Ģeogrāfiski Raksti / Folia Geographica ir Latvijas Ģeogrāfijas biedrības (nodibināta 1923. gadā) zinātnisko rakstu krājums. Pirmie seši darbu krājuma sējumi (I-VI) izdoti laika periodā no 1929. līdz 1938. gadam. Izdevums atjaunots 1999. gadā (VII sējums).

Ģeogrāfiski Raksti / Folia Geographica publicē oriģinālus rakstus vispārīgās un lietišķās ģeogrāfijas jomā. Gaidīti ir pētījumi, jaunas ievirzes, idejas un vispārinājumi, kā arī darbi par pētniecības, izglītības un ikdienas ģeogrāfijas integrācijas problēmām Latvijā un citviet pasaulē. Visus saņemtos manuskriptus izskata redaktors un divi neatkarīgi recenzenti. Ikgadējs izdevums.

Pieejams LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes mājaslapā.

ISSN 1407-5229

https://doi.org/10.22364/fg

Atbildīgais redaktors prof. Zaiga Krišjāne

Andris Bauls (Latvijas Universitāte, Rīga)
Jussi Sakari Jauhiainen (Oulu Universitāte, Somija)
Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte, Rīga)
Daniel Göler (Bambergas Universitāte, Vācija)
Maija Rozīte (Biznesa augstskola "Turība", Rīga)
Normunds Stivriņš (Latvijas Universitāte, Rīga)
Donatas Burneika (Lietuvas sociālo pētījumu centrs)