Projekta nosaukums: Etnogrāfiskie un frīku šovi Latvijas teritorijā 19. un 20. gs. mijā - starp zinātni, izklaidi un homofobiju
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/516
Projekta īstenošanas termiņš: no 01.05.2020. līdz 30.04.2023.
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133805.88 EUR, tai skaitā LU finansējums 6690.31 EUR
Projekta mērķis: Izpētīt 19. un 20. gs. mijā Eiropā imperiālisma un kolonizācijas politikas ietekmē izplatīto un modernisma garam raksturīgo eksotisko etnisko grupu un cilvēku ar anatomiskām īpatnībām eksponēšanas praksi Krievijas impērijas Baltijas guberņās un šo dzīvo izstāžu lomu vietējās sabiedrības zināšanu, izklaides ieradumu un priekšstatu par citādo veidošanā, tā ietvaros vairojot pēcdoktorantes zinātnisko kapacitāti un projektu menedžēšanas kompetenci.

Projekta rezultāti:

  • Pieredzes apmaiņa un darbs nacionālajās atmiņas institūcijās – Polijā, Krievijā, Vācijā, ASV;
  • Trīs (3) publikācijas Wos / Scopus indeksētos žurnālos;
  • Dalība vismaz deviņās (9) starptautiskās konferencēs;
  • Vismaz seši (6) populārzinātniski raksti;
  • Virtuālā izstāde par projekta tēmu;
  • Projekta popularizēšana publiski pieejamos progresa ziņojumos, TV/Radio raidījumos u.c. zinātni popularizējošos pasākumos;
  • Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums nacionālam vai starptautiskam projektu konkursam.

Dzīvo izstāžu – prakses eksponēt, izrādīt šovos ne-Eiropas tautām piederīgu etnisko grupu (visbiežāk Āfrikas, Ameriku un Austrālijas tautu) pārstāvjus vai cilvēkus ar anatomiskām atšķirībām – mērķis bija demonstrēt cilvēku dažādību viņu kultūrai un dzīvesveidam raksturīgo objektu un aktivitāšu ietvarā. Lai gan Eiropā šādas izrādes pazīstamas jau kopš 16. gs., lielāko popularitāti šis fenomens guva 19. un 20. gs. mijā atbilstoši dominējošā modernisma garam, koloniālās politikas uzplaukumam, izstāžu kā izklaides veida popularitātes pieaugumam, publiskajām zinātnes diskusijām par evolūcijas teoriju un rasu atšķirībām. Krievijas impērija iekļāvās šajā norisē, savās pilsētās, t.sk. Rīgā, piedāvājot skatuvi – telpu ceļojošajām izstādēm. 

Neraugoties uz 20. un 21. gs. mijā straujo šīs tēmas zinātniskās aktualitātes pieaugumu Eiropas un ASV humanitāro un sociālo zinātņu pētījumos, Latvijā tāpat kā kaimiņzemēs šī tēma faktiski nav pētīta un uzskatāma par novitāti. Pakārtoti pētījuma zinātniskajam mērķim, izvirzītie uzdevumi paredz izzināt: (1) dzīvo izstāžu eksponēšanas laiku, vietu un apmeklētību Rīgas, Jelgavas un Liepājas pilsētvidē; (2) zināšanas par rasu atšķirībām un evolūcijas teoriju vietējā zinātniskajā sabiedrībā un mediju telpā; (3) citādības tēla veidošanas praksi vietējos laikrakstos; (4) vietējās zinātniskās diskusijas par rasu jautājumiem un publikācijas par citādības tēmu intensitātes sasaisti ar dzīvo izstāžu klātbūtni Baltijas provincēs. 

Starptautiskā konferencē vērtētas etnogrāfiskās izstādes kā etnogrāfijas izpētes objekts

22. oktobrī LU LVI pētniece Ilze Boldāne-Zeļenkova piedalījās Lietuvas vēstures institūta ZOOM platformā rīkotajā starptautiskajā konferencē “Challenges in ethnography: ethnographers and ethnographic knowledge” (Izaicinājumi etnogrāfijā: etnogrāfi un etnogrāfiskās zināšanas), kurā iepazīstināja kolēģus ar sava pētījuma līdzšinējiem rezultātiem. Viņa akcentēja, ka neraugoties uz to, ka dzīvo izstāžu pastāvēšanas laikā (19.gs. 2. puse un 20. gs. sākums) tajās eksponētie cilvēki bija daudzu zinātnieku – antropologu, aizvēstures pētnieku, mediķu un anatomu – izpētes objekti, etnogrāfiem, nozarē izmantoto pētniecības metožu dēļ,  tās sniedzas minimālas ziņas. Mūsdienās šīs izstādes tiek pētītas, skarot tādas jomas kā konkrētas etniskas grupas tūres, eksponēšanas vietas un veidi, izstāžu rīkotāju (impresāriju) dzīves gājums, mediju reakcija uz šo performanci u.c.

 

Laika posmā no 01.05.2020.-31.07.2020. (pirmais atskaites posms) veiktās darbības

Pārskata periodā veikts darbs ar avotu materiāliem, galvenokārt, periodiku, meklējot informāciju par etnogrāfisko izstāžu un frīku šovu klātbūtnes faktiem Latvijas kultūrtelpā 19. un 20. gs. mijā un vērtējot šo paziņojumu saturu. Izmantojot LU Bibliotēkas nodrošināto pieeju dažādām datu bāzēm, strādāts ar pētījumam saistošo teorētisko literatūru. Tāpat, atbilstoši projekta pieteikumā paredzētajam, sākts uzkrāt informāciju par Latvijas teritorijā darbojošājām zinātniskajām biedrībām - Kurzemes literatūras un mākslas biedrību un Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisiju - un par tirgiem kā šovu norises vietām.

Pārskata periodā apzinātas izsludinātās konferences, gatavots pieteikums LiepU 23. starptautiskai zinātniskai konferencei "Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā", 2020. gada 12. un 13. nov. (pieteikšanās līdz 14.sept.), kā arī - prezentācijas konferencēm: 1) Lietuvas vēstures institūta organizētā starptautiskā starpdisciplinārā konference "Challenges in Ethnography: Ethnographers and Ethnographic Knowledge", 2020. gada, 22.-23. okt. ; 2) "Black culture in Latvia: from the first meeting till appropriation" - "Arts Council of African Studies Association" (ACASA) triennāles konferences apaļā galda diskusijai "Revisiting Appropriations of Black Cultures".

Pārskata periodā tiešsaistē apgūts Master Training intensīvais kurss "Zinātniskās darbības un publicēšanās prasmes" (16., 19., 26. jūnijs un 3. jūlijs; 32 akadēmiskās stundas), ņemta dalība LZP rīkotajā tiešsaistes seminārā par izsludināto VPP "Latvijas kultūra - resurss valsts attīstībai" (26. jūnijs)

Divi A3 izmēra projekta informatīvie plakāti izvietoti: 1) LU Latvijas vēstures institūts, Kalpaka bulv. 4 - 121 telpa; 2) LU Latvijas vēstures institūts Etnogrāfisko materiālu krātuve, Rūpniecības ielā 10 - 114. telpa

 

Laika posmā no 01.08.2020.-31.10.2020. (otrais atskaites posms) veiktās darbības

Pārskata periodā turpināts darbs ar avotu materiāliem - Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas rakstiem un Kurzemes literāriskās un mākslas biedrības izdevumu Magazinas, meklējot informāciju par šo zinātnisko organizāciju sēdēs izskatāmajiem jautājumiem, kas skar citu tautu, rasu aprakstu, antropoloģisko izvērtējumu. Izmantojot LU Bibliotēkas nodrošināto pieeju dažādām datu bāzēm, strādāts ar pētījumam saistošo teorētisko literatūru.

"2020. gada, 22.-23. oktobrī dalība Lietuvas vēstures institūta Zoom platformā, attālināti organizētajā starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē "Challenges in Ethnography: Ethnographers and Ethnographic Knowledge", referāts "Staged otherness as an object of ethnographic investigation".

Dalība trīs semināros: 1) tīmekļseminārs par Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanu (26. augusts, LZP); 2) tīmekļseminārs Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniedzējiem (9. septembris, LZP); 3) seminārs “Īss ieskats pētniecības datu savaldīšanā” (19. oktobris, LU Zinātnes departaments, LU Bibliotēka un Nacionālais atvērtās piekļuves dienests).

Sagatavota un LU LVI tīmekļvietnē ievietota informācija par projekta aktivitāti - dalību starptautiskajā konferencē, izceļot dažas nolasītā referāta tēzes.

 

Laika posmā no 01.11.2020.-31.01.2021. (trešais atskaites posms) veiktās darbības

Pārskata periodā turpināts darbs – vākti rakstīto un vizuālo avotu materiāli – visos trijos pētījumam izvēlētajos virzienos: (1) dzīvo izstāžu norises vietas un laika identificēšana; (2) šo pasākumu atspoguļojums medijos un vides reklāmā; (3) diskusijas un raksti par etnisko citādību vietējo zinātnisko biedrību darbībā. Strādāts pie tēmās zinātības papildināšanas, iepazīstot tai veltītos pētījumus, pētniecības virzienus un metodes.

2020. gada 13. novembrī dalība LiepU starptautiskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra: cilvēks ekosistēmā”, nolasīts referāts “Tauta uz skatuves: etnogrāfiskie šovi Latvijā 19.gs. otrajā pusē - 20.gs. sākumā”.

Sagatavoti un iesniegti divi pieteikumi starptautiskām konferencēm: (1) LU 79. konference, sekcija “Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā, 2018-2020” (11. marts), referāta nosaukums ““Dzīvās izstādes” Latvijā: izpētes iespējas”; (2) SIEF kongress, sekcija Urb04 “What is a wall for? City-making places reframing”, referāta nosaukums: “Displaying Otherness: Does the Space Matter?” (19.-24. jūnijs).

Dalība tīmekļsemināros: (1) 15. decembrī „Apvārsnis 2020” Nacionālā kontaktpunkta (VIAA NKP) organizētajā „Projektu rezultātu komunikācija „Apvārsnis 2020” un „Apvārsnis Eiropa” projektos”; (2) 16. decembrī „Apvārsnis 2020” Nacionālā kontaktpunkta (VIAA NKP) organizētajā "Reverse engineering of the Estonian ERA Chair ’miracle’"; (3) 23. decembrī LU IT departamenta rīkotajā seminārā - apmācībās par Typo3 lietošanu.

Nokārtots pārbaudījums (12. decembrī) dalībai angļu valodas prasmju uzlabošanas kursos LU (kursi notiek SAM 8.2.2. projekta “Akadēmiskā personāla atjaunotne un kompetenču pilnveide Latvijas Universitātē” ietvaros).

 

Laika posmā no 01.02.2021.-30.04.2021. (ceturtais atskaites posms) veiktās darbības

Pētniecība. Turpināts darbs ar vēstures avotiem, meklējot informāciju par norises laikiem pasākumiem, kas atspoguļoti 19. gs. afišās (LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krājums). Korelējot afišās minētos datus ar Jūlija un Gregora kalendāriem, kā arī analizējot vācu, krievu un latviešu presē šajos u.c. datumos reklamētos projekta tēmai atbilstošos pasākumus.

Paralēli, atbilstoši projektā plānotajam, veikts darbs pie publikācijas sagatavošanas izdevumam Journal of Ethnology and Fokloristic (Scopus, Erih Plus) un pie prezentācijas “Displaying Otherness: Does the space matter?“ [https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/panels#9659] SIEF kongresam, ko šogad rīko Helsinku Universitāte, un kas notiks attālināti, laikā no 2021. gada 19. līdz 24. jūnijam.

Sagatavotas un LU Repozitorijā ievietotas tēzes: Boldāne-Zeļenkova, Ilze. “Dzīvās izstādes” Latvijā: izpētes iespējas / Live exhibitions in Latvia: Research potential. Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā 2018.–2020. gadā. LU 79. Starptautiskās konference. 2021. gada 11. martā. Tēžu krājums. Rīga: LU LVI, 2021. 32.-33.lpp. Pieejams ŠEIT.

Rezultātu popularizēšana. 2021. gada 11. martā LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences LU Latvijas vēstures institūta rīkotajā sekcijā “Arheologu un etnogrāfu pētījumi Latvijā 2018.–2020. gadā” nolasīts referāts ““Dzīvās izstādes” Latvijā: izpētes iespējas”. 

2021. gada 10. aprīlī dalība studenšu korporācijas “Varavīksne” Pavasara seminārā, kura mērķis bija iepazīstināt auditoriju ar referentu akadēmisko un profesionālo pieredzi, dalīties ar zināšanām un sniegt ieskatu savā darbības jomā.  Ziņojuma tēma “”Dzīvās izstādes” Rīgas kultūrvidē 19. un 20. gs. mijā”.

2021. gada 30. aprīlī dalība pasākumā “Zinātnieku nakts 2021”, sagatavojot posteri “Eksotiskā citādība un īpatņi uz Rīgas skatuvēm (19./20. gs.): projekta aktuālie rezultāti”. Pieejams: https://www.zinatniekunakts2021.lv/.

Vienošanās ar LU par bloga izveidi, sagatavota bloga matrica un trīs ziņas (par Džūliju Pastranu (Julia Pastrana), Siāmas dvīņiem Čangu un Engu Bankeriem (Chang & Eng Bunker) un Dahomejas amazonēm), kas tiks publicētas tiklīdz bloga vietne sāks darboties.

Zinātniskās kapacitātes celšana. 2021. gada 8. februārī uzsākts LU piedāvātais tālmācības studiju kurss “Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē/ Professional English Language Enhancement Course for Academic Staff“– B1 līmenis (ValoT248, vada T. Bicjutko). Apmeklēti LU Bibliotēkas piedāvātie semināri: “Informācijas personalizēšana meklētājprogrammā Primo Discovery” (14.04.2021.); “Datubāze Web of Science studijām un pētniecībai” (19.04.2021.); “Datubāze Scopus studijām un pētniecībai” (22.04.2021.); “Atsauču pārvaldības rīki: ērts risinājums rakstot, citējot un sagatavojot izmantoto literatūras sarakstu” (23.04.2021.). Apmeklēti VIAA organizētie informatīvie semināri: “Projektu vadība un īstenošana programmā Apvārsnis 2020” (03.03.2021.); “Apvārsnis Eiropa aktualitātes” (31.03.2021.). Apmeklēts CHANSE Programme Office organizētais seminārs Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age” (15.03.2021.).

Karjeras izaugsme. LU LVI Zinātniskās padomes 2021. gada 11. februāra sēdē ievēlēta par institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāju.

 

Laika posmā no 01.05.2021.-31.07.2021. (piektais atskaites posms) veiktās darbības

Pētniecība. Turpināts darbs ar vēstures avotiem, meklējot informāciju par norises laikiem pasākumiem, kas atspoguļoti 19. gs. afišās (LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krājums). Korelējot afišās minētos datus ar Jūlija un Gregora kalendāriem, kā arī analizējot vācu, krievu un latviešu presē šajos u.c. datumos reklamētos, projekta tēmai atbilstošos pasākumus. Izskatīti laikrakstu – Rīgas pilsētas policijas avīze (1889-1902), Rizhskoie Obozrenie (1915-1917), Rizhskoie Utro (1915-1917), Sogodnia (1919-1927) – digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv pieejamie komplekti un Ziemeļkarolīnas universitātes Vilsona bibliotēkas Rokrakstu nodaļas frīku šovu pārstāvju, Siāmas dvīņu Čanga un Enga Bankeru (Chang & Eng Bunker) digitalizētā dokumentu kolekcija.

Atbilstoši projektā plānotajam turpināts darbs pie publikācijas sagatavošanas izdevumam Journal of Ethnology and Fokloristic (Scopus, Erih Plus) un gatavots referāts un prezentācija SIEF kongresam [https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/panels#9659 ]. kas nolasīts 2021. gada 21. jūnijā.

Rezultātu popularizēšana. 2021. gada 21. jūnijā dalība SIEF kongresā (šogad organizēja Helsinku Universitāte), nolasīts referāts “Displaying otherness: does the space matter?”, referāta tēzes u.c. informācija par dalību kongresā atrodama kongresa tīmekļvietnē: https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/.

Darbs pie bloga izveides, sagatavotas divas ziņas: 1) iepazīstināšana ar etnogrāfiskajiem un frīku šoviem un līdzšinējo tēmas izpētes stāvokli un 2) saraksts ar Latvijas teritorijā notikušajām dzīvajām izstādēm un frīku šoviem, kas tiks publicētas, tiklīdz bloga vietne sāks darboties. Abas ziņas sagatavotas latviešu un angļu valodā.

Sagatavota un LU LVI tīmekļvietnē (https://www.lvi.lu.lv/lv/saturs.htm ) publicēta ziņa par dalību SIEF kongresā.

Sniegta atskaite par pirmajā projekta gadā paveikto LU HSZP (25. 05.) un LU LVI ZP (27. 05.). Projekta ceturkšņa atskaite LU tīmekļvietnē.

Pieredzes apmaiņa un starptautiskā sadarbība. Polijas ZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja, prof. Dagnoslava Demska vadībā, sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem, ņemta dalība starptautiskas izstādes veidošanā par etnogrāfiskajiem šoviem Centrālajā un Austrumeiropā.  Atlasīts Latvijas materiāls, diskutēts par atbilstošāko pieeju Latvijas materiāla atspoguļošanā un par ilustratīvā materiāla izvēli. 2022. gadā ceļojošā izstāde būs apskatāma arī Latvijā. Sadarbībā gūta vērtīga pieredze, kas noderēs, veidojot projekta noslēgumā plānoto virtuālo izstādi par eksotisko un frīku šovu norisi Latvijas teritorijā.

Zinātniskās kapacitātes un projektu vadības prasmju celšana. Turpinātas apmācības LU piedāvātajā tālmācības studiju kursā “Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē/ Professional English Language Enhancement Course for Academic Staff“– B1 līmenis (ValoT248, vada T. Bicjutko).

Dalība kursos un apmācībās, kas veltītas publikāciju rakstīšanas un projektu pieteikumu sagatavošanas un vadīšanas prasmju uzlabošanai: Zinātniskās publikācijas rakstīšanas process un bibliometrija (VIAA, 06.05.); Transferable skills for researchers (VIAA, 13.03.);  Successfully managing EU-Projects: Challenges and Strategies (FORTHEM, Johannes Gutenberg University Mainz, 26.05.); Seminārs FLPP iesniedzējiem (LZP, 26.05.); Apvārsnis Eiropa atklāšanas pasākums / The Horizon Europe Launch event for Latvia (VIAA, 18.06.).

Semināri un konsultācijas ar LU ITD un ZD pārstāvjiem par bloga sagatavošanu un informācijas ievietošanu tajā.

Atvaļinājums 05.-.31.07. 2021.

 

Laika posmā no 01.08.2021.–31.10.2021. (sestais atskaites posms) veiktās darbības

Pētniecība. Pārskata periodā turpināts apzināt, apkopot un strādāt ar rakstīto un vizuālo avotu materiāliem visos trijos pētījumam izvēlētajos virzienos: (1) dzīvo izstāžu norises vietas un laika identificēšana; (2) šo pasākumu atspoguļojums medijos un vides reklāmā; (3) diskusijas un raksti par etnisko citādību vietējo zinātnisko biedrību darbībā. Darbs ar vēstures avotiem veikts, pārbaudot Latvijas materiālā ārvalstu pētījumos fiksētās eksotisko grupu izrādes. Korelējot Vācijas (H. Thode-Arore, A. Dreesbach), Dānijas (R. Andreassen), Polijas (D. Demskis, D. Čarņecka) un Krievijas (M. Leskinen) kolēģu izpētes rezultātos minētās grupas un šovu norises datumus ar 19. gs. otrās puses vācu, krievu un latviešu presē esošo informāciju, meklēta informācija par eksotisko šovu klātbūtni Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Pārskatīti laikrakstu – Baltijas Vēstnesis (1868–1920), Düna Zeitung (1887–1917), Zeitung für Stadt  un Land (1866–1894), Segodnia (1919–1940),  Rigasche Zeitung (1802–1919), Rizskii Vestnik (1871) numuri. Balstoties uz vācbaltiešu memuārliteratūrā atrodamo informāciju, identificēts viens frīku šova gadījums, kas noticis Vērmaņdārzā, Rīgā, 1871. gada majiā/jūnijā.  Kopumā šobrīd pilnīgi identificēti 18 eksotisko šovu gadījumi (4 frīku šovi, 2 izstādes, 12 etnogrāfiskie šovi).

Atbilstoši projektā plānotajam izdevumam Journal of Ethnology and Fokloristic (Scopus, Erih Plus) iesniegts raksts “Displaying Exotic Otherness: Does the Space Matter?” un uzsākts gatavot rakstu “Eksotisko šovu vēsture Rīgā, 1859-1915” iesniegšanai Latvijas Vēstures Institūta Žurnālā (Scopus).

Rezultātu popularizēšana. Iesniegts referāta pieteikums “A history of the exotic shows in Riga, 1859-1915”, AABS 28. konferencei “Baltic Studies at a Crossroads”, kas notiks 2022. gada 27. un 29. maijā Sietlā, ASV. Projekta ceturkšņa atskaite LU tīmekļvietnē.

Pieredzes apmaiņa un starptautiskā sadarbība. Sadarbībā ar Somijas Nacionālā muzeja pētnieci Elinu Antillu iegūta informācija un Somijas milža Daniela Cajanus attēls. Polijas ZA Arheoloģijas un etnoloģijas institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja, prof. Dagnoslava Demska vadībā, sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem, turpināta dalība starptautiskas izstādes veidošanā par etnogrāfiskajiem šoviem Centrālajā un Austrumeiropā.  Pilnveidots ekspozīcijas teksts par Latvijas materiālu. Šogad virtuālā izstāde būs pieejama skatītājiem. Sadarbībā gūta vērtīga pieredze, projekta noslēgumā veidojot plānoto virtuālo izstādi par eksotisko un ērmu šovu norisi Latvijas teritorijā.

Sagatavots un 15. oktobrī iesniegts Polijas ZA projektu konkursam sadarbības projekts “The ethnic/ethographic shows in Poland and Latvia: Contempoaray perspectcives and approaches”

Zinātniskās kapacitātes un projektu vadības prasmju celšana. Turpinātas apmācības LU piedāvātajā tālmācības studiju kursā “Akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas prasmju pilnveide darbam studiju vidē/ Professional English Language Enhancement Course for Academic Staff“– B1 līmenis (ValoT248, vada T. Bicjutko).

Dalība kursos un apmācībās, kas veltītas publikāciju rakstīšanas un projektu pieteikumu sagatavošanas un vadīšanas prasmju uzlabošanai: Tīmekļseminārs par valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projektu konkursu (LZP, 09.09.); “Postdoctoral Fellowships inspiration day”, (Baltic MSCA 15.09.); “Publiskā runa, runas māksla un prezentēšanas pamati” (30.09.2021. 1/2 no kursa, doc. K. Vāvere); “Training programm International Project Writing Tips and tricks” (01., 08., 12., 15., 19, 22., 26. okt., prof. Steve Quarrie); “Zinātnes komunikācijas mērķa grupas” (IZM, 14.10.); “Kas jāzina zinātniekam, kas vēlas komunicēt pētījumus” (IZM, 15.10.); “Komunikācijas stratēģija un zinātnes stratēģiskā komunikācija” (IZM, 29.10.)

Iegūtas LZP eksperta tiesības vēstures un arheoloģijas nozarē. (02.09.2021.-01.09.2024.). Lēmuma Nr. 1-12-45

Atvaļinājums 01.–28.08. 2021.

Last changed