Projekta nosaukums: Attālināta ārstēšana: pacienta ārstnieciskās tikšanās pieredzes telemedicīnā fenomenoloģiska analīze

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/622

Projekta vadītājs (pēcdoktorants): vadošā pētniece, Dr. phil. Māra Grīnfelde

Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2021.-30.06.2023

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 111,504.90 EUR, LU daļa 5 % – 5,575.25 EUR

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir radīt jaunas zināšanas par telemedicīnas (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantojuma veselības aprūpē) ietekmi uz ārsta un pacienta saskarsmi ārstnieciskās tikšanās laikā.

Projektā izmantotā metodoloģija: Pētījuma veikšanai tiks izmantota metodoloģiska pieeja "fenomenoloģiskā intervija", kas apvieno kvalitatīvo interviju ar konceptuālu ietvaru, ko sniedz fenomenoloģiskā filozofija.

Projekta rezultāti: Projekta īstenošanas laikā tiks publicēti 2 zinātniski raksti, pētnieks piedalīsies 5 starptautiskās un 2 vietēja mēroga konferencēs, tiks publicēti 2 populārzinātniski raksti un tiks izveidots un izplatīts izglītojošs videomateriāls veselības aprūpes darbiniekiem, studentiem un politikas veidotājiem, kas ietvers informāciju par telekonsultācijas ieguvumiem un trūkumiem, kā arī rekomendācijas par telekonsultācijas īstenošanu.

Projekta īstenošanas laikā pētnieks pilnveidos savas zinātniskās prasmes un kompetences, piedaloties vasaras skolās, apmācību kursos par kvalitatīvo pētījumu īstenošanu, kā arī piedaloties konferencēs, ideju darbnīcā un semināros. Pētījums radīs jaunu pētniecības virzienu Latvijas Universitātes struktūrvienībā LU Filozofijas un socioloģijas institūtā, kas paplašinās esošo pētījuma virzienu fenomenoloģijā, integrējot zināšanas fenomenoloģiskajā filozofijā ar empīriskiem pētījumiem, paverot ceļu starpdisciplināru pētījumu īstenošanai nākotnē, attīstot medicīnas humanitāro zinātņu lauku.

1. pārskata periods 01.01.2021.–31.03.2021.

Projekta sākumposmā tika veikta zinātniskās literatūras izpēte un analīze medicīnas fenomenoloģijas lauka ietvaros par ārstnieciskās tikšanās būtību, attālinātas saskarsmes un ķermeniskās pieredzes attiecībām, kā arī fenomenoloģiskās metodes pielietojamību kvalitatīvos pētījumos.

Noritēja darbs pie pirmās pētījuma aktivitātes “Datu vākšana”, kuras ietvaros tika izstrādāts detalizēts datu vākšanas plāns, kas sastāv no 1) intervijas protokola, 2) dalībnieku uzaicinājuma dokumenta, 3) informācijas veidlapas dalībniekiem un 4) piekrišanas dalībai pētījumā veidlapas. 

Šajā posmā tika veikta pilota intervija, kā arī 8 (attālinātas) intervijas ar pētījuma dalībniekiem par viņu telekonsultācijas pieredzi.

Šajā posmā tika apmeklēti trīs tiešsaistes kursi, kas veltīti kvalitatīvās pētniecības prasmju apguvei, ko organizēja Sociālo pētījumu biedrība (Social Research Association) Lielbritānijā. Konkrētāk, “Kvalitatīva pētījuma plānošana un veidošana” (Planning and Designing a Qualitative Study) (10.02.), “Digitālās kvalitatīvās intervijas – tiešsaistē” (Digital Qualitative Interviews – Online) (16.02.) un “Intervēšana: Kvalitatīvo datu iegūšana” (Interviewing: Qualitative data collection) (09.03).

Šajā posmā pētniece ar referātu “Iemiesotība un attālināta saskarsme: fenomenoloģiskā perspektīva” piedalījās Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās konferences sekcijā “Filosofijas un ētikas aktualitātes pandēmijas laikā”, ko organizēja Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūts, kā arī ar referātuHealing at a distance: phenomenological perspective on patient experience of teleconsultation2. Starptautiskās starpdisciplinārās konferences PLACES sekcijā Psychological help: a cross-disciplinary perspective”, kas norisinājās RSU Zinātnes nedēļas 2021 ietvaros.

Šajā posmā noritēja arī projekta publicitātes pasākumi. Tika izveidota projekta mājaslapa: http://telepheno.com/ un Facebook lapa: https://www.facebook.com/telepheno. Pētnieces darba vietā, LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā, Kalpaka bulvārī 4, 322. telpā tika izvietota A3 formāta plāksne par projekta īstenošanu.

2. pārskata periods 01.04.2021.–30.06.2021.

Šajā pārskata periodā esmu noslēgusi projekta pirmajā aktivitātē paredzēto intervēšanas procesu. Paralēli intervēšanas procesam, es strādāju pie literatūras analīzes, fokusējoties uz manam pētījumam nozīmīgu fenomenoloģiskajā tradīcijā izstrādātu konceptu – iemiesotības, vaigu-vaigā (face-to-face) attiecību, mēs – pieredzes un empātijas izpētes.

Lai apgūtu datu vākšanas un analīzes prasmes, no 17.05. līdz 23.05. es piedalījos piecu dienu tiešsaistes kursos “Ievads kvalitatīvo pētījumu metodēs” (Introduction to Qualitative Research Methods), ko organizēja Bristoles Universitātes Medicīnas Skola (Bristol Medical School).

Paralēli intervēšanas procesam, es sāku strādāt pie referāta izstrādāšanas par tiešsaistes vaigu-vaigā komunikācijas iespējamību ārstnieciskās tikšanās laikā. Esmu saņēmusi apstiprinājumu par referāta iekļaušanu dalībai virtuālā starptautiskā konferencē “The Future as a Present Concern”, ko organizē Īrijas Nacionālā universitāte Golvejā (National University of Ireland Galway), Īrijas Filozofijas Biedrība (The Irish Philosophical Society) un Britu Fenomenoloģijas Biedrība (British Society for Phenomenology). Konference norisināsies 2021. gada 1.-3. septembrī. Esmu saņēmusi apstiprinājumu par referāta iekļaušanu dalībai virtuālā starptautiskā Fenomenoloģijas un humanitāro zinātņu biedrības 2021. gada virtuālajā konferencē 2021 (Society for Phenomenology and the Human Sciences Virtual Conference) ASV, kas paredzēta 17. un 24. septembrī. Esmu saņēmusi arī apstiprinājumu dalībai ar referātu Kopenhāgenas Vasaras skolā 2021 (Copenhagen Summer School 2021 in Phenomenology and Philosophy of Mind), kas norisināsies no 9.08.-13.08.2021, kuras ietvaros man būs iespēja gūt atgriezenisko saiti par savu pētījumu kopumā no pasaulē pazīstamiem fenomenologiem.

Šajā pārskata periodā esmu piedalījusies Eiropas Zinātnieku naktī 2021, kas attālināti norisinājās 30. aprīlī, gan ievietojot virtuālajā galerijā sava projekta plakātu, gan piedaloties LU FSI uzvedumā “Deguns”, kas veltīts eko-fenomenoloģijas tēmai par elpošanu, ķermeni, gaisu un skābekli.

3. pārskata periods 01.07.2021.–30.09.2021.

Šajā pārskata periodā esmu uzsākusi darbu pie projekta otrās aktivitātes “Datu analīze”, izmantojot NVivo kvalitatīvo datu analīzes programmatūru. Ir veikta visu 14 interviju transkripcija.

Šajā pārskata periodā esmu piedalījusies Kopenhāgenas Vasaras skolā 2021 (Copenhagen Summer School 2021 in Phenomenology and Philosophy of Mind), kas norisinājās no 9. līdz 13. augustam. Vasaras skolas ietvaros es apguvu literatūru, un piedalījos diskusijās par tādām tēmām kā citu apziņas pieredze un mēs-intencionalitāte fenomenoloģiskās tradīcijas ietvaros, kā arī prezentēju savu pētījumu: “Can I meet with the doctor face-to-face online? Phenomenological analysis of patient experience of teleconsultation”, saņemot vērtīgus komentārus no pasaulē pazīstamiem fenomenologiem.

Tāpat arī pārskata periodā ar referātu esmu piedalījusies divās starptautiskās konferencēs: 1) virtuālā starptautiskā konferencē “The Future as a Present Concern”, ko organizēja Īrijas Nacionālā universitāte Golvejā (National University of Ireland Galway), Īrijas Filozofijas Biedrība (The Irish Philosophical Society) un Britu Fenomenoloģijas Biedrība (British Society for Phenomenology) (2021. gada 1.-3. septembrī) un 2)  virtuālā starptautiskā Fenomenoloģijas un humanitāro zinātņu biedrības 2021. gada konferencē (Society for Phenomenology and the Human Sciences Virtual Conference) ASV (2021. gada 18. septembrī).

Esmu saņēmusi apstiprinājumu par referāta “The Role of Embodiment in Being with the Doctor Online: Phenomenological Perspective on Patient Experience of Teleconsultation” iekļaušanu starptautiskā konferencē 2021. gada decembrī Slovēnijā, ko organizē Centrālā un Austrum Eiropas Fenomenoloģijas biedrība (Central and East European Society for Phenomenology).

4. pārskata periods 01.10.2021.–31.12.2021.

Šajā pārskata periodā turpinājās darbs pie projekta otrās aktivitātes “Datu analīze”, izmantojot NVivo kvalitatīvo datu analīzes programmatūru. Esmu uzsākusi darbu pie zinātniska raksta “Face-to-face Online: Phenomenological Analysis of the Patient Experience of Teleconsultation” sagatavošanas.

Mobilitāte: Esmu uzsākusi ārvalstu mobilitāti, apmeklējot tiešsaistes lekcijas un piedaloties kolektīvos lasījumos par fenomenoloģijas pielietojumu veselības aprūpes sfērā, ko vada profesore Dr. Brencio (Seviļas Universitāte), PhenoLab (Fenomenoloģijas un mentālās veselības teorētiskā laboratorija) ietvaros. Mobilitāte ilgs līdz 2022. gada jūlijam.

Starptautiskas konferences:

  1. Esmu piedalījusies starptautiskā virtuālā konferencē “Phenomenology and Sociality” (2.12.-4.12. 2021.) Slovēnijā, ko organizē Centrālā un Austrum Eiropas Fenomenoloģijas biedrība (Central and East European Society for Phenomenology), nolasot referātu “The Role of Embodiment in Being with the Doctor Online: Phenomenological Perspective on Patient Experience of Teleconsultation.”
  2. Esmu piedalījusies arī starptautiskā virtuālā konferencē “Healthcare system for everyone: (un)heard voices” (10.12.2021.) Klaipēdā, Lietuvā, ko organizēja Klaipēdas Universitāte, nolasot referātu: “Healing at a distance: Phenomenological analysis of patient experience of teleconsultation”.
  3. Esmu saņēmusi apstiprinājumu par referāta iekļaušanu starptautiskā Medicīnas Humanitāro zinātņu konferencē, ko organizē Londonas Starpdisciplināro pētījumu centrs (London Centre for Interdisciplinary Research). Konference paredzēta 2022. gada 12-13. martā

Populārzinātniskā darbība: 4. novembrī es piedalījos Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā tiešsaistes jaunatnes forumā “Zinātne mums apkārt 360°”, kura ietvaros es jauniešu publikai pieejamā veidā prezentēju sava pētījuma būtību.

5. pārskata periods 01.01.2022.–31.03.2022.

Šajā pārskata periodā es noslēdzu darbu pie projekta otrās aktivitātes “Datu analīze”, izmantojot NVivo kvalitatīvo datu analīzes programmatūru. Turpināju darbu pie zinātniska raksta “Face-to-face Online: Phenomenological Analysis of the Patient Experience of Teleconsultation” sagatavošanas un iesāku darbu pie otra raksta “Healing at a distance: Phenomenological perspective on the quality of the patient-health care provider relationship in teleconsultation” izstrādes.

Mobilitāte: Esmu piedalījusies ārvalstu mobilitātes aktivitātēs, apmeklējot tiešsaistes lekcijas un piedaloties kolektīvos lasījumos par fenomenoloģijas pielietojumu veselības aprūpes sfērā, ko vada profesore Dr. Brencio (Seviļas Universitāte), PhenoLab (Fenomenoloģijas un mentālās veselības teorētiskā laboratorija) ietvaros. Konkrētāk, 11.01. es noklausījos D. Zahavi lekciju “Fenomenoloģiskā psihiatrija”, 18.01. piedalījos pirmajā Martina Heidegera tekstu lasīšanas grupas seminārā (profesores Dr. Brencio vadībā); 01.02. piedalījos otrajā Martina Heidegera tekstu lasīšanas grupas seminārā un 15.02. trešajā Martina Heidegera tekstu lasīšanas grupas seminārā (profesores Dr. Brencio vadībā); 01.03. es noklausījos R. Gipsa lekciju (University of Oxford, UK), “Pret manību”, 15.03. piedalījos pirmajā Karla Jaspersa tekstu lasīšanas grupas seminārā (profesores Dr. Brencio vadībā).

Starptautiskas konferences:

1) Esmu nolasījusi referātu “Iemiesotības loma attālinātā saskarsmē: fenomenoloģiska perspektīva” LU 80. Starptautiskā zinātniskajā konferencē, LU FSI organizētā sekcijā “Kritiskās domāšanas iespējas un robežas mūsdienu Latvijā”, Konference notika 2022. gada 3. martā tiešsaistē. Tēžu krājums pieejams šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57012 

2) Esmu nolasījusi referātu “Healing at a Distance: Phenomenological Analysis of Patient Experience of Teleconsultation” starptautiskā virtuālā Medicīnas Humanitāro zinātņu konferencē, ko organizē Londonas Starpdisciplināro pētījumu centrs (London Centre for Interdisciplinary Research). Konference notika 2022. gada 12-13. martā tiešsaistē.

3) Esmu nolasījusi referātu “Being with the Doctor Online: Transformation of the Clinical Relationship in the Teleconsultation” 23. Fenomenoloģijas un Mediju biedrības (Society for Phenomenology and Media) ikgadējā starptautiskā konferencē ‘Being together in the Digital Age’. Konference notika 2022. gada 25-27. martā tiešsaistē.

Šajā atskaites periodā es nolasīju tiešsaistes lekciju RSU Medicīnas, farmācijas un zobārstniecības doktorantiem par savu pētījumu un tā rezultātiem (06.01.2022), kā arī noklausījos Zoom vebināru “Introduction to Grant Writing” (vadītāja: Stefanie Schütte, 27.01.2022), ko organizēja Rīgas Stradiņa universitāte un tiešsaistes pasākumu “Diskusija par Atvērto zinātni Latvijā”, ko organizēja Latvijas Izglītības Ministrija (21.03.). Šajā periodā es sagatavoju un iesniedzu pieteikumu “Attālināta ārstēšana: iespējas un izaicinājumi” konkursam dalībai 2022. gada sarunu festivālā LAMPA.

Atskaites periodā es uzsāku sarunas ar Medicīnas humanitāro zinātņu profesori Dž. Slatmanu (Slatman) no Tilburgas universitātes Nīderlandē, vienojoties par manu mobilitāti uz Tilburgas universitāti 2022. gada rudens semestrī.

01.01.2022. savu darbību uzsāka LZP FLPP 2021. gadā apstiprināts projekts “Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze”, kura ietvaros es darbošos kā projekta galvenā izpildītāja (pēc mana pēcdoktorantūras projekta noslēguma) no 01.07.2023.-31.12.2024.

6. pārskata periods 01.04.2022.–30.06.2022.

Šajā pārskata periodā es sāku darbu pie projekta trešās, pēdējās aktivitātes: “Iegūto rezultātu teorētiska apstrāde un kontekstualizēšana”. Es pabeidzu darbu pie zinātniska raksta “Face-to-face Online: Phenomenological Analysis of the Patient Experience of Teleconsultation” sagatavošanas un iesniedzu to publicēšanai. Pārskata periodā turpinājās darbs pie raksta “Healing at a distance: Phenomenological perspective on the quality of the patient-health care provider relationship in teleconsultation” izstrādes.

Mobilitāte:

1) Esmu piedalījusies ārvalstu mobilitātes aktivitātēs, apmeklējot tiešsaistes lekcijas un piedaloties kolektīvos lasījumos par fenomenoloģijas pielietojumu veselības aprūpes sfērā, ko vada profesore Dr. Brencio (Seviļas Universitāte), PhenoLab (Fenomenoloģijas un mentālās veselības teorētiskā laboratorija) ietvaros. Konkrētāk, 05.04. es piedalījos otrajā Karla Jaspersa tekstu lasīšanas grupas seminārā (profesores Dr. Brencio vadībā), 26.04. es noklausījos un piedalījos diskusijās par Tomasa Fuksa (Fuchs) lekciju “Anorexia as Disembodment”, 03.05. es piedalījos pirmajā Morisa Merlo-Pontī tekstu lasīšanas grupas seminārā (Dr. Valeria Bizzari (Husserl Archive – Leuven, Belgium) vadībā); 17.05. es piedalījos otrajā Morisa Merlo-Pontī tekstu lasīšanas grupas seminārā (Dr. Valeria Bizzari (Husserl Archive – Leuven, Belgium) vadībā); 14.06. es noklausījos Prof. Dr. Bitbol (Paris, France) lekciju “Phenomenology and Mindfulness”; 21.06. es piedalījos Maksa Šēlera tekstu lasīšanas grupas seminārā (Dr. Valeria Bizzari (Husserl Archive – Leuven, Belgium) vadībā).

2) Esmu apmeklējusi tiešsaistes kursus (24.05.) “Research and Evaluation Project Management”, kas veltīti pētniecisko projektu plānošanai, īstenošanai un izvērtēšanai. Kursus organizēja Sociālo pētījumu biedrība (Social Research Association) Lielbritānijā.

Konferences:

1) Pārskata periodā es saņēmu uzaicinājumu uzstāties ar lekciju starptautiskā tiešsaistes simpozijā “Humanising Medical Practices: Indigenous, Interdependent and Cross- Cultural Insights” (28-28.07).

2) Pārskata periodā es saņēmu apstiprinājumu par mana referāta iekļaušanu 34. Eiropas Medicīnas filozofijas un veselības aprūpes biedrības konferencē “Diversity and Bioethics” (24-27.08.2022).

3) Pārskata periodā es saņēmu apstiprinājumu par mana referāta iekļaušanu 7. Centrālās un Austrum Eiropas Fenomenoloģijas biedrības (Central and East European Society for Phenomenology) organizētajā konferencē “Phenomenology and Sciences” (12.-15.09.2022).

Projekta rezultātu popularizēšana:

1) Šajā periodā mana pieteiktā saruna “Attālināta ārstēšana: iespējas un izaicinājumi” tika iekļauta 2022. gada sarunu festivāla LAMPA programmā. Pārskata periodā es strādāju pie šīs diskusijas organizēšanas (dalībnieku atrašanas, scenārija izstrādāšanas, u.tml.).

2) Šajā periodā tika izstrādāts raksts: “Kas ir telekonsultācija, un kādas iespējas tā sniedz pacientiem?” un tas tika pieņemts publicēšanai žurnālā Ārsts.lv.

3) Šajā periodā (14.04.) es noorganizēju tiešsaistes semināru LU FSI, kura mērķis bija iepazīstināt kolēģus ar fenomenoloģijas pielietojamību veselības aprūpes sfērā un dalīties ar mana pētījuma projekta rezultātiem.

 

7. pārskata periods 01.07.2022.–30.09.2022.

Šajā pārskata periodā tika pabeigts zinātniskais raksts “Healing at a distance: Phenomenological perspective on the quality of the patient-health care provider relationship in teleconsultation”. Tāpat arī žurnāla Ārsts.lv jūlija numurā tika publicēts raksts: “Kas ir telekonsultācija, un kādas iespējas tā sniedz pacientiem?”

Mobilitāte:

  1. Pārskata periodā noslēdzās mobilitāte PhenoLab (Fenomenoloģijas un mentālās veselības teorētiskās laboratorijas) pasākumos (mobilitātes aktivitātes ilga no 09.11.2021.-26.07.2022). 05.07. es piedalījos seminārā, kas veltīts Edītes Šteinas empātijas jēdziena izpratnei, Prof. Dr. Boublil (Université Paris Est Créteil, UPEC) – France) vadībā, un 26.07. es noklausījos Dr. Brencio (University of Seville – Spain) lekciju.  
  2. Pārskata periodā (14.07.-15.07.2022) es piedalījos divu dienu vasaras skolā “Psihe, vērtības un garīgā veselība: Filozofijas un psihiatrijas vasaras skola 2022”( Mind, Value and Mental Health: Philosophy and Psychiatry Summer School 2022), kas veltīta filozofijas un mentālās veselības sfēru dialoga iespējamībai. Informācija par vasaras skolu: https://www.philosophy.ox.ac.uk/event/philosophy-and-psychiatry-summer-school-2022

Konferences:

  1. Pārskata periodā piedalījos ar lekciju “Healing at a distance: phenomenological perspective on the transformation of the patient-physician relationship in teleconsultation” starptautiskā tiešsaistes simpozijā “Humanising Medical Practices: Indigenous, Interdependent and Cross- Cultural Insights” (28-28.07). Lekcijas kopsavilkums pieejams šeit: https://niasconsciousnesscentre.org/mh-symposium-2022/
  2. Pārskata periodā es piedalījos ar referātu 34. Eiropas Medicīnas filozofijas un veselības aprūpes biedrības konferencē “Diversity and Bioethics” (24-27.08.2022).
  3. Pārskata periodā es piedalījos ar referātu 7. Centrālās un Austrum Eiropas Fenomenoloģijas biedrības (Central and East European Society for Phenomenology) organizētajā konferencē “Phenomenology and Sciences” (12.-15.09.2022).

Projekta rezultātu popularizēšana:

  1. Šajā periodā (02.07.2022) es organizēju un piedalījos sarunā “Attālināta ārstēšana: iespējas un izaicinājumi” 2022. gada sarunu festivālā LAMPA. Sarunā piedalījās mediķi, tiesību speciālisti un filozofi, diskutējot par attālinātas ārstēšanas iespējām un izaicinājumiem. Sarunas audioieraksts ir pieejams festivāla LAMPA mājaslapā: https://festivalslampa.lv/lv/video-arhivs/1933#audio-archive
  2. Pasākumā "Atver! LU Akadēmisko centru" (24.09.22.) prezentācijā par institūta dažādajiem pētniecības virzieniem, sasniegumiem, sadarbību tika iekļauta informācija par manu projektu.

Cita darbība: pārskata periodā (21.09.2022) es piedalījos tiešsaistes vebinārā “PostDoc Latvia: Zinātnes komunikācija klātienē un tiešsaistē jauno zinātnieku kompetenču pilnveidošanai” (vadīja: K. Vāvere)

Last changed