Projekta nosaukums: “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”

Projekta vienošanās numurs: 1.1.1.4./17/1/015

Projekta īstenošanas ilgums: no 10.11.2017. līdz 30.06.2020. (32 mēneši)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LU MII)

Projekta kopējais finansējums: 29 741 919 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 24 016 599 606 EUR (80,75%), valsts budžeta finansējums 4 238 224 217 EUR (14,25%) un LU un LU MII līdzfinansējums 1 487 096 EUR (5%) apmērā. Projekts tiek īstenots kā ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts. 

Projekta atbildīgā amatpersona: rektora vietniece infrastruktūras un attīstības jautājumos Edīte Megne

Projekta koordinatore: Marta Meženiece, e-pasts: marta.mezeniece@lu.lv

Projekta mērķis: Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) pētniecības infrastruktūras modernizācija Latvijas viedās specializācijas jomās un pētniecības resursu koncentrācija LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, lai palielinātu Latvijas Universitātes pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un starptautisko konkurētspēju.

Projekta īss kopsavilkums:

Projektā plānotas šādas darbības: 1. Būvniecība pētniecības infrastruktūras modernizācijai, kurai plānotas šādas apakšdarbības: 1.1. LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas (Jelgavas iela 1, Rīga) būvniecība; 1.2. LU MII ēkas (Raiņa bulvāris 29, Rīga) rekonstrukcija; 2. Zinātnisko iekārtu, aprīkojuma, IKT un citu materiālo aktīvu iegāde un uzstādīšana LU un LU MII, kurai plānotas šādas apakšdarbības: 2.1. Zinātnisko iekārtu iegāde LU, t.sk., uzstādīšana, testēšana, instruktāža; 2.2. Zinātniskā aprīkojuma iegāde LU MII; 2.3. Zinātņu mājas telpu iekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde; 3. LU struktūrvienību pārcelšana uz LU Akadēmisko centru; 4. Informatīvie un publicitātes pasākumi; 5. Projekta vadība un īstenošana. Projekts tiks īstenots šādās adresēs: LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja un Dabas māja (Jelgavas iela 1), LU Datorikas fakultāte (Raiņa bulvāris 19, Rīga),  LU Matemātikas un informātikas institūts (Raiņa bulvāris 29, Rīga).

LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas būvniecībā un aprīkošanā plānots ieguldīt ERAF un valsts budžeta līdzekļus no 1.1.1.4.pasākuma, kā arī no SAM 8.1.1. No SAM 8.1.1. tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas STEM studiju programmu vajadzībām, no 1.1.1.4.pasākuma tiks uzbūvētas un aprīkotas telpas eksaktajās, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotajiem pētniecības virzieniem.

Līdz vienošanās noslēgšanai veikti šādi sagatavošanās darbi - pabeigta Zinātņu mājas būvniecības tehniskā projekta izstrāde, veikta būvprojekta ekspertīze, būvvaldē saņemta atļauja būvdarbu veikšanai, un ar 2017.gada 27.jūliju uzsākta Zinātņu mājas būvniecība.

Saskaņā ar OECD zinātņu nozaru klasifikāciju projekts atbilst šādām zinātņu nozarēm un apakšnozarēm: dabaszinātnes; medicīna un veselības zinātnes; nanotehnoloģijas, materiālzinātnes; bioloģijas, vides, lauksaimniecības, rūpnieciskās, medicīnas biotehnoloģijas un medicīnas inženierijas.

Ņemot vērā LU īstenoto pētniecības virzienu dažādību un zināšanu, kapacitātes un pētniecības potenciāla plašo apmēru, projekta rezultātā īstenotā pētniecības infrastruktūras modernizācija dos ieguldījumu visu piecu Latvijas viedās specializācijas jomu attīstībai: biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija; viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, zināšanu ietilpīga bioekonomika un viedā enerģētika.

Projekts papildinās 2007.-2013.gada plānošanas periodā veiktos ES fondu ieguldījumus LU īstenoto pētniecības virzienu modernizācijā un LU Akadēmiskā centra Dabas mājas būvniecībā un aprīkošanā. 

Projekta galvenie rezultāti:

  1. Uzbūvēta ēka LU Akadēmiskā centra Zinātņu māja (Jelgavas iela 1, Rīga)
  2. Rekonstruēta ēka LU MII (Raiņa bulvāris 29, Rīga)
  3. Veikta 98 zinātnisko iekārtu vai iekārtu komplektu iegāde un uzstādīšana LU
  4. Veikta zinātniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana LU MII
  5. Ar aprīkojumu un mēbelēm aprīkotas telpas LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā
  6. Nodrošināta 9 LU struktūrvienību pārcelšana uz LU Akadēmisko centru

Projektu pabeidzot visi eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu nozarēs īstenotie LU pētniecības virzieni, t.sk., pētniecības infrastruktūra un cilvēkresursi, būs koncentrēti LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, kā arī LU MII, un pētniecībai nepieciešamā infrastruktūra modernizēta atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta rezultātā tiks stiprināta LU pētnieciskā un inovatīvā kapacitāte, veicināta LU iesaiste Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās, sekmēta sadarbība ar komersantiem un LU rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošana tautsaimniecības un sabiedrības problēmu risināšanai, kā arī paaugstināta LU spēja piesaistīt ārējo (ārvalstu un privātā sektora) finansējumu.

 

Projekta gaitas atskaites:

Laikā no 2020. gada jūnija līdz 2020. gada augustam “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vienošanās numurs 1.1.1.4./17/1/015 projektā pētniecības infrastruktūras modernizācijai piegādātas zinātnisko laboratoriju iekārtas gandrīz pusmiljona eiro vērtībā. Jūlija beigās ekspluatācijā nodota tīrtelpa, kas Latvijas Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vajadzībām izvietota Latvijas Universitātes Zinātņu mājā. Tīrtelpas projektēšanas, izgatavošanas un uzstādīšanas kopējās izmaksas 462 tūkstoši eiro ar PVN, tai skaitā LU papildu finansējums 17 tūkstoši. Tīrtelpā izveidotas B, C un D tīrības klases telpas. Pētījumu veikšanai tīrtelpā par projekta līdzekļiem iegādātas zinātniskās iekārtas 58 tūkstošu eiro vērtībā. Veicot  tīrtelpas izbūvi Latvijas Universitātē ir izveidota infrastruktūra, kas ir izmantojama audu/šūnu apstrādei mācību un klīniskam pielietojumam, tai skaitā ir izveidota materiāli tehniskā bāze, jaunu medicīnas tehnoloģiju izstrādei. Izmantojot izveidoto infrastruktūru, plānots radīt studiju kursus eikariotu šūnu/audu apstrādē, bioteholoģiski iegūtu audu ražošanas tehnoloģiju apguvei, kā arī uz šūnām/audiem balstītu in vitro modeļsistēmu veidošanā (pielietojums farmaceitisko, kosmētisko produktu izstrāde vai efektivitātes novērtēšana), kvalitātes vadības sistēmu veidošana un uzturēšana šūnu/audu produktu ražošanai. Tīrās telpas apīkojums nodrošina paaugstinātas tīrības vidi, kas nepieciešams audu/šūnu apstrādes un zinātniskās izpētes procesā. Pateicoties īpašai gaisa pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēmai, telpās ir zems dažādu vides piesārņotāju - gaisa daļiņu un mikroorganismu līmenis. Tīrtelpā uzstādītais aprīkojums nodrošina pastāvīgu telpu gaisa apstrādi un kontroli, kā arī maksimāli precīzu, ārējās vides neietekmētu pētniecības vidi, uzturot stabilu temperatūru, mitruma un tīrības pakāpi pētījumu telpās.

Informācija sagatavota un publicēta 2020. gada 20. augustā.

Laikā no 2020. gada marta līdz 2020. gada maijam “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vienošanās numurs 1.1.1.4./17/1/015 projektā pētniecības infrastruktūras modernizācijai piegādātas zinātnisko laboratoriju iekārtas vairāk nekā 42 tūkstoši eiro vērtībā. Nozīmīgu laboratorijas papildinājumu saņēmusi Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, kuras rīcībā nonākusi Multispektrālā kamera multikopterim, un Datorikas fakultāte, kas saņēmusi Aprīkojumu vizuāli telpiskās uztveres pētījumiem Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijā, kā arī Medicīnas fakultāte, kura turpmāk zinātniskajā pētniecībā varēs izmantot GraphPad programmatūru.

Informācija sagatavota un publicēta 2020. gada 20. maijā.

Laikā no 2019. gada decembra līdz 2020. gada februārim “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vienošanās numurs 1.1.1.4./17/1/015 projektā pētniecības infrastruktūras modernizācijai piegādātas zinātnisko laboratoriju iekārtas vairāk nekā 94 tūkstoši eiro vērtībā. Nozīmīgu laboratorijas papildinājumu saņēmis LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, kura rīcībā nonācis Rezonatora absorbcijas spektrometrs vidējam infrasarkanajam (MIR) apgabalam, un Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, kas zinātniskās pētniecības veikšanai ieguvis vairākas iekārtas Tīrtelpā veicamo pētījumu nodrošināšanai.

2019. gada 29. novembrī izsludināts iepirkums "Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana" 5. kārta (ID Nr. LU 2019/80_ERAF). Līdz februāra vidum noslēgti līgumi visās sešās no deviņām daļām, kurās iepirkums beidzās ar rezultātu. Iekārtu piegādātāji uzsākuši līgumu izpildi.

Informācija sagatavota un publicēta 2020. gada 20. februārī.

Laikā no septembra līdz novembrim “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vienošanās numurs 1.1.1.4./17/1/015 projektā pētniecības infrastruktūras modernizācijai piegādātas zinātnisko laboratoriju iekārtas vairāk nekā 270 tūkstoši eiro vērtībā. Nozīmīgu laboratorijas papildinājumu saņēmis LU Fizikas institūts, kura rīcībā nonācis Elektromagnēts ar piederumiem un Augstfrekvences strāvas avots (50 kW, 10-50 kHz). Pie jaunām iekārtām zinātnisko pētījumu veikšanai tikuši arī Atomfizikas un spektroskopijas institūta, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta un Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta pētnieki.

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 20. novembrī.

Lai LU pētnieki 2019.gada rudenī varētu uzsākt darbu ar jaunām iekārtām un aparatūru, kas iegādātas projektā “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vienošanās numurs 1.1.1.4./17/1/015, 2019.gada vasarā tiek īstenoti vairāki iepirkumi. To ietvaros šajā vasarā tiek piegādātas zinātnisko laboratoriju iekārtas vairāk nekā 350 tūkstoši eiro vērtībā.

Pamatojoties uz publiskā iepirkuma – atklātā konkursa “Tīrtelpas piegāde un uzstādīšana” (ID Nr. LU 2019/25_ERAF) rezultātiem, 2019.gada 28.augustā tiek noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “SIA GenMedica Baltic” par Tīrtelpas piegādi un uzstādīšanu (t.sk. tīrtelpas projekta izstrādi, tīrtelpas testēšanu).

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 20. augustā.

Projektā “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs Nr. 1.1.1.4./17/1/015, 2019.gadā līdz maija vidum uz Zinātņu māju pārcēlušies pieci institūti: Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Fizikas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Materiālu mehānikas institūts, kā arī Astronomijas institūts.

2019.gada 7.martā izsludināts iepirkums „Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana” 4.kārta (iepirkuma ID: LU 2019/1_ERAF). Šī iepirkuma ietvaros saņemti piedāvājumi 32 no 33 daļām un pašreiz norit piedāvājumu vērtēšana un līgumu slēgšanas process.

Lai nodrošinātu B klases tīrtelpas (Clean room) izveidi Zinātņu mājā, 2019.gada 14.maijā tika izsludināts iepirkums “Tīrtelpas piegāde un uzstādīšana”, piedāvājumu atvēršana plānota 7.jūnijā.

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 21. maijā.

Projektā “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs Nr. 1.1.1.4./17/1/015, 2018.gada decembrī pabeigta Latvijas Universitātes Zinātņu mājas būvniecība. Zinātņu mājas ēka nodota ekspluatācijā 2019.gada 9.janvārī. Ēka tika svinīgi atklāta 2019.gada 28.janvārī.

Janvāra laikā uz Zinātņu māju pārcēlušās divas Latvijas Universitātes fakultātes: Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte un Medicīnas fakultāte. 2019.gada 4.februārī šo fakultāšu studenti uzsāka mācības jaunajās telpās.

Sagatavotas tehniskās specifikācijas un iepirkuma dokumentācija iepirkumam "Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana" 3.kārta, kas izsludināta 2019.gada 7.janvārī. Šī iepirkuma ietvaros saņemti piedāvājumi 18 no 19 daļām un pašreiz norit piedāvājumu vērtēšana un līgumu slēgšanas process.

Informācija sagatavota un publicēta 2019. gada 21. februārī.

Laikā no septembra līdz novembrim “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs Nr. 1.1.1.4./17/1/015 projektā ir tikuši uzsākti vairāki nozīmīgi darbi, ļaujot katram garāmgājējam novērot progresu būvlaukumā. Par vizuāli iespaidīgākajiem, protams, jāmin fasādes dekoratīvo 3D elementu montāža. Tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, piemēram, uzsākta ceļa izbūve piebraukšanai pie pagraba.

13.09.2018. tika izsludināts iepirkums "Audiovizuālā aprīkojuma sistēmas piegāde un uzstādīšana" (ID Nr. LU 2018/46_ERAF).

08.11.2018. tika izsludināts iepirkums par laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumu nodrošināšanu (ID Nr. LU 2018/60_ERAF), kas noslēgsies 2018. gada 10. decembrī.

Informācija sagatavota un publicēta 2018. gada 21. novembrī.

Vasarā projektā “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs Nr. 1.1.1.4./17/1/015  darba duna nav rimusi un ir sasniegti vairāki nopietni celtniecības atskaites punkti, kas jau pavisam drīz ļaus mums ieraudzīt ēku tās iecerētajā veidolā. Jūnijā paralēli iekštelpu apdarei tika uzsākta ātrija stiklotā jumta konstrukcijas montāža, kā arī liftu montāžas darbi, savukārt, jūlijā jau tika uzsākta fasādes alumīnija kasešu montāža un iebetonēts pēdējais ātrija liekto kāpņu laids.

6.jūlijā notika projekta padomes sēde, kurā projekta vadības grupa padomes locekļus un struktūrvienību pārstāvjus informēja par pojektu īstenošanas progresu un struktūrvienību pārcelšanās uz jaunceļamo Zinātņu māju organizācijas konceptuālajiem jautājumiem.

2. augustā tika izsludināts 2. kārtas iepirkums Nr. LU 2018/38_ERAF “Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana”, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 30. augusts.

8. augustā tika izsludināts iepirkums Nr. LU 2018/42_ERAF “Bibliotēkas procesu automatizācijas un pašapkalpošanās sistēmas paplašināšana”. Šim iepirkumam piedāvājumus varēja iesniegt līdz 6. augustam. Pašlaik notiek piedāvājumu izvērtēšana.

Informācija sagatavota un publicēta 2018. gada 22. augustā.

Pavasara mēnešos projektā “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs 1.1.1.4./17/1/015 ir sekmīgi turpinājušies darbi pie Zinātņu mājas būvniecības. Laikā no februāra beigām līdz maija vidum ir gandrīz pabeigta ēkas nesošā karkasa izbūve. Ēkas iekšpusē paveiktie darbi: ir izgatavota un uzstādīta metāla kāpņu konstrukcija, kas ved no 2. uz 3. stāvu, izbūvētas ātrija galvenās kāpnes, darba kabineti un laboratorijas tiek nodalīti ar starpsienām un ēkā tiek montēti logi, tiek veikti iekšējie apdares darbi.

Martā tika izsludināts 1.kārtas iepirkums - Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana". Aprīlī un maijā ir veikti iepirkumi caur EIS sistēmu specifiskā IKT aprīkojuma studiju programmu realizācijai LU Datorikas fakultātē un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē.

Informācija sagatavota un publicēta 2018. gada 23. maijā.

Turpinot darbu pie projekta “Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās”, vien. numurs 1.1.1.4./17/1/015 realizācijas, aizvadītajos mēnešos aizvien skaidrāk iezīmējas jaunās Zinātņu mājas aprises. Šobrīd darbs notiek jau pie ēkas 7. stāva būvniecības. Nesošā karkasa izbūves darbus, par spīti sarežģītajiem laikapstākļiem februāra beigās, paredzēts pabeigt plānotajā laikā. Janvārī jau pirms grafikā plānotā laika zemākajos ēkas stāvos un pagrabā, kur tiek nodrošināta apsilde, tika uzsākta iekštelpu inženierkomunikāciju izbūve – apkures, ventilācijas, kanalizācijas un dzesēšanas sistēmas. Būvuzraugi regulāri pārbauda materiālu atbilstību tehniskajam projektam un to pavadošās dokumentācijas atbilstību MK noteikumiem un standartiem. Tāpat tiek veikta kontrole šo materiālu iestrādei atbilstoši ražotāja norādījumiem un saskaņotajiem darba veikšanas projektiem.

10. martā tika izsludināts iepirkums daļai no ERAF projektos plānoto laboratorijas iekārtu iegādei. Iepirkumā ir iekļautas dažādām STEM studiju nozarēm nepieciešamās laboratoriju iekārtas, kā arī zinātniski pētnieciskā darba modernizēšanai paredzētā jaunākās paaudzes aparatūra saskaņā ar LU stratēģiskajiem mērķiem gan bioloģijas, gan medicīnas, gan arī fizikas un zemes zinātņu nozarēs.

Informācija sagatavota 12.03.2018