Projekts "Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā" (Nr. 18-00-A01612-000002) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" ietvaros.

LU reģistrācijas Nr.: ESS2018/282

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.05.2018.-13.12.2019.

Projekta vadošais partneris: AS "Cesvaines piens"

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Universitāte;
  • SIA "AISIS";
  • Z/s "Lejas Jēcis"

Projekta mērķis:

Izstrādāt probiotiķu audzēšanas tehnoloģiju uz siera, un īpaši biezpiena suliņām (piena pārstrādes blakusprodukts) un tos pielietot uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā, tādējādi risinot lauksaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes praktiskās vajadzības, t. i., būtiski paaugstinot lauksaimniecības primāro produktu (govs piena) un lauksaimniecības produktu pārstrādes rezultātā iegūto produktu pievienoto vērtību, kā arī rodot praktisku un nepieciešamu pielietojumu lauksaimniecības produktu pārstrādes blakusproduktu izmantošanā.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

Projekta ietvaros tiks veikts rūpnieciskais pētījums par probiotiķu augšanu un izdzīvošanu konkrētos produktos un to ietekmi uz produkta īpašībām. Tiks iegūtas jaunas zināšanas un prasmes jaunu produktu (uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanai) un procesu (probiotiķu audzēšana un skābajām sūkalām) izstrādei. Pētījums ietver arī izmēģinājuma līniju radīšanu rūpnieciskā vidē, lai pārbaudītu pētījumu ražošanas mērogā un pielāgotu to reālajai videi.

Projekta kopējais finansējums: kopējās izmaksas 492 419,00 EUR, t. sk.,  ELFLA atbalsts 443 177,10 EUR.  

LU finansējums: kopējās izmaksas 100 000,00 EUR, t. sk., ELFLA atbalsts 90 000,00 EUR.

Projekta īstenošanas vadošā pamatstruktūrvienība Latvijas Universitātē ir Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts.

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no LU puses ir Armands Vīgants.

Projekts noslēdzies, projekta ziņojums pieejams šeit.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.