2018. gadā ir publicētas 2344 ir zinātniskās publikācijas, t.sk. monogrāfijas, nodaļas monogrāfijās, raksti vietējos un starptautiskos zinātniskos žurnālos un konferenču ziņojumu krājumos. Tas sastāda 85 % no LU autoru un līdzautoru visu publikāciju kopskaita (2754).

Scopus un Web of Science (WoS) datubāzēs 2018. gadā tika iekļautas 620 LU darbinieku publikācijas, no kurām 377 bija raksti starptautiskos zinātniskos žurnālos.

2018. gadā izdotie 204 zinātnisko žurnālu raksti ir tapuši sadarbībā ar ārvalstu līdzautoriem, savukārt 303 rakstu publicēti zinātniskos žurnālos ar citēšanas indeksu virs vidējā nozarē.

Eksaktajās, dzīvības un medicīnas zinātnēs šādu rakstu bija 268, humanitārajās zinātnēs - 24, bet sociālajās zinātnēs – 8.

Vietējo un starptautisko konferenču materiālos 2018. gadā ir iekļauta 746 publikācija. Liels ir LU autoru ieguldījums nacionālo enciklopēdiju sagatavošanā – ir tapis 301 enciklopēdijas šķirklis. 

Kopumā ir izdotas 32 atsevišķu autoru vai kolektīvās monogrāfijas, 6 populārzinātniskas monogrāfijas, 49 rakstu krājumi un zinātniskie žurnāli.

 

FAKULTĀTES

kopskaits

ZINĀTNISKIE INSTITŪTI

kopskaits

Bioloģijas fakultāte

110

LU Astronomijas institūts

9

Datorikas fakultāte

79

LU Atomfizikas un spektroskopijas inst.

34

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

72

LU Bioloģijas institūts

83

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

108

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

90

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

231

LU Fizikas institūts

28

Humanitāro zinātņu fakultāte

110

LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas inst.

8

Juridiskā fakultāte

47

LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

22

Ķīmijas fakultāte

94

LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

33

Medicīnas fakultāte

199

LU Ķīmiskās fizikas institūts

64

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fak.

134

LU Latviešu valodas institūts

140

Sociālo zinātņu fakultāte

113

LU Latvijas vēstures institūts

178

Teoloģijas fakultāte

28

LU Materiālu mehānikas institūts

10

Vēstures un filozofijas fakultāte

65

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

24

CITAS STRUKTŪRVIENĪBAS

 

LU Literatūras folkloras un mākslas institūts

6

P .Strazdiņa Medicīnas koledža

1

   

LU Botāniskais dārzs

10

   

Diasporas un migrāciju centrs

1

   

Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs

2

   

Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

18

   

LU Akadēmiskā bibliotēka

1

   

LU Bibliotēka

15

   

Zinātnes, tehnikas un vēstures muzejs

4

   

Tabulas nosaukums: Zinātnisko publikāciju sadalījums pa struktūrvienībām