5.1.5. Studiju turpināšana

LU piedāvā iespēju atsākt un turpināt studijas vēlākos posmos, lai pabeigtu izglītošanos noteiktā izglītības pakāpē. Uzsākt studijas vēlākos posmos LU var personas, ir apguvušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu vismaz divu semestru jeb 40 kredītpunktu (60 ECTS) apjomā. Studiju programmas direktors izvērtē un atzīst tos iepriekš apgūtos studiju kursus, kuru studiju rezultāti atbilst LU studiju programmas plānotajiem studiju rezultātiem. Netiek atzīti citās augstskolās nokārtotie noslēguma pārbaudījumi. Pēc pretendenta iesnieguma LU izvērtē un atzīst arī iepriekšējā profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus.  Sīkāku informāciju par studiju turpināšanu var skatīt LU portālā.

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos (Ministru kabineta noteikumi Nr.932)

Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē  

Pieteikuma veidlapa studiju uzsākšanai vēlākos posmos