Programmas nosaukums Programmas īstenotājs Programmas apjoms (stundas) Maksa (EUR)
Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām SIIC 36 bezmaksas, sadarbībā ar VISC

Mācīšanās konsultantu-ekspertu profesionālās kompetences pilnveide atgriezeniskās saites sniegšanai pedagogiem

SIIC 24 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām SIIC 72

bezmaksas, sadarbībā ar VISC

Profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā SIIC 72 bezmaksas, sadarbībā ar VISC
Profesionālās pilnveides kursi izglītības pārvalžu vadītājiem, izglītības speciālistiem SIIC 36 201,60
Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga SIIC 24 42,69
Savas skolotāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot SIIC 24 42,69
Savas skolu vadītāja profesionālās darbības izpēte ar mērķi to uzlabot SIIC 24 42,69
Mācību paņēmienu mērķtiecīga izvēle skolēnu mācīšanās rezultātu uzlabošanai SIIC 24 42,69
Laikam atbilstoša mācību stunda, tās efektivitāte SIIC 24 42,69
Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam SIIC 24 134,40
Mācīšanās kā zināšanu konstruēšana SIIC 12 30,00
Prasmju un stratēģiju mācīšana lietošanai jaunās, kompleksās situācijās SIIC 12 30,00
Caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā SIIC 12 30,00
Komplekss sniegums un tā vērtēšana SIIC 12 30,00
Mācību stundas efektivitāte – pārmaiņu ieviešanas atslēga II SIIC 8 14,23
Skolā centrēta skolotāju profesionālā pilnveide SIIC 8 14,23
Mentordarbība darba vidē balstītu studiju nodrošināšanai Pieteikties

PPMF

32 128,00
Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana pamatizglītībā Pieteikties PPMF 36 76,00
Izglītības metožu dažādošana darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamiem Pieteikties  PPMF 12 bezmaksas, sadarbībā ar IKVD*

ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” finansējums http://www.pumpurs.lv/

SIIC – Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Atbildīgā par īstenošanu:
Dace Rūtiņa
LU SIIC projektu koordinatore
Tel.: 67033740, 29145697
E-pasts: dace.rutina@lu.lv

PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Atbildīgā par īstenošanu:
Rita Ābele
LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja
Tel.: 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv