Dialektoloijas un toponmikas kabinets

Publikcijas

M. Rudzte. Darbi latvieu dialektoloij / atb. red. L. Leikuma, A. Andronovs. Rga: LU, 2005. 256 lpp., kartes, krs. il.
ISBN 9984-770-72-9

LU Baltu valodu katedras profesores Martas Rudztes (19241996) Darbi latvieu dialektoloij ir mcbu grmata filoloijas studentiem un reiz rokasgrmata visiem, kam interes Latvijas novadu runas patnbas. Izdevum apkopoti valodnieces trs agrku gadu darbi: nodaas par latvieu dialektiem un izloksnm skolu grmat Latvieu valoda 10.12. klasei (1998), doktora disertcijas autoreferts (1969) un Latvieu izloku teksti (1963) ar raksturgiem latvieu izloku paraugiem no dada laika avotiem. Izdevuma prieklap atjauninta krsaina latvieu valodas dialektu karte.

dialekti.pdf (2,2 Mb).

Profesore Marta Rudzte : bibliogrfiskais rdtjs / atb. red. L. Leikuma. Rga: LU, 2004. 100 lpp.
ISBN 9984-770-61-3
MRRaditajs.pdf (1,7 Mb)

LU Filoloijas fakulttes Baltu valodu katedras profesores habilitts filoloijas doktores Martas Rudztes bibliogrfiskaj rdtj apkopotas valodnieces zintnisks, populrzintnisks, mcbu un citas publikcijas, literatra par viu. Izdevums atspoguo prof. M. Rudztes veikumu zintn un kultr un iznk sakar ar izcils zintnieces 80 gadu jubileju.

L. Leikuma. Latgalu volda 1: Intensv mcbu kursa materili. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2003. 40 с.
ISBN 5-8465-0219-9

Mcbu ldzeklis tapis, mcot latgalieu valodu 2003. gada oktobr Sanktpterburgas Valsts universittes baltistikas specializcijas studentiem, kas apgst latvieu valodu. Kurss iepazstina ar Latgales kultrvsturisko savdabbu un sniedz sistemtisku prskatu par latgalieu valodas fontikas un gramatikas pamatiem. Izstrde sagatavota, balstoties uz J. Cibua un L. Leikumas latgalieu valodas pamcbas grmatas Vasals! materiliem.
Izdevums Latgalu volda 1 ir pirmais latgalieu valodas mcbu ldzeklis, kas paredzts baltu filoloijas studentiem; var tikt izmantots baltu valodu ptjumos, k ar patstvg latgalieu valodas apguv.

J. Cibus, L. Leikuma. Vasals! Latgalieu valodas mcba. [Rga]: n.i.m.s., 2003.
Vasals.pdf (5,5 Mb)

Grmata Vasals! ir pirm latgalieu valodas mcba latvieu literraj valod. Taj sniegts plas un sistemtisks prskats par latgalieu rakstu valodas fontiku un gramatiku saldzinjum ar latvieu literro valodu. Pievrsta uzmanba ar nesakritbm pas latgalieu valodas izloksns.
Grmata Vasals! paredzta latvieu valodas skolotjiem, valodniekiem un citiem interesentiem par latgalieu valodu, latvieu valodas un baltu valodu vsturi. T var tikt izmantota patstvg latgalieu valodas apguv.

 J. Cybus, L. Leikuma. Latgalu bece (lementars). 1. daa. Lielvrde: Lielvrds, 1992. 96 lpp.
LgABC1.pdf (8,5 Mb)

 J. Cybus, L. Leikuma. Latgalu bece (lementars). 2. daa. Lielvrde: Lielvrds, 1992. 96 lpp.
LgABC2.pdf (4,4 Mb)

Latgalu bece (lementars) ir latgalieu literrs (rakstu) valodas mcbu grmata, kuras pirmizdevums iznk divs das, t. i. divs grmats. mcbu grmata noders pamatskolas un vidusskolas skolniem Latgal un citos novados, brniem un veckiem, kas vlas runt, last un kopt savas mtes un tva valodu, valodniekiem un citiem interesentiem.
Grmata ir savdabgs uzziu krjums par vienu no Latvijas vsturiskajiem novadiem Latgali un taj runts valodas patnbm ar saldzinjum ar latvieu literro valodu, tpc skolotji vars izmantot latvieu valodas un literatras, tvzemes vstures, dabas mcbas un eogrfijas stunds ne tikai Latgal, bet ar citos Latvijas novados.
Visiem, kas interesjas par Latgali un latgalieu literro (rakstu) valodu.

 L. Leikuma. Gruomota koluotuojim. Lielvrde: Lielvrds, 1993.
ISBN 9984-513-01-7
Gruomota.pdf (10 Mb)

Gruomota koluotuojim ir uzziu grmata skolotjiem, kuri mcbu stunds strds ar mcbu grmatu Latgalu bece (lementars), kas izdota 2 das 1992. gad. aj mcbu izdevum pirmoreiz vienkopus var atrast oti daudz Latgales vstures un kultras faktu, kas izklstti hronoloisk secb. Dotas preczas oti daudzu literatras avotu nordes, kartes un cita veida vizul informcija. Grmatas mris paldzt saprast un prast izskaidrot, kpc Latvij reli pastv divas literrs rakstu valodas tradcijas un kpc nepiecieams sakopt ar latgalieu literrs valodas druvu.

M. Rudzte. Latvieu valodas dialekti. Mcbu ldzeklis skolm. Rga, 2005.

Multimediju mcbu ldzekli var izmantot skols dzimts valodas stunds iepazstinot skolnus ar latvieu valodas daudzveidbu, augstskols ilustrjot teortisko latvieu valodas dialektoloijas kursu ar galveno dialektu runas paraugiem, tpat ar baltistikas centros rpus Latvijas (izloku paraugi ierakstti no attiecgo novadu teicjiem).