Projekta nosaukums: Pasažieru pakalpojumu digitalizācija starptautiskajā lidostā Rīga (PASSDIGI); Passenger services digitalization at Riga International Airport (PASSDIGI)
Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/608
Projekta vadītājs: Dr.sc.pol. Inese Āboliņa, LU BVEF docente
Projekta sadarbības partneris: Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA""
Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2021. – 30.06.2023.
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 111,504.90 EUR; LU daļa 5% 5,575.25 EUR
Projekta mērķis: atklāt Ziemeļeiropas gaisa satiksmes centra - starptautiskās lidostas Rīga (RIX) pasažieru apmierinātību ar digitāliem pašapkalpošanās pakalpojumiem, izstrādāt rīcībpolitikas rekomendācijas starpnozaru politikas veidotājiem, iedrošinot pasažierus izmantot drošus, ātrus, saprotamus un ērtus bezkontakta lidostas pakalpojumus, kas pieejami visiem pasažieriem, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības, valodas zināšanām, fiziskajām īpašībām, invaliditātes, piekļuves internetam un modernajām viedierīcēm, lai veicinātu pasažieru plūsmas atjaunošanu un RIX lidostas biznesa attīstību.
Projekta rezultāti: radīt novatoriskus risinājumus lidostas biznesa attīstībai un pakalpojumu pielāgošanai mainīgajiem apstākļiem Covid-19 pandēmijas dēļ, lai atjaunotu pasažieru plūsmu un, lai panāktu būtisku uzlabojumu esošajos procesos.

Pētījuma mērķis un sagaidāmie rezultāti atbilst un sniedz nozīmīgu potenciālu Latvijas Republikas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, 2. virziena Nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, 2. prioritātes īstenošanā. Pētījuma galvenais rezultāts ir atbalstīt politikas veidotājus, izstrādājot zinātniski pamatotas rīcībpolitikas rekomendācijas.

Izstrādājot pētījumu paredzētas trīs galvenās pētniecības aktivitātes:

1. Definēt problēmu, analizēt teorētiskos un praktiskos aspektus. Kādi ir priekšnosacījumi, lai veicinātu un iedrošinātu pasažieru atgriešanos lidostā Covid-19 laikā un pēc tā? Analizēt un pamatot, vai cilvēkresursu aizstāšana ar digitālu risinājumu ikdienas darbā palielinātu pasažieru plūsmu?

2. Empīriskā daļa - aptauju un daļēji strukturēto interviju analīze. PASSDIGI pētījuma rezultātā, visiem lidostas pasažieriem būtu jānodrošina vienlīdzīga piekļuve pašapkalpošanās pakalpojumiem. Noskaidrot, vai lidostas pasažieru pakalpojumi ir droši, ērti, ātri un saprotami visiem pasažieriem, neskatoties uz vecumu, dzimumu, izglītību, valodu zināšanām, fiziskajām īpašībām, invaliditāti, piekļuvi internetam un modernām viedierīcēm? Izmantojot šķērsgriezuma pētījuma dizainu un jaukto pētījumu metodoloģiju, analizēt pasažieru plūsmu un novērtēt pasažieru apmierinātību ar bezkontakta lidostas pakalpojumiem. Sadarbībā ar RIX, izmantojot Airport Council International (ACI) Airport Service Quality (ASQ) lidostas pakalpojumu kvalitātes programmu, ar jaunu izpētes metodi, kas tiks izveidota pēc SERVQUAL modeļa, tiks veikta lidostas pasažieru apmierinātības aptauja, kas sniegs reprezentatīvus datus par pakalpojuma izmantotāju apmierinātību. Taču, lai spriestu par visas populācijas lidostas digitālo pakalpojumu izmantošanas apmierinātību, sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, tiks veidota omnibus aptauja. Iegūtie dati tiks analizēti RStudio programmatūras vidē statistikas skaitļošanai un rezultāti tiks vizualizēti ar MS Power BI. Lai iegūtu ekspertu viedokli, tiks intervēti vietējie un starptautiskie nozares profesionāļi. Daļēji strukturētās intervijas tiks analizētas ar kvalitatīvo datu apstrādes metodi NVivo 12.

3. Pētījuma rezultāti, secinājumi un rīcībpolitikas rekomendācijas starpnozaru politikas veidotājiem par drošu, ātru, ērtu un saprotamu visu lidostas pasažieru pakalpojumu izmantošanu. Zinātne savienota ar indivīda apmierinātību un tehnoloģiju iespējām.

Pētījuma gaitu un tā rezultātus plānots publicēt 4 starptautiskās publikācijās, no kurām vismaz viena būtu iekļauta Web of Science vai Scopus datubāzē, žurnālā ar citēšanas indeksu 50% no nozares vidējā. Pētījuma laikā plānots rīkot seminārus, diskusijas, atvērtās lekcijas, tīklošanās pasākumus, fokusa grupas, piedalīties starptautiskā mobilitātē un Eiropas zinātnieku nakts pasākumā, popularizēt pētījuma rezultātus European Science-Media Hub, lai veicinātu zināšanu pārnesi un pētījuma rezultātā, iedrošinātu plašāku sabiedrību izmantot RIX lidostas pakalpojumus.

Pētījuma atslēgvārdi: pasažieru apmierinātība; digitālie pašapkalpošanās procesi; pasažieru piesaistes rīcībpolitika; bezkontakta lidosta.

Kontakti: inese.abolina@lu.lv

I ceturksnis (01.01.2021.–31.03.2021.)

Pirmā projekta ceturkšņa laikā definēta pētījuma problēma, analizēti teorētiskie un praktiskie aspekti, kā arī izdarīti sākotnējie secinājumi par to, kādi priekšnosacījumi nepieciešami, lai veicinātu un iedrošinātu pasažieru atgriešanos lidostā Covid-19 laikā un pēc tā. Sākotnējie secinājumi prezentēti (04.03.2021.) Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas "Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšana un konkurētspējas pieauguma veicināšana pēc pandēmijas krīzes" referātā: "Digitālā transformācija aviācijas nozarē: Covid-19 laikā iegūtās mācības, lai modernizētu un automatizētu procesus starptautiskajā lidostā Rīga".

23.02.3021. noslēgts sadarbības līgums ar sadarbības partneri, Starptautiskā lidosta "Rīga".

Paplašināta kompetence Airport Council International un iegūti starptautiski sertifikāti par noklausītiem kursiem: Airport Digital Transformation (15.03.2021.), Aviation Service Excellence While Physical Distancing (21.03.2021.), COVID-19 Business restart: Airport Experience Management (23.03.2021.), Time Management Essentials (23.03.2021.).

Paralēli notiek aktīvs darbs pie materiālu vākšanas par projekta un publikācijas tēmām, materiālu analīze, konferenču prezentāciju gatavošana, publikācijas melnraksta sagatavošana, vairāku maģistra darbu vadīšana.

II ceturksnis (01.04.2021.–30.06.2021.)

Projekta otrā ceturkšņa laikā noritēja aktīvs darbs pie publikācijas par literatūras apskata aprakstu “Review article: study of touchless airport focusing on airport passengers’ satisfaction”, kas tiks sagatavots iesniegšanai Journal of Baltic Studies, izvērtēšanai trešajā ceturksnī. Literatūras apskats aprobēts 22.04.2021. tiešsaistes starptautiskā zinātniskā konferencē Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities, Emerging Trends in Business administration, Marketing and Entrepreneurship panelī.

Sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, notiek aktīvs darbs pie aptaujas anketas izveides, visas populācijas anketēšanai par lidostas digitālo pakalpojumu izmantošanas apmierinātību, kā arī noris sarunu vešana ar nacionālo aviokompāniju airBaltic par iespējamo airBaltic pasažieru, kuri Covid-19 laikā izmantojuši airBaltic pakalpojumu, anketēšanu.

Otrā ceturkšņa laikā tika veiksmīgi novadīti trīs maģistra darbi, viens bakalaura darbs un recenzēts viens maģistra darbs.

III ceturksnis (01.07.2021.–30.09.2021.)

Projekta trešā ceturkšņa laikā noritēja aktīvs darbs pie publikācijas par literatūras apskata aprakstu “Review article: study of touchless airport focusing on airport passengers’ satisfaction”. Tā iesniegta izvērtēšanai žurnālā Journal of Baltic Studies.

Sadarbībā ar zinātniskajiem konsultantiem izstrādāju pētījuma dizainu. Tas ir šķērsgriezuma pētījums ar jaukto pētījumu metodoloģiju, kurā tiek analizēta pasažieru plūsma lidostā RIX un novērtēta pasažieru apmierinātība ar bezkontakta lidostas pakalpojumiem.

Noslēdzies darbs pie aptaujas anketas jautājumu sagatavošanas un sadarbībā ar pētījumu centru SKDS veikta visas populācijas anketēšana par lidostas digitālo pakalpojumu izmantošanas apmierinātību. Pēc SERVQUAL modeļa veiktā lidostas pasažieru apmierinātības aptauja, sniegusi reprezentatīvus datus par pakalpojuma izmantotāju apmierinātību.Tiks rūpīgi strādāts pie aptaujas datu apstrādes ar statistiskas metodi R un dati tiks vizualizēti PowerBI.

Turpinās sarunu vešana ar nacionālo aviokompāniju airBaltic par iespējamo airBaltic pasažieru, kuri Covid-19 laikā izmantojuši airBaltic pakalpojumu, anketēšanu.

Piedalījos LU rīkotajā Zināšanu agoras pasākumā un prezentēju PASSDIGI gaitu.

Ceturtajā ceturksnī plānota daļēji strukturēto interviju jautājumu sagatavošana, lai piektajā ceturksnī varētu veikt fokusa grupas diskusiju par aptaujas rezultātiem un interviju jautājumiem. Ceturtajā ceturksnī plānota atvērtā lekcija, seminārs un diskusija par aptaujas anketā atklāto un sākotnējiem secinājumiem.

IV ceturksnis (01.10.2021.–31.012.2021.)

Projekta ceturtajā ceturksnī sadarbojos ar zinātniskiem konsultantiem, ar sadarbības partneri lidostu "Rīga", ar neatkarīgo konsultantu. Sadarbības laikā tika uzlabots un pilnvedots darbs pie literatūras apskata apraksta, Review article: Study of touchless airport focusing on airport passengers’ satisfaction.

Aptauja, kas tika veikta sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, ceturtajā ceturksnī rūpīgi apstrādāta ar datu apstrādes ar statistiskas metodi R un dati vizualizēti ar PowerBI. Atkātie sākotnējie rezultāti tiek diseminēti LU BVEF mājas lapā, Twitter kontā, Linkedin kontā, autores Facebook kontā.

Decembrī piedalījos seminārā par PASSDIGI pētījuma sākotnējiem atklājumiem un aptaujas rezultātiem. Tāpat, arī decembrī piedalījos diskusijā par PASSDIGI pētījuma sākotnējiem atklājumiem un potenciāliem interviju jautājumiem ar vietējiem un starptautiskiem ekspertiem.

Ceturtajā ceturksnī ir izvērtēti šī brīža projekta izpildes riski. Riski tiek nemitīgi apzināti un tie neietekmē projekta veiksmīgu norisi.

Iesniegts abstrakts LU BVEF konferencei The 14th international scientific conference "New Challenges in Economic and Business Development – 2022: Responsible Growth", kura norisināsies 2022. gada 12.-14. maijā. Abstrakta līdzautore ir potenciālās jaunās pētnieku grupas dalībniece Alisa Uzariņa.

Izveidoti interviju jautājumi ar vietējiem un starptautiskiem ekspertiem. Piektajā ceturksnī plānotas intervijas ar aviācijas ekspertiem.

Turpinās sarunu vešana ar nacionālo aviokompāniju airBaltic par iespējamo airBaltic pasažieru, kuri Covid-19 laikā izmantojuši airBaltic pakalpojumu, anketēšanu.

V ceturksnis (01.01.2022.–31.03.2022.)

5. ceturksnī veiktas 7 intervijas ar aviācijas ekspertiem no Latvijas, Somijas, Čehijas, Kipras, Maltas. Veikts interviju apraksts un kvalitatīvo datu vizualizācija, izmantojot NVivo12.

5. ceturksnī veikta SKDS omnibus rezultātu statistiskā analīze RStudio, veikta datu interpretācija un izstrādāts aptaujas rezultātu apraksts, kā arī veikta kvantitatīvo datu vizualizācija ar MS Power BI.

Darbs pie interviju un aptaujas rezultātu apstrādes un interpretācijas turpinās.

Izveidota Zinātniskā pētnieku grupa, kurā darbojas Alisa Uzariņa, Gustavs Kārlis Preimanis, Luiss Martins Rozentāls. Alisa Uzariņa izstrādā maģistra darbu par tēmu "Cilvēkresursu aizstāšana ar digitālajiem risinājumiem un to ietekme uz pasažieru apmierinātību starptautiskajā aviācijas biznesā". Gustavs Kārlis Preimanis un Luiss Martins Rozentāls strādā pie datu apstrādes.

5. ceturksnī apgūti kursi: Airport Business; Terminal Operations; Airport Capacity Enhacement; Airport Accessibility. Kursus vadīja K.K. Aviation Ltd. apmācību centra direktors Dr. Konstantinos Kalligiannis.

Sadarbībā ar University of Information Technology and Management in Rzeszow (UITM), Poland; Estonian Aviation Academy (EAA), Estonia; Kazimiero Simonavičiaus universitetas UAB (Lithuania) un University of Latvia (Latvia) pieteikts Erasmus+ projekts MA in Airport Digital Transformation (DIGITAVIATION), kura mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu, augsta līmeņa integrētu starpvalstu maģistra studiju programmu zinātniskā grāda iegūšanai lidostu digitālās transformācijas jomā atbilstoši Eiropas kopīgās programmas kvalitātes nodrošināšanas standartiem. Maģistra studiju programmas ietvaros tiks veikti jauni pētniecības un inovācijas projekti par lidostu digitalizāciju.

VI ceturksnis (01.04.2022.–30.06.2022.)

6. ceturksnī, 05.05.2022. piedalījos radio NABA raidījumā Zinātnes vārdā. naba.lsm.lv/lv/raksts/zinatnes-varda/parvaldiba-veto-un-lidostas.-saruna-ar-inesi-abolinu.a160048/ Mani intervēja Ieva Siliņa. Popularizēju pētījuma PASSDIGI rezultātus.

6. ceturksnī piedalījos trīs starptautiskās konferencēs ar referātiem:

13.05.2022. 14th international scientific conference "New Challenges in Economic and Business Development – 2022: Responsible Growth" Review article: study of touchless airport focusing on airport passengers’ satisfaction.

13.05.2022. 14th international scientific conference "New Challenges in Economic and Business Development – 2022: Responsible Growth" Analysis of passenger satisfaction survey in Riga International Airport.

26.05.2022. 21st International Scientific Conference Engineering for Rural Development Development of innovative solutions for business development and adaptation to changing circumstances due to COVID-19 pandemic to renew RIX International Airport services.

6. ceturksnī, zinātniskās grupas locekle Alisa Uzariņa aizstāvēja maģistra darbu par tēmu Cilvēkresursu aizstāšana ar digitālajiem risinājumiem un to ietekme uz pasažieru apmierinātību starptautiskajā aviācijas biznesā. Vadītāja Dr.sc.pol. Inese Āboliņa. Maģistra darbs aizstāvēts uz 9, saņemta Rektora atzinība.

6. ceturksnī publicēta publikācija

Āboliņa, Inese. Innovations for Satisfied Passengers at Riga International Airport// 21st International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, May 26, 2022, Jelgava: Proceedings / organised by Faculty of Engineering, Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2022. https://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2022/Papers/TF162.pdf

Turpinās darbs pie rīcībpolitikas rekomendāciju izstrādes.

VII ceturksnis (01.07.2022.–30.09.2022.)

7. ceturksnī Scopus datu bāzē indeksēta publikācija: Āboliņa, Inese. Innovations for Satisfied Passengers at Riga International Airport// 21st International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, May 26, 2022, Jelgava: Proceedings / organised by Faculty of Engineering, Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2022. https://www-scopus-com.datubazes.lanet.lv/record/display.uri?eid=2-s2.0-85137117168&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=abolina&st2=inese&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=9b291bb8417a5231bbb04af9c9213288&sot=anl&sdt=aut&sl=35&s=AU-ID%28%22%c4%80boli%c5%86a%2c+Inese%22+57788338000%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=#abstract .

7. ceturksnī piedalījos Eiropas zinātnieku nakts pasākumā. Piedalījos ar plakātu. Šogad Zinātnieku nakts notika 17-to reizi un norisinājās 26 Eiropas valstīs vienlaicīgi.

Turpinās darbs pie rīcībpolitikas rekomendāciju izstrādes.

Last changed