Projekta nosaukums: Pārvērtējot bezvalstiskuma pieredzi: Pretestība un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940–1953)

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/738

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2021.–30.06.2023.

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: Pētījuma kopējās izmaksas ir plānotas 104 071,24 eiro apmērā, LU daļa 5 % – 5,203.57 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pēcdoktoranta kvalifikācijas paaugstināšana, attīstot jaunas kompetences pētniecībā un nodrošinot mobilitāti, kas aktivizēs starptautisko sadarbību un apmācību. Pētniecības laukā projekts paredz izpētīt un pārinterpretēt sadarbību un pretošanos divām totalitārām varām padomju un nacistu okupētajā Latvijā 1940.-1953. gadā. Projekta gaitā tiks veikti četri salīdzinoši gadījumu pētījumi (dažādas maz pētītas politiskās/militārās un sociālās grupas un indivīdi, kas pretojās vai sadarbojās ar padomju un nacistu okupācijas režīmu): 1) Nacionālie partizāni/pašaizsardzības vienības Vācijas-PSRS kara sākumā 1941. gada vasarā, 2) Latvijas Centrālās padomes politiskā darbība un ģenerāļa J. Kureļa grupas bruņotā nepakļaušanās Rendas un Zlēku kaujās 1944. gada novembrī-decembrī, 3) Padomju partizānu kustība Latvijā nacistu okupācijas laikā, 4) Nacionālie partizāni padomju okupācijas laikā pēc Otrā pasaules kara. Līdztekus tiks pētīta arī Latvijas iedzīvotāju pretošanās, kolaborācijas un izdzīvošanas pieredzes diskursa attīstība mūsdienu sabiedrības kolektīvajā atmiņā Latvijā pēc valstiskuma atjaunošanas 1990./1991. gadā.

Projekta rezultāti: Projekta galvenās aktivitātes ir: 1) jaunu zināšanu iegūšana un apmācība; 2) datu vākšana un analīze; 3) pētniecības rezultātu izplatīšana; 4) sabiedrības iesaiste un izglītošana. Plānots sagatavot publicēšanai 1 zinātnisko monogrāfiju, 2 starptautiski citējamus zinātniskos rakstus, kā arī notiks līdzdalība konferencēs un pētniecības rezultātu popularizēšana plašākai publikai.

Kontakti: uldis.neiburgs@lu.lv

 

I ceturksnis (01.03.2021.–31.05.2021.)

Uzsākts darbs pie projekta tēmas zinātības paplašināšanas, iepazīstot tai veltītos izpētes virzienus un pētījumus, metodes un teorētisko literatūru, kas izmantojama pētniecībā par pretošanos un kolaborāciju padomju-nacistu-padomju okupācijas (1940-1953) laikā.

Pārskata periodā: 1) publicēta populārzinātniska publikācija: Upura tēlu kliedējot: Pretestība okupācijas varām Latvijā joprojām nav īsti novērtēta // Domuzīme, 2021, Nr. 1, 66.-71. lpp.; 2) veikts lauka pētījums Nacionālās pretošanās kustības (1940-1990) muzejā Rendā un nacionālo partizānu 1946. gada janvāra Apūznieku kaujas brīvdabas ekspozīcijā 03.-04.05; 3) nolasīts referāts “Pretoties vai nepretoties: Ģenerāļa Kureļa grupa padomju un nacistu okupāciju krustcelēs (1944)” Liepājas Universitātes 24. starptautiskās zinātniskās konferences “Sabiedrība un kultūra: krīzes un to pārvarēšanas ceļi” plenārsēdē 20.05; 4) līdzdalība ekspozīcijas “Sirdsapziņas Ugunskurs 1939-1957” rīkotā diskusijā “Kolaboracionisms ar ieročiem rokās”, 29.05.

Notikusi tiešsaistes dalība: 1) VIAA rīkotā vebinārā “Projekta vadība “Apvārsnis” projektu īstenošanas ietvaros” 03.03; 2) LU Bibliotēkas seminārā par atbalstu pētniecībai 04.03; 3) VIAA rīkotā seminārā par Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu 4. atlases kārtas īstenošanu 30.03; 4) LU Bibliotēkas seminārā par datubāzi Web of Science studijām un pētniecībai 19.04; 5)  LU Bibliotēkas seminārā par datu bāzi Scopus studijām un pētniecībai 22.04.

LU un LU LVI tīmekļvietnēs ievietota informācija par projekta aktivitātēm – projekta uzsākšanu, publikāciju žurnālā “Domuzīme” un dalību starptautiskajā konferencē; A3 izmēra projekta informatīvais plakāts novietots LU Latvijas vēstures institūtā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4, 126. telpā. 

II ceturksnis (01.06.2021.–30.09.2021.)

Turpināts darbs pie projekta tēmas zinātības paplašināšanas, iepazīstot tai veltītos izpētes virzienus un pētījumus, metodes un teorētisko literatūru, kas izmantojama pētniecībā par pretošanos un kolaborāciju padomju-nacistu-padomju okupācijas (1940-1953) laikā.

Pārskata periodā:

  1. nolasīts referāts "Between Collaboration and Resistance: Rethinking Nazi Genocide of Roma in Latvia" Leibnicas Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropas studiju institūta un Viļņas universitātes Komunikācijas fakultātes tiešsaistes pētniecības seminārā "Memory and Recognition of the Nazi Genocide of Roma in the Baltic Context" 16.06. (kopā ar I. Gardu-Rozenbergu);
  2. nolasīta publiskā lekcija “Pretošanās un kolaborācija Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1940-1990)” 3x3 Gaŗezera virtuālajā nometnē 09.08;
  3. nolasīts referāts “Resistance Movement in Latvia during World War II: between Oral History, Social Memory, and Academic Research” Starptautiskās mutvārdu vēstures asociācijas (IOHA) 21. starptautiskajā zinātniskajā virtuālajā konferencē “Harmony and Disharmony: Bringing Together Many Voices”, 26.08;
  4. veikts lauka pētījums Leitnanta Rubeņa bataljona muzejā Ugālē un kureliešu 1944. gada darbības un piemiņas vietās Cirkalē un Rendā 10.-11.09;
  5. līdzdalība LR Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē – diskusijā par nacionālās pretošanās kustību un tās izpēti, pretošanās kustības dalībnieku statusa piešķiršanu, 13.09. https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/30093-pilsonibas-komisija-diskutes-par-nacionalas-pretosanas-kustibas-izpeti-un-dalibnieku-statusa-pieskirsanu ; https://www.saeima.lv/lv/galleries/view/9737

LU un LU LVI tīmekļvietnēs ievietota informācija par projekta aktivitātēm - dalību starptautiskajā konferencē un publiskajā diskusijā. 

Last changed