Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Sadarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.10.2009

Fizikas un matemātikas fakultātes sadarbība ar citām universitātēm un zinātnes centriem notiek vairākos līmeņos.

Studiju un pētniecības darbā FMF sadarbojas ar  LU Polimēru mehānikas institūtu, LU Cietvielu fizikas institūtu, LU Fizikas institūtu un Matemātikas un informātikas institūtu.

Fakultātei ir plaši izvērsta starptautiskā sadarbība, kura balstās gan uz LU vai fakultātes nodaļu līdzdalību starptautiski finansētos izglītības vai zinātnes projektos, tai skaitā studentu apmaiņas projektos, gan arī uz fakultātes pasniedzēju personīgiem zinātniskiem kontaktiem un zinātnisko sadarbību, kurā tiek veiksmīgi iesaistīti arī studenti.
Pēdējo gadu fakultātes nodaļu sadarbību – gan vietējo, gan starptautisko – ilustrē turpmāk minētie piemēri, kuri ne tuvu neaptver visus iespējamos kontaktus.

1. Fizikas nodaļa

  • Fizikas nodaļa piedalās ERASMUS finansētajā studentu apmaiņā ar partneruniversitātēm.
  • Fizikas nodaļa ir viena no projekta STEPS TWO (www.stepstwo.eu)  dalībniecēm, piedaloties akadēmiskā tīklā, kurā tiek izstrādātas vadlīnijas augstskolu fizikas studiju programmām, apkopota Boloņas procesa pieredze, apzinātas modernās mācīšanas metodes, atbalstīta fizikas skolotāju sagatavošana ar mērķi stiprināt fizikas apguvi skolās.
  • Fizikas nodaļa kā LU sastāvdaļa piedalās arī Campus Europea iniciatīvā. Šīs iniciatīvas mērķis ir akcentēt augstskolu studiju Eiropas dimensiju, veidojot pirmā līmeņa augstākās izglītības studentu viena gada apmaiņas studijas partneraugstskolās.
  • Fizikas nodaļa regulāri piedalās Pasaules fizikas olimpiāžu federācijas darbā, koordinējot Latvijas Valsts fizikas olimpiādes un Atklātās fizikas olimpiādes norises pēc formas un satura līdzvērtīgi kā citviet pasaulē.

Fizikas nodaļas pasniedzēji darbojas kopīgos projektos ar ārzemju partneriem:

Oklahomas, Konektikutas universitātēm - ASV, Hanoveras Universitāti, Berlīnes Tehnisko Universitāti - Vācijā, D. Didro Parīzes 7. Universitāte - Francija.; P. M. Kirī Parīzes 6. universitāte,  Nicas – Sofijas Antipoles universitāte, Francija,  Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu, Varšavas universitātes Eksperimentālās fizikas institūtu.

Pēdējos gados ir aktivizējusies Fizikas nodaļas sadarbība ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, tai skaitā AS „Sidrabe”, SIA „GroGlass”.

2. Matemātikas nodaļa studiju un zinātniskajā darbā cieši sadarbojas ar LU aģentūru - LU Matemātikas un informātikas institūts. Nodaļas starptautiskā sadarbība visaktīvāk notiek Eiropas industriālās matemātikas konsorcija (ECMI) veicinātu projektu ietvaros ar Kaizerslauternas universitāti, Minhenes Bundesvēra universitāti Vācijā, Viļņas Gedimina tehnisko universitāti Lietuvā, Oksfordas universitāti Lielbritānijā, Tartu universitāti. ERASMUS programmas ietvaros tiek veikta sadarbība ar Brēmenes un Kaizerslauternas universitātēm Vācijā. Nostiprinājusies sadarbība ar Starptautisko diferenču vienādojumu biedrību (ICDEA), 2010.gadā Rīgā plānota šīs biedrības kārtējā konference..

Atsevišķiem akadēmiskā personāla locekļiem ir sadarbības partneri Kārļa universitātē Čehijā, Sauthemptonas un Bredfordas universitātēs Anglijā, Helsinku universitātē Somijā, Umeo universitātē Zviedrijā, Tartu universitātē Igaunijā, Viļņas universitātē un Viļņas Gedimina tehniskajā universitātē Lietuvā, u.c.

Regulāri notiek starptautiski atzītās MMA (Mathematical modelling and analysis) sērijas konferences Baltijas valstīs, kā arī šo valstu augstskolu kopīgas zinātniski metodiskas konferences par matemātikas didaktikas jautājumiem.

3. Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas akadēmiskais personāls sadarbojas ar kolēģiem no dažādām Eiropas universitātēm un citām iestādēm – Spānija, Zviedrijā, Lielbritānijā, Itālijā, Francijā, Norvēģijā, Holandē, Vācijā, Dānijā un arī ASV. Galvenā sadarbības forma ir savstarpējas personāla pieredzes apmaiņas vizītes, doktorandu stažēšanās un piedalīšanās starptautiskajās konferencēs.