Projekta nosaukums: Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm

Projekta nr.: 19-00-A01620-000072

Projekta vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU Bioloģijas institūts)

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte;
  • Pašnodarbināta persona Dainis Rūtenbergs
  • Šņickovska Jelgavas rajona zemnieku saimniecība “KLĪVES”

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 05.2020. - 01.2023.

Projekta mērķis:

Aprobēt un novērtēt videi draudzīgu mikroaļģu biotehnoloģisku kultivācijas procesu Latvijā un izstrādāt metodi mikroaļģu biomasu saturoša preparāta iegūšanai, lai uzlabotu ogulāju augšanas rādītājus, palielinātu  to produktivitāti un rezistenci  pret patogēniem,  biotiskiem un abiotiskiem stresa faktoriem.

Projekta aktualitāte:

Būtiska problēma, ar ko saskaras augļu un ogu audzētāji ir ražas zudumi, ko izraisa gan dažādu slimību izplatība, gan bojājumi uzglabāšanas laikā. Tā, piemēram, apkopojot vairāku gadu novērojumus par slimību izplatību aveņu stādījumos, Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra (LAAPC) speciālisti ir secinājuši, ka gadu no gada ekonomiski nozīmīgus kultūraugu ražas zudumus izraisa dažāda veida mikroskopiskās sēnes. Noteiktu mikroaļģu biomasā esošās vielas spēj uzlabot ogulāju augšanas radītājus, ogu kvalitāti un ražību, tāpēc, ja pēc Projekta izstrādātais preparāts tiks komercializēts, to būs iespējams izmantot kā biostimulatoru, lai uzlabotu augļu un ogu stādījumu produktivitātes s rādītājus .

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

Projekta ietvaros tiks veikta mikroaļģu preparāta ieguves metodes izstrāde, aprobēšana un optimizācija, kā arī šī preparāta efektivitātes novērtēšana aveņu stādījumu izmēģinājuma laukos. Tiks iegūtas jaunas zināšanas par mikroaļģu kultivācijas apstākļiem, piemērotāko apstākļu un sugu izvēli. Pielietojot izstrādāto preparātu aveņu stādījumos, sagaidāma to produktivitātes palielināšanās, slimību izplatības samazināšanās un augsnē noritošu procesu aktivizēšanās.

Projekta kopējās izmaksas: 70 305,13 eiro, t. sk.,  ELFLA atbalsts 63 274,63 EUR. 

LU kopējās izmaksas: 55 300,13, t.sk., ELFLA atbalsts 49 770,12 EUR. 

Projekta zinātniskais vadītājs (vadošais pētnieks) no LU puses ir Dr. biol. Pāvels Semjonovs, pavels.semjonovs@lu.lv

Projekta īstenošanu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.