Zinātniskajā izdevumā “Arheoloģija un etnogrāfija” tiek publicēti raksti par Latvijas teritorijas un Baltijas jūras reģiona arheoloģiju, bioarheoloģiju un etnogrāfiju, tostarp arī starpdisciplināri pētījumi. Rakstu krājumu izdod LU Latvijas vēstures institūts, bet rakstu autoru loks vienmēr ir bijis plašāks. Izdevums ar dažādu regularitāti iznāk kopš 1957. gada. No 2014. gada tiek izdots reizi divos gados. Daudzo pastāvēšanas gadu garumā tam bijusi nozīmīga loma ne tikai zinātnisko pētījumu publicitātes nodrošināšanā, bet arī Latvijas arheoloģiskā mantojuma un tradicionālās kultūras vērtību popularizēšanā.

Izdevumam ir starptautiska redkolēģija, iesniegtie raksti tiek anonīmi recenzēti.

Izdevuma jaunāko laidienu saturs pieejams LU Latvijas vēstures institūta mājas lapā.

Iznākušie laidieni pieejami LU e-resursu repozitorijā.

Izdevumu iespējams iegādāties.

ISSN 0320-9415