Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Doktora studijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.12.2013

Fizikas doktora studiju programmas mērķis ir nodrošināt zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu astronomijas, fizikas vai mehānikas zinātnes sekojošās apakšnozarēs:

 • Cietvielu fizika Fizikas didaktika
 • Kondensētas vides fizika 
 • Ķīmiskā fizika 
 • Lāzeru fizika un spektroskopija 
 • Materiālu fizika 
 • Medicīniskā fizika 
 • Atomu un molekulu fizika 
 • Optika 
 • Pusvadītāju fizika 
 • Siltumfizika un molekulārā fizika 
 • Šķidrumu un gāzu mehānika 
 • Teorētiskā fizika 
 • Astronomija un fundamentālā astrofizika 
 • Polimēru un kompozītmateriālu mehānika


Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora programmas realizācija LU Fizikas un Matemātikas fakultātē tiek organizēta saskaņā ar “Augstākās izglītības likumu”, “Zinātniskās darbības likumu”, Ministru kabineta noteikumiem par „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” (MK 27.12.2005.noteikumi Nr.1001), LU Satversmi, LU nolikumu „Doktora studija Latvijas Universitātē” (LU Senāta lēmums Nr 169, 2003. Gada 26.05) un šo programmu. Fizikas doktora studiju programmas realizēšanā piedalās LU Fizikas un Matemātikas fakultātes fizikas nodaļas un tās struktūrvienību profesori, pasniedzēji un darbinieki, LU Astronomijas Institūta darbinieki, LU FMF Lāzeru centra darbinieki, LU FMF Atomfizikas un Spektroskopijas Institūta darbinieki, LU Cietvielu Fizikas Institūta darbinieki, LU Fizikas Institūta darbinieki, LU Ķīmiskās Fizikas Institūta darbinieki, LU Polimēru mehānikas institūta darbinieki. Programmas realizācijai tiek piesaistīta arī minēto institūtu materiāli tehniskā bāze, pamatā eksperimentālo iekārtu un datortehnikas formā.