Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Fakultātes studējošo profesionālās uzvedības noteikumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
01.08.2016

University of Latvia Faculty of Medicine Student Regulations of Professional Conduct

APSTIPRINĀTS

MF DOMES sēdē 01.07.2016

Protokols Nr.2840-V2-5

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studējošo profesionālās uzvedības noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studējošo profesionālās uzvedības noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vienotas prasības, kādas jāievēro Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes (turpmāk – MF) studējošajiem.

1.2. Noteikumi nosaka studējošo pienākumus un tiesības, kas jāievēro studiju procesā nonākot saskarsmē ar pacientu, pacientu datiem, pacienta piederīgajiem, kā arī ar ārstniecības iestādē strādājošo personālu.

1.3. Noteikumi jāievēro studiju procesa laikā MF telpās un ārstniecības iestādēs, kurās tiek īstenotas teorētiskās un praktiskās nodarbības (turpmāk – MF līgumiestādes).

1.4. Par Noteikumu ievērošanu ir atbildīgs pats studējošais un MF akadēmiskais un zinātniskais personāls.

2. Studējošo pienākumi:

2.1. Saskarsmē ar pacientu, pacienta piederīgajiem un MF līgumiestādes personālu būt pieklājīgam, taktiskam, laipnam, iecietīgam, iejūtīgam, ar vienlīdzīgu attieksmi (izslēdzot cilvēktiesību pārkāpumus).

2.2. Neatrasties MF telpās un MF līgumiestāžu teritorijā alkohola un narkotisko vielu reibumā, neizplatīt narkotiskās un psihotropās vielas.

2.3. Studiju procesa laikā profesionālās darbības (ārstēšana, aprūpe vai uzraudzības process) nav savienojamas ar romantiskām vai intīmām attiecībām ar pacientu.

2.4. Ievērot MF līgumiestāžu Iekšējās kārtības noteikumus, kā arī personāla norādījumus, attiecībā uz darba organizāciju, lai nodrošinātu pacienta aprūpes procesu.

2.5. Studiju kursa apguvei, atbilstoši studiju kursa docētāja izvirzītām prasībām, ierasties atbilstošā virstērpā (tīrā veselības aprūpes darbinieka tērpā un iekštelpām paredzētos apavos).

2.6. Uzturēt neitrālu, veselības aprūpes profesijai atbilstošu ārējo izskatu (atturēties no tetovējumu atsegšanas, uzkrītošas un traucējošas bižutērijas un parfimērijas izmantošanas u.c.).

2.7. Ievērot personīgās higiēnas prasības (koptas un tīras rokas, mutes higiēna, matu sakārtojums u.c., lai netraucētu pacientus un kolēģus).

2.8. Atrodoties MF telpās un MF līgumiestādēs nodrošināt savu atpazīstamību – pie apģērba redzamā vietā novietot personas identifikācijas karti.

2.9. Pacienta un pacienta piederīgo klātbūtnē saziņā izmantot valsts valodu vai, izņēmuma gadījumā, ja pacients piekrīt, citu pacientam saprotamu valodu.

2.10. Savstarpējā saziņā ar studējošajiem un MF akadēmisko un zinātnisko personālu studiju procesā (teorētiskās un praktiskās studijas) izmantot valsts valodu vai studiju programmas apguves valodu (angļu).

2.11. Saskarsmē ar pacientu ievērot pacienta tiesības uz autonomiju un privātumu. Nepieļaut pacienta psiholoģisku vai fizisku ietekmēšanu.

2.12. Savstarpējā saziņā ar citiem studējošajiem, pacientiem un viņu piederīgajiem ievērot atklātību, arī situācijās, kad pieļautas kļūdas darbības vai bezdarbības rezultātā.

2.13. Saziņā ar MF līgumiestādes personālu, ar pacientu, tā piederīgajiem ievērot klīnisko lēmumu integritāti (bez akadēmiskā vai zinātniskā personāla atļaujas nedrīkst iejaukties klīnisko lēmumu tapšanā vai to izpildē).

2.14. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz pacienta veselības stāvokli un informāciju par pacienta privāto dzīvi saziņā ar veselības aprūpē neiesaistītām personām.

2.15. Izmantojot ar pacientu saistīto informāciju (dokumenti, slimības vēsture, receptes u.c.), studiju un pētniecības procesā ievērot tos MF līgumiestādes noteikumus, kas nosaka dokumentu aprites kārtību.

2.16. Akadēmiskos parādus, īpaši klīniskajā studiju kursā un klīniskajā praksē, nokārtot ne vēlāk kā nākamā akadēmiskā gada ietvaros.

3. Studējošo tiesības:

3.1. Saskarsmē ar pacientu, pacienta piederīgajiem saņemt vienlīdzīgu attieksmi.

3.2. Saskarsmē ar MF līgumiestādes personālu saņemt pieklājīgu, taktisku, laipnu, iecietīgu, vienlīdzīgu attieksmi bez personas aizskāršanas.

3.3. Saziņā ar citiem studējošajiem un MF akadēmisko un zinātnisko personālu ārpus studiju procesa var izmantot iesaistītajām personām pieņemamu un saprotamu valodu.

3.4. Pēc MF līgumiestādes atļaujas saņemšanas, drīkst izmantot ar pacientu saistīto informāciju (dokumenti, slimības vēsture, receptes u.c.), studiju un pētniecības procesam, ievērojot MF līgumiestādes noteikumus un citus Latvijas Republikas normatīvos aktus.

3.5. Lūgt MF akadēmiskajam un zinātniskajam personālam skaidrojumu par šajos noteikumos ietvertajām prasībām.

4. Akadēmiskās ētikas kodekss:

4.1. Ētikas normas jāievēro MF studējošajiem atbilstoši Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksam.

4.2. Par šo noteikumu pārkāpumu piemērojamas LU normatīvajos aktos paredzētās sekas un atbildība, ieskaitot disciplinārsodu.