore

Apakšprogrammas izvēles iespējas un sagaidāmais rezultāts:

Apgūstot kādu no apakšprogrammām: Latviešu valodas un literatūras skolotājs, Matemātikas skolotājs, Krievu valodas un literatūras skolotājs, Sociālo zinību un vēstures skolotājs, absolventi būs kompetenti mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam*.

Iestājoties studijas apakšprogrammās: Angļu valodas skolotājs, Vācu valodas skolotājs, Datorikas skolotājs, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs, Bioloģijas skolotājs, Fizikas skolotājs, Ģeogrāfijas skolotājs, Ķīmijas skolotājs, absolventi būs kompetenti mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam* un studējošajiem ir iespēja apgūt vismaz divu mācību priekšmetu saturu un metodiku, izvēloties apgūt arī kādu no atšķirīgām apakšprogrammām: Angļu valodas skolotājs; Vācu valodas skolotājs; Datorikas skolotājs; Dizaina un tehnoloģiju skolotājs; Bioloģijas skolotājs; Dabaszinību un fizikas skolotājs, Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājs, Dabaszinību un ķīmijas skolotājs; Fizikas un ķīmijas skolotājs; Ģeogrāfijas un fizikas skolotājs; Ķīmijas un ģeogrāfijas skolotājs; Matemātikas skolotājs; Latviešu valodas kā valsts valodas un kā svešvalodas skolotājs; Krievu valodas kā svešvalodas skolotājs, kā rezultātā absolventi būs kompetenti mācīt apgūto saturu vispārīgajā līmenī atbilstīgi valsts vispārējās vidējās izglītības standartam*.

*https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/vidusskola

Tiesības studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. 

Ir iespēja atgriezties, lai turpinātu studijas cita mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei vai mācību priekšmeta jomas satura un metodikas apguvei augstākajā līmenī.

Darba iespējas

Tiesības strādāt vidējās izglītības skolotāja profesijā un atbilstīgi iegūtajai kompetencei mācīt modulī apgūto saturu vispārīgajā vai vispārīgajā, optimālajā un augstākajā līmenī valsts un privātajās izglītības iestādēs: vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs, mācību centros, interešu izglītības iestādēs u.c. 

Pilna laika klātiene (PLK) - 8 semestri (4 gadi), 160 KP Nepilna laika klātiene (NLK) - 9 semestri (4,5 gadi), 160 KP  
Latvijas pilsoņiem/nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2100 € gadā, NLK - 1860 € gadā. Citu valstu pilsoņiem PLK - 2800 € gadā, NLK - 2300 € gadā.
Uzņemšanai 2022. gada rudens semestrī PILNA LAIKA klātienē: Sociālo zinību un vēstures skolotājs - 11, Matemātikas skolotājs - 15, Latviešu valodas un literatūras skolotājs - 11, Krievu valodas un literatūras skolotājs - 11, Angļu valodas skolotājs - 11, Vācu valodas skolotājs - 11, Datorikas skolotājs - 11, Dizaina un tehnoloģiju skolotājs - 11, Dabaszinātņu (bioloģijas/ķīmijas/ģeogrāfijas/fizikas) skolotājs - 16. NEPILNA LAIKA klātienē tikai maksas vietas.
Profesionālais bakalaura grāds pedagogu izglītībā, kvalifikācija Skolotājs

Vispārīgie nosacījumi

Vidējā izglītība

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

CE latviešu valodā
CE angļu, franču, krievu vai vācu valodā
CE matemātikā*
Iestājpārbaudījums
Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7)**

* Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:

Gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
Gada atzīme angļu, franču, krievu vai vācu valodā
Gada atzīme matemātikā
Gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos,
Iestājpārbaudījums
Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmetu gada atzīme (ne zemāka par 7)**
 

**Izvēlētās studiju jomas mācību priekšmeti, kuros gada atzīmei jābūt ne zemākai par 7, ir šādi:

Angļu valodas skolotājs – gada atzīme angļu valodā
Dabaszinātņu skolotājs (bioloģijas vai fizikas, vai ģeogrāfijas, vai ķīmijas skolotājs) – gada atzīme bioloģijā vai fizikā, vai ģeogrāfijā, vai ķīmijā
Datorikas skolotājs – gada atzīme informātikā vai datorikā, vai digitālajā dizainā, vai robotikā, vai programmēšanā
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs – gada atzīme mājsaimniecībā vai vizuālajā mākslā, vai informātikā
Krievu valodas un literatūras skolotājs – gada atzīme krievu valodā
Latviešu valodas un literatūras skolotājs – gada atzīme latviešu valodā un literatūrā
Matemātikas skolotājs – gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
Sociālo zinību un vēstures skolotājs – gada atzīme vēsturē
Vācu valodas skolotājs – gada atzīme vācu valodā

Iestājpārbaudījuma apraksts 

Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām: skolotāja profesijas izvēles pamatojums (rakstiskā daļa) 600 punkti un skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa – intervija) 400 punkti. Uz iestājpārbaudījumu tiek ieteikts ņemt līdzi apliecinājumus (ja ir) par iepriekšējo pieredzi pedagoģiskajā darbā (darbs bērnu un jauniešu nometnēs, svētdienas skolā, auklītes darbs u. c.), dalību Latvijas valsts vai starptautiskās olimpiādēs un Latvijas valsts skolēnu zinātniskajās konferencēs un brīvprātīgo darbu (dalība jauniešu NVO, interešu izglītībā (nometnes, kursi, semināri u. c.)).

Profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs” iestājpārbaudījuma norise un izvērtēšana

Daļa

Apraksts

Norise

Vērtējums veidojas summatīvi, var iegūt 

1.

Skolotāja profesijas izvēles 

pamatojums (rakstiskā daļa)

Reflektanti 30 min laikā rakstiski atbild uz pieciem jautājumiem:

 • Skolotāja profesijas izvēle;
 • Savu galveno mērķu izvērtējums;
 • Savu prasmju un spēju izvērtējums;
 • Sabiedriskā darbība, pieredze darbā ar cilvēkiem;
 • Pētnieciskā darbība un projekti.

0 – 600 punktus. 

 

Komisija izvērtē, vai reflektants ir sniedzis atbildes ar pamatojumu par pieciem iestājpārbaudījuma jautājumiem un apliecinājis latviešu valodas lietojuma kompetenci.

2.

Skolotāja profesijas izvēles pamatojums (mutiskā daļa)

Intervija notiek grupās pa trijiem reflektantiem – 15 minūtes vai 
atsevišķos gadījumos individuāli - 7 minūtes.

Komisija uzdod reflektantiem jautājumus par:

 • Studiju programmas izvēli;
 • Iepriekšējo mācību pieredzi;
 • Aktualitātēm izglītībā un kultūrā;
 • Gatavību studijām.

0 – 400 punktus. 

Reflektanta atbildes uz jautājumiem tiek izvērtētas pēc šādiem kritērijiem:

 • profesionālā motivācija;
 • izpratne par nozari;
 • spēja izteikties;
 • saskarsmes prasmes un 
  runas kvalitāte.

Minimālais punktu skaits iestājpārbaudījumā studiju uzsākšanai ir iegūti 500 punkti

Iestājpārbaudījums studiju programmā "Skolotājs" notiks 21.07.2022. tiešsaistē. Sākums (instruktāža) plkst. 10.00, pieslēdzoties ZOOM. Pēc tam sekos pirmā - rakstiskā daļa vietnē edu.lu.lv. Otrā - mutiskā daļa notiks individuāli ZOOM. Informāciju par pieslēgšanos ZOOM un edu.lu.lv saņemsiet pēc pieteikšanās. Tiešsaistē būs nepieciešams izmantot kameru un mikrofonu.

Pilna laika klātienē: pirmdiena – piektdiena (budžeta vietas un maksas studjas)

Nepilna laika klātienē Rīgā:  piektdiena un sestdiena (tikai maksas studijas no 15 studentiem grupā)

Studiju semestris sākas no pirmās pilnās mēneša nedēļas (septembrī un februārī), nākamais studiju gads sākas 2022.gada 5. septembrī.

Starptautiskā studentu mobilitāte - ERASMUS+

Programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt bez maksas vienu vai divus semestrus visās ES dalībvalstīs, tai skaitā Dānijas, Vācijas, Austrijas, Somijas, Zviedrijas, Portugāles, Igaunijas, un Lietuvas augstskolās. Studentiem ir iespēja klausīties lekcijas pie viesprofesoriem no Austrijas, Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas u.c. valstīm, kuri viesojas LU PPMF noslēgto sadarbības līgumu ietvaros.