Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Informācija par studijām ārzemēs ERASMUS programmas ietvaros
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.02.2017

Programma ERASMUS ir ES izglītības programmas Lifelong Learning Programme (LLLP) apakšprogramma, kura paredz dažāda veida aktivitātes augstākās izglītības jomā. Lielāka ERASMUS programmas aktivitāte ir studentu mobilitāte Eiropas studijām partneruniversitātēs.

LU Studenti, kuri piedalās ERASMUS programmā, tiek uzskatīti par ERASMUS studentiem, jā tiek īstenoti sekojošie nosacījumi:

 • students ir pabeidzis vismaz pirmo studiju gadu LU;
 • students ir reģistrējies studijām LU; tie studenti, kuri atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, nevar piedalīties programmā;
 • studentam ir pietiekami labas tās valodas zināšanas, kurā notiks studijas partneruniversitātē;
 • ERASMUS studentu mobilitāte ir balstīta uz divpusējiem līgumiem, ko noslēdz fakultāte (nodaļa) noteiktajai studiju nozarei un līmenim;
 • laika ilgums ERASMUS studijām ārzemēs ir no 3 mēnešiem (minimums) līdz vienam studiju gadam;
 • studiju periods partneruniversitātē ir neatņemama LU studiju programmas daļa;
 • partneruniversitātē sekmīgi apgūtie un ar LU studiju programmas direktoru saskaņoti studiju kursi tiek akadēmiski atzīti;
 • ERASMUS programmas ietvaros netiek maksāta studiju maksas partneruniversitātē; LU studiju maksa ir jāmaksā;
 • ERASMUS studentiem tiek saglabātas valsts stipendijas un aizdevumu maksājumi;
 • ERASMUS studenta statuss nav atkarīgs no tā, vai studentam ir piešķirta stipendija vai arī viņš brauc uz studijām partneruniversitātē par saviem līdzekļiem;
 • students drīkst piedalīties ERASMUS mobilitātē tikai vienu reizi studiju programmas apguves laikā.

Pašlaik LU FMF nodaļām ir noslēgti sadarbības līgumi ar ERASMUS universitātēm Vācijā, Somijā, Francijā Grieķijā, Lietuvā Polijā, Zviedrijā, Turcijā un Šveicē. Līgumi ir noslēgti dažādiem studiju programmu līmeņiem: bakalaura (B), maģistra (M) un doktora (D) studijām.

ERASMUS programmas ietvaros mēs piedāvājam stipendiju viena semestra studijām kādā no Jūsu nodaļas piedāvātajām LU FMF partneruniversitātēm.  

Fizikas nodaļa

Universitāte WWW Valsts Līmenis Priekšmets Valoda
Univ.Bremen  uni-bremen.de Vācija B, M, D Fizika Vācu/angļu
Univers.Hannover www.uni-hannover.de Vācija B, M Fizika Vācu/angļu
Univers.Hannover www.uni-hannover.de Vācija B Inženierzinātnes Vācu/angļu
Univ.Rostock www.uni-rostock.de Vācija M, D Fizika Vācu/angļu
Univ. Kaiserslautern

uni-kl.de

Vācija B, M Fizika Vācu/angļu
Univ. of Ouluwww.oulu.fi SomijaB, M, DFizika Angļu/somu
Inst. Polit. Grenoble www.grenoble-inp.frFrancija B, M Fizika Franču/angļu
Univ.Paris upmc.fr Francija B, M Fizika Franču
Univ. Fribourgunifr.chŠveiceM, DFizikaAngļu/vācu/franču
Univ. of Lodz www.uni.lodz.pl Polija B Fizika Poļu/angļu
Umea Univ.www.umu.seZviedrijaB, MFizikaAngļu
Univ. Lund ht.lu.seZviedrijaB, MFizikaAngļu/zviedru
Univ. of Patras www.upatras.gr Grieķija B, D Fizika Angļu/grieķu
Kielce Univ. Techn. www.tu.kielce.pl Polija B Fizika Poļu/ angļu
Kielce Univ. Techn.www.tu.kielce.pPolijaBMedicīnas inženierijaPoļu/angļu
Izmir Inst. of Techn.www.iyte.edu.tr Turcija B, M, D Fizika Angļu
Vilnius University www.vu.lt Lietuva B, M, D Fizika Lietuviešu/angļu

1. Lai pieteiktos braukt studēt ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros:

 1. Atbilstoši savas nodaļas noslēgtajiem sadarbības līgumiem un savas studiju programmas līmenim, jāizvēlas valsts un universitāte, kā arī jāiepazīstas ar studiju kursu piedāvājumu universitātes mājas lapā, kurus vēlas apgūt.
 2. Jāaizpilda LU ERASMUS studenta pieteikuma forma (atrodama šeit).
 3. Jāpievieno motivācijas vēstuli, kurā norāda, kāpēc vēlas studēt ārzemēs un kāpēc tika izvēlēta attiecīga universitāte un studiju kursi.
 4. Šie dokumenti jānodod savas nodaļas koordinatoram

Nodaļas valde pieņem lēmumu par nominēšanu studijām ERASMUS programmas ietvaros un stipendiju piešķiršanu, ievērojot studentu sekmes un valodu zināšanas un nodaļas koordinators to paziņo pretendentiem

2. Ja nodaļa piekrīt studentu dalībai ERASMUS programmā, studentam ir nepieciešams:

 1. Iegūt informāciju partneruniversitātes mājas lapā par pieteikšanās kārtību, termiņiem un nepieciešamajiem dokumentiem.
 2. Sagatavot pilnu pieteikuma dokumentu paketi:

  1. Aizpildītu LU ERASMUS studenta pieteikuma formu ar fakultātes koordinatora parakstu.
  2. Sagatavot visus pieteikuma dokumentus, ko pieprasa partneruniversitāte; tai skaitā LEARNING AGREEMENT
  3. Ja pieteikšanās studijām sākumposmā notiek „on-line” režīmā, students veic pieteikšanos patstāvīgi.

 3. Ievērojot partneruniversitātes pieteikšanās termiņus, sazinoties pa E-pastu vai tālruni ar LU Ārlietu departamentu un vienojoties par tikšanās datumu un laiku, lai nodotu pilnu pieteikuma dokumentu paketi kopā ar LU ERASMUS studenta pieteikuma formu Ārlietu departamenta (ĀD) direktores vietniecei Natālijai Ivanovai.

Ja pieteikšanās studijām notiek „on-line” režīmā, students LU ĀD iesniedz tikai aizpildītu LU ERASMUS studenta pieteikuma formu.

Ārlietu departamenta kontakti: tālr.: 67034335; Natalija.Ivanova@lu.lv

LU Ārlietu departaments ar pavadvēstuli nosūta ERASMUS studenta pieteikuma dokumentus uz attiecīgo partneruniversitāti. Pēc oficiālā apstiprinājuma saņemšanas par to, ka students tiek uzņemts studijām partneruniversitātē, LU Ārlietu departaments palīdz studentam kārtot visas nepieciešamas formalitātes pirms izbraukšanas uz studijām.

3. Pēc atgriežanās no ERASMUS studiju perioda partneruniversitātē students:

 1. Vienojas ar studiju programmas direktoru par ārzemēs apgūto kursu atzīšanu. Nobeidzot studijas, ārzemēs apgūtie un atzītie kursi tiks ierakstīti diploma pielikumā.
 2. Ja studijās ārzemēs netiks iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits programmas apguvei, jāaizpilda Studenta iesnieguma dekānam formu par pārbaudījumu vēlāku kārtošanu (Pielikums Nr. 2. ) un jāvienojas ar dekānu.


Fizikas nodaļas koordinators
:Dr. phys. Jānis Cīmurs