Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Maģistra studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.12.2013

Fizikas maģistra akadēmisko studiju programma (studiju programmas kods 45 440) ir izstrādāta un tiek realizētas Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Tā piedāvā iegūt augstāko akadēmisko maģistra izglītību fizikā kā vienā no fundamentālo dabaszinātņu jomām. Pilna laika klātienes studijās dabaszinātņu maģistra grādu fizikā iegūst, absolvējot 2 gadu (4 semestru) studiju programmu un iegūstot 80 kredītpunktus (120 ECTS), tajā skaitā sagatavojot un aizstāvot maģistra darbu.

Fizikas maģistra studiju obligāto jeb A daļu (58 kredītpunkti) veido trīs moduļi, kā arī maģistra darbs (20 kr.p.):
 • Teorētiskās fizikas modulis (16 kr.p.), kura ietvaros studenti gūst sistemātiskas zināšanas par fizikas teorētiskajiem pamatiem, balstītas uz augstākās matemātikas aparātu.
• Fizikas laboratorijas modulis (12 kr.p.) aptver trīs laboratoriju kursus. Laboratorijas darbu ietvaros tiek apgūtas mērīšanas metodes un rezultātu apstrāde strādājot ar modernām iekārtām darbus, kas ir cieši saistīti ar Latvijai tuvākajos gados perspektīvu fizikas tematiku.
• Augstākās matemātikas modulis (10 kr.p.) nodrošina fizikas maģistram nepieciešamās matemātikas papildzināšanas, lai apgūtu teorētiskās fizikas moduli un B-daļas fizikas kursus.

Studiju programmas obligātās izvēles B daļu (22 kredītpunkti) pamatu veido seši moduļi:

1. Atomu, molekulu un optiskās fizikas modulis,
2. Funkcionālo materiālu un nanotehnoloģiju modulis,
3. Nepārtrauktas vides fizikas modulis,
4.Teorētiskās fizikas izvēles kursu modulis,
5. LU pedagoģijas kursu modulis,
6. Fizikas didaktikas modulis.

Kā papildus moduļi ir iekļauti divi moduļi: Semināru modulis un Izvēles kursu modulis. Papildus moduļi ļauj dinamiski mainīt izvēles kursu saturu konkrētā studiju semestrī, taču tie neveido regulāro (ikgadējo) kursu izvēli. Fizikas maģistra studiju programma ir pieskaņota 3 gadīgai fizikas bakalaura studiju programmai atsevišķi paredzot studiju plānu pieskaņošanu studentiem, kas beiguši 4 gadīgo fizikas bakalauru. Programma paredz teorētiskās un eksperimentālās fizikas, kā arī fizikas didaktikas maģistra līmeņa kursu apguvi, programma orientēta uz pasaulē un Latvijā perspektīviem fundamentālās zinātnes un analītiskajiem inženierfizikas virzieniem, kurus šobrīd pārstāv Latvijas Universitāte un ar to asociētie zinātniskās un lietišķās pētniecības centri.

Programma piedāvā iespējami pilnu studiju izvēli Latvijas fizikas zinātnei un tautsaimniecībai konkurētspējīgā līmenī apgūstamās tradicionālajos (cietvielu fizika, optika un spektroskopija, elektronika u.c.) un arī LU relatīvi jaunajos (siltumfizika, hidrodinamika, lāzeru tehnoloģijas u.c.) virzienos. Sekmīgi apgūta programma, veicot specializāciju fizikas didaktikā, ir priekšnoteikums fizikas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai pēc prakses skolā, kura fizikas maģistra programmā neietilpst. Programmai ir orientācija uz Latvijai tuvākā vai tālākā nākotnē prognozējamām zinātniskajām un tautsaimniecības attīstības perspektīvām, galvenokārt intelektuāli ietilpīgās nozarēs, kurām ir nepieciešama plaša profila izglītotas personības, kuras orientējas modernajās dabaszinātņu tehnoloģijās.