Eiropas Sociālā fonda 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
Projekta līguma numurs: Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Projekta partneri: Valsts Izglītības satura centrs - projekta īstenotājs, Latvijas Universitāte - sadarbības partneris Projekta īstenošanas termiņš: 17.10.2016.16.10.2021. Projekta kopējais finansējums: 13 960 884 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 11 866 751 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums  2 094 133 EUR) LU daļa: 1 466 606 EUR Projekta vadītājs: Uldis Dzērve, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. LU ir izvēlēts kā zinātniskai partneris, lai sagatavotu mācību saturu mācību līdzekļiem dabaszinātnēs, matemātikā un tehnoloģijās 1.–12.klasei; izstrādātu DIBEL NEXT testu diagnostikas komplektu un veiktu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi šī komplekta lietošanā, kā arī novadītu profesionālās kompetences pilnveides nodarbības izglītības iestāžu administrācijai (izņemot pirmskolas un aprobācijā iesaistītos pedagogus).  Projekta galvenie rezultāti: Projekta rezultātā tiks radīti 83 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā 68 digitāli. Papildus vēl tiks izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, datorprogramma ‘Text to speech”, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata u.c. 
Profesionālās kompetences pilnveidē tiks iesaistīti vismaz 6000 pedagogu.
Last changed